Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Punktem wyjścia dla rozważań na temat celów zrównoważonego rozwoju jest „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju – 2030” przyjęta przez ONZ w roku 2015. Spośród 17 zidentyfikowanych celów zrównoważonego rozwoju wyłoniono 6 celów związanych bezpośrednio z przemysłem górniczym.

KGHM Polska Miedź S.A. realizuje jednak znacznie więcej celów niż tylko te, które uznaje się za typowe dla branży, w której działa.Działalność KGHM Polska Miedź S.A., a Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Pozytywne aspekty funkcjonowania KGHM Polska Miedź S.A. przekładają się na rozwój gospodarczy regionu. Grupa Kapitałowa zapewnia miejsca pracy przeszło 34 tysiącom osób. Sprzyja to rozwojowi firm kooperujących oraz napędza gospodarkę, co należy wprost interpretować, jako redukcję ubóstwa, eliminację głodu i rozwój obszarów, w sąsiedztwie których działa Spółka.

Spółka stara się także dbać o zdrowie i jakość życia nie tylko swoich pracowników i ich rodzin, ale wszystkich mieszkańców regionu. Wyrazem tego, jest funkcjonowanie Miedziowego Centrum Zdrowia, jak również realizowane programy prozdrowotne oraz dotacje przekazywane na placówki medyczne.

KGHM Polska Miedź S.A. ma bezpośrednie przełożenie na dobrą jakość edukacji. Region, w którym działa Spółka, w dużej mierze dzięki jej obecności, jest relatywnie zamożny. Dzięki temu więcej ludzi stać na dokształcanie się.

Dodatkowo, KGHM współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi i przedstawicielami świata nauki. Firma motywuje również swoich pracowników do ciągłego rozwoju, oferując atrakcyjne możliwości podnoszenia kompetencji.

Działania podejmowane przez KGHM przyczyniają się wprost do redukowania nierówności między ludźmi. Dostęp do opieki zdrowotnej, godnej pracy i edukacji niweluje nierówności, które mogą pojawiać się w społeczeństwie, w którym brakuje motoru napędowego gospodarki, jakim dla regionu LGOM (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy) jest KGHM Polska Miedź S.A. Wynika z tego prosta korelacja wskazująca, że KGHM działa także w obszarze celu zrównoważone miasta i społeczności.

Celem bliskim Spółce jest także odpowiedzialna konsumpcja i innowacyjna produkcja. KGHM, jako firma produkcyjna stara się, aby cały ciąg technologiczny był możliwie najbardziej optymalny, bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony, szukając metod jego ciągłego doskonalenia. Stara się także eliminować marnotrawstwo i racjonalnie gospodarować zasobami, jednocześnie dążąc do eliminacji odpadów.

Spółce bliska jest koncepcja circular economy, odchodząca od gospodarki linearnej na rzecz zamykania obiegu materiałów, z których korzysta. Rozwijany jest również program GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego).

Praktyka KGHM Polska Miedź S.A. dowodzi, że branża surowcowa dotyka znacznie więcej celów zrównoważonego rozwoju niż tylko te uznawane za typowe dla tego sektora. Ważnym celem wskazanym w ramach Agendy 2030 jest partnerstwo na rzecz celów. Jako Spółka chcemy łączyć siły i intensyfikować działania zmierzające do współpracy z instytucjami, którym idea zrównoważonego rozwoju jest równie bliska, jak nam.