Głogów Głęboki

Głogów Głęboki-Przemysłowy to największy pod względem zasobów głębinowy projekt górniczy w Europie. Eksploatacja złóża pozwoli KGHM utrzymać poziom wydobycia w Polsce przez kilkadziesiąt najbliższych lat.

Informacje ogólne

Polskie złoże Głogów Głęboki-Przemysłowy (GG-P) jest zlokalizowane na Dolnym Śląsku. Projekt w 100% należy do KGHM. Szacowane zasoby bilansowe rudy to blisko 300 mln ton, o średniej zawartości miedzi na poziomie 2,40%. Stanowią około ¼ zasobów miedzi i około 1/3 zasobów srebra we wszystkich obszarach koncesyjnych KGHM w Polsce. Do eksploatacji złoża wykorzystuje się infrastrukturę kopalni Rudna i Polkowice-Sieroszowice.

Złoże Głogów Głęboki – Przemysłowy charakteryzuje się największą wśród obecnie użytkowanych złóż głębokością zalegania skał miedzionośnych. Warstwy złożowe zalegają głębiej niż sąsiadujące złoża Rudna i Sieroszowice, a maksymalna głębokość zalegania złoża sięga aż 1385 m. Wykonane dotąd prace geologiczne w obszarze tego złoża wskazują na znacznie mniejszy stopień zuskokowania złoża, ale pojawiają się na tej głębokości znacznie bardziej niż w pozostałych złożach zintensyfikowane zjawiska termiczne i gazowe. W złożu Głogów Głęboki-Przemysłowy okruszcowanie bilansowe obejmuje wszystkie trzy podstawowe typy litologiczne rud: piaskowce stanowiące około 60% zasobów, łupki – 13% i dolomity – około 27% zasobów przemysłowych tego złoża.

Historia

Pierwsze wejście z wyrobiskami przygotowawczo-rozpoznawczymi w obszar górniczy GG-P nastąpiło w czerwcu 2005 r.

Projekt swym zakresem objął budowę szybu GG-1, rozbudowę centralnej klimatyzacji oraz wykonanie i wyposażenie wyrobisk w podstawową infrastrukturę techniczną.

Budowa nowego szybu prowadzona jest etapami i zakończy się w 2020 r. Będzie to najgłębszy z  31 szybów w  Zagłębiu Miedziowym, o docelowej głębokości 1340 m i średnicy 7,5 m. Przygotowania do uruchomienia oddziału górniczego w polu XXVIII/1 trwały ponad dwa lata. W kwietniu 2014 r. z poziomu poniżej 1200 m GG-P wyciągnięto pierwszy kubeł urobku. Obecnie prowadzone są prace związane z drążeniem szybu GG-1, budową powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie R-IX oraz wykonywaniemwyrobisk udostępniających kolejne partie złóża do eksploatacji.

Produkcja

Zgodnie z przewidywaniami w latach 2028–2035, czyli w okresie największego nasilenia robót eksploatacyjnych, produkcja z tego obszaru wynosić będzie 10–11 mln ton rudy oraz 200–220 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie.

Eksploatacja złóża GG-P pozwoli KGHM na utrzymanie stabilnego poziomu wydobycia w Polsce przez następne 20-30 lat.