Centrum wyników – III kwartał 2019 roku podsumowanie wyników

Wyniki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. za 9M 2019 roku

Podsumowanie wyników

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała kolejny solidny kwartał, realizując lepsze wyniki w zakresie produkcji głównych produktów zarówno w ujęciu kwartalnym jak i narastająco. Produkcja miedzi płatnej w okresie 9 miesięcy 2019 roku r/r była wyższa o 14% (530 tys. t za 9M), a w samym trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 178 tys. t (+4%). Nie zawiodło również srebro, gdzie wzrost procentowy produkcji był jeszcze wyższy (+ 22%). Produkcja srebra wyniosła 1 031 tony vs 848 tony w 9M 2018 r.

Wzrost przychodów nastąpił we wszystkich segmentach Grupy – najistotniejszy w KGHM Polska Miedź S.A. (+15%).

Skorygowana EBITDAi Grupy KGHM po 9 miesiącach wyniosła 4.112 mln i była wyższa o 8%.

Tak dobre wyniki zostały osiągnięte pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych w okresie 9 miesięcy 2019 roku. Cena miedzi spadła średnio o 9 procent, srebra o 1,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym samym okresie wsparciem dla wyniku przychodowego było umocnienie kursu USD wobec polskiego złotego o 7,6 procent.

Zysk netto po trzech kwartałach wzrósł do 1 666 mln zł, czyli o 71 procent jest wyższy niż w tym samym okresie roku 2018. W samym trzecim kwartale 2019 r. Grupa KGHM zarobiła 696 mln zł, aż o 91 procent więcej niż w trzecim kwartale 2018 r.

Grupa KGHM 

Na wyniki produkcyjne i finansowe Grupy KGHM największy wpływ miały przede wszystkim wyniki Spółki Matki (KGHM Polska Miedź S.A.). Sytuacja w tej największej spółce Grupy zdecydowanie poprawiła się w stosunku analogicznego okresu roku 2018 ze względu na zakończenie oraz optymalizację istotnych inwestycji, takich jak między innymi, piec zawiesinowy w HM Głogów I oraz pomocnicza instalacja do prażenia koncentratu. Poprawne funkcjonowanie tych inwestycji, ważnych z punktu widzenia ciągu technologicznego, miało duży wpływ na wyniki osiągnięte przez KGHM Polska Miedź S.A. Produkcja miedzi płatnej zwiększyła się w relacji do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 62 tys. t (o 17%) do 428 tys. t za 9 miesięcy bieżącego roku, a srebra o 182 t (o 22%). Dla wszystkich głównych metali (miedź, srebro, metale szlachetne, molibden) plan produkcji został zrealizowany z kilkuprocentową nadwyżką. Tylko w przypadku sprzedaży miedzi i srebra nie zrealizowano planu, głównie z uwagi na brak sprzedaży koncentratu, który został uwzględniony w budżecie KGHM Polska Miedź S.A.

W przypadku głównej inwestycji za granicą tj. kopalni Sierra Gorda w Chile, rok 2019 przyniósł istotną poprawę jej działania. W całym okresie dziewięciomiesięcznym zanotowano wzrost produkcji miedzi o 11,3 tys. t (+16%) w relacji do wolumenu zrealizowanego w analogicznym okresie 2018 r. Głównym czynnikiem powodującym wzrost produkcji było wyższe wydobycie i przerób rudy oraz wzrost uzysku Cu w procesie przerobu. Ponadto eksploatacja dotyczyła stref wydobywczych charakteryzujących się lepszą jakością rudy, czego odzwierciedleniem jest wzrost zawartości Cu w przerabianej rudzie. Wyższy przerób rudy oraz zawartość Au zadecydowały również o wzroście produkcji złota (+44%). W zakresie molibdenu wystąpił planowany spadek produkcji o 23% ze względu na mniejszą zawartość tego metalu w przerabianej rudzie.

Zapraszamy do lektury pełnego Raportu Kwartalnego.i Skorygowany wskaźnik EBITDA uwzględniający 55% EBITDA Sierra Gorda, której wyniki są konsolidowane metodą praw własności.

w mln złIII kwartał 2019 r.III kwartał 2018 r.Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Przychody 5 641 5 364 +277 +5%
Koszty podstawowej działalności operacyjnej -4 818 -4 717 +101 +2%
Skorygowana EBITDA 1 380 1 225 +155 +13%
Wynik netto ze sprzedaży 823 647 +176 +27%
Wynik netto 696 365 +331 +91%


Investor Kit

Prezentacja wyników

Raport okresowy

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie wyników [xls]

Czat inwestorski