Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Punktem wyjścia dla rozważań na temat celów zrównoważonego rozwoju jest „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju – 2030” przyjęta przez ONZ w roku 2015. Spośród 17 zidentyfikowanych celów zrównoważonego rozwoju wyłoniono 6 celów związanych bezpośrednio z przemysłem górniczym.

KGHM Polska Miedź S.A. realizuje jednak znacznie więcej celów niż tylko te, które uznaje się za typowe dla branży, w której działa.Działalność KGHM Polska Miedź S.A., a Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

KGHM realizuje znacznie więcej celów zrównoważonego rozwoju (SDG) niż tylko te, które uznaje się za typowe dla branży, w której funkcjonuje, a jakie zostały wskazane w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju – 2030”, przyjętej przez ONZ w 2015 roku. Cele realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiono na poniższym rysunku:

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ na lata 2015-2030 realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ na lata 2015-2030 realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

Pozytywne aspekty funkcjonowania KGHM przekładają się na rozwój gospodarczy regionu, poprzez zapewnienie atrakcyjnych miejsc pracy i rozwój firm kooperujących, zwiększenie dobrobytu otoczenia (SDG 8), troskę o szerszy dostęp do opieki zdrowotnej (SDG 3), godnej pracy i edukacji (SDG 4), rozwoju pracowników, świadczeń i szkoleń. KGHM kieruje swoje działania do pracowników i ich rodzin, ale troszczy się także o wszystkich mieszkańców regionu, przyczyniając się do uzyskiwania równości szans w wielu aspektach życia (SDG 10, 11).

W ramach działań na rzecz ochrony praw człowieka, Spółka podjęła prace nad zdefiniowaniem Polityki Ochrony Praw Człowieka, która jest kolejnym krokiem, po funkcjonującej w KGHM samodzielnej Deklaracji Ochrony Praw Człowieka (SDG 5, 10). Z uwagi na międzynarodowy i szeroki zakres działalności, różnice kulturowe oraz specyfikę branż, w jakich prowadzi swoje działania, Grupa Kapitałowa od dawna prowadzi szereg aktywności dotyczących ochrony praw człowieka m.in.: przeciwdziałając dyskryminacji, nie stosując pracy przymusowej (w tym pracy dzieci, niewolnictwa), działając z poszanowaniem praw kobiet oraz równości płacowej, dbając o środowisko naturalne oraz prowadząc swoją działalność w poszanowaniu praw ludności rdzennej – na podstawie funkcjonujących aktów normatywnych. Aktualnie trwają prace, aby zakres tych działań był spójny i kompleksowy.

Celem bliskim Spółce jest także odpowiedzialna konsumpcja i innowacyjna produkcja (SDG 12). KGHM podejmuje starania, aby cały ciąg technologiczny był optymalny, bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony, ustawicznie szukając metod jego ciągłego doskonalenia, także poprzez działalność innowacyjną, badawczo-rozwojową (SDG 9). Spółka stara się ukierunkowywać działania także na: efektywne gospodarowanie zasobami (jednocześnie dążąc do eliminacji odpadów, zgodnie z ideą GOZ) oraz rekultywację i zachowanie bioróżnorodności na terenach poeksploatacyjnych (SDG 15).

Działania prowadzone przez KGHM Polska Miedź S.A. odzwierciedla zrównoważony łańcuch wartości, który przedstawiono na poniższym schemacie:

Zrównoważony łańcuch wartości KGHM Polska Miedź S.A.

Zrównoważony łańcuch wartości KGHM Polska Miedź SA

16 listopada 2021 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.” – dokumentu określającego cele Spółki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w horyzoncie lat 2030 i 2050 oraz zakres i stopień zmian niezbędnych do ich realizacji. Zakres i oddziaływanie Polityki Klimatycznej obejmuje KGHM Polska Miedź S.A., która będzie transferowała jej założenia na spółki zależne. Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1. – emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki i Zakresu 2. – emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji. Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Zakresu 1. i Zakresu 2. do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Zgodnie z aktualizowaną treścią „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.” cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości do końca 2024 roku. Spółka będzie intensyfikować już prowadzone działania dekarbonizacyjne oraz uruchomi nowe inicjatywy w tym obszarze – do ich strukturyzowania posłuży przyjęta Polityką Klimatyczna. Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. będzie wspierała bezpośrednio realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w zakresie:

  • SDG 7 – zapewnienia dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie,
  • SDG 12 – zapewnienia wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
  • SDG 13 – podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

W nowej, aktualnie obowiązującej Strategii KGHM do 2030 roku, wskazano cele klimatyczne związane z redukcją emisji CO2 przez KGHM, spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentem komplementarnym wobec Strategii – i wyznaczonymi w niej celami klimatycznymi na lata 2030 oraz 2050.