Gospodarka odpadami

KGHM traktuje problem poszanowania dla środowiska naturalnego ze szczególną troską. Firma wszędzie stosuje najwyższe możliwe standardy proekologiczne, czego najlepszym przykładem jest zlokalizowany w Polsce Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most.

Systematyczne inwestowanie w nowoczesne rozwiązania i technologie proekologiczne oraz dostosowanie się do restrykcyjnych norm Unii Europejskiej, pozwoliły KGHM na efektywną ochronę środowiska. Dzięki temu emisja zanieczyszczeń do powietrza i wody została praktycznie wyeliminowana. Obecnie firma skupia się na skutecznej i bezpiecznej dla środowiska gospodarce odpadami.

Wszędzie, gdzie KGHM prowadzi operacje górnicze na dużą skalę, na bieżąco prowadzone są obserwacje zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, gleb i roślin, wód powierzchniowych i podziemnych oraz stanu zdrowia zwierząt gospodarskich. Stały monitoring pozwala na podejmowanie racjonalnych i przemyślanych decyzji związanych z proekologiczną gospodarką odpadami. 

Najlepszym przykładem bezpiecznego i skutecznego gospodarowania odpadami jest funkcjonowanie położonego na Dolnym Śląsku polskiego składowiska „Żelazny Most”. Jest to jedyne miejsce składowania odpadów z flotacji dla wszystkich polskich kopalń z Zagłębia Miedziowego. Tym samym jest ono kluczowym ogniwem w produkcji koncentratu miedziowego. Bez niego wytwarzanie surowca byłoby niemożliwe. 

Rocznie składuje się tu od 20 do 26 mln ton odpadów z flotacji. Są to odpady inne niż niebezpieczne i obojętne sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) pod kodem 01 03 81 - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80. Prawie 75% odpadów poflotacyjnych wykorzystuje się do dalszej nadbudowy OUOW „Żelazny Most”, a jedynie jedna czwarta podlega unieszkodliwianiu. Zgodnie z fachowymi ekspertyzami ”Żelazny Most” zapewni zagospodarowanie odpadów aż do wyczerpania złoża rud miedzi w obszarze Głogów Głęboki-Przemysłowy. Eksploatacja tych zasobów jest jednym z kluczowych projektów realizowanych przez KGHM w Polsce. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi zachowanie obecnego poziomu wydobycia miedzi przez najbliższe 30-40 lat. To pokazuje, jakimi możliwościami dysponuje składowisko i KGHM, który prowadzi odpowiedzialną gospodarkę odpadami.

KGHM zminimalizował wpływ “Żelaznego Mostu” na środowisko poprzez wprowadzenie kurtyn wodnych, które zapobiegają pyleniu, oraz przez zabezpieczanie plaż roztworami emulsji asfaltowej przy użyciu śmigłowców. Firma zadbała również o rozbudowę systemów drenażowych i rowów opaskowych w strefie zapory i przeprowadziła szereg prac melioracyjnych na przedpolu zapory składowiska. Dzięki tym wszystkim działaniom, wody powierzchniowe w otoczeniu „Żelaznego Mostu” odpowiadają nawet najbardziej restrykcyjnym normom czystości.