Strefa energetyczna

KGHM Polska Miedź S.A., decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, 30 grudnia 2010 roku został Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazowego.

KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia wysoki standard usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, odpowiedzialności za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym oraz za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu, w tym za eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędny rozwój sieci dystrybucyjnej i połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

KGHM Polska Miedź S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny m.in. za:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
 • eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
 • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej w obszarze swego działania,
 • bilansowanie systemu i zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej,
 • zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej,
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci,
 • budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi,
 • pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych,
 • opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom ich standardowych profili zużycia,
 • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej,
 • opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych.

Szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej określają dokumenty.