Projekty europejskie

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu dotacji ze środków publicznych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną, m.in. z programu ramowego Horyzont 2020, czy Konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC Raw Materials.

FineFuture

Założeniem projektu pn. „Opracowanie założeń technologii poprawy uzysku metali użytecznych zawartych w drobnych cząstkach w procesie przeróbki kopalin”, akronim FineFuture, jest opracowanie założeń technologii prowadzącej do poprawy uzysku metali użytecznych w procesie flotacji. Trzyletni projekt badawczy realizowany w międzynarodowym konsorcjum został w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji o projekcie FineFuture można znaleźć na portalu CORDIS Komisji Europejskiej: cordis.europa.eu/project/rcn/223268/factsheet/en

OPMO

Kolejny projekt badawczy o nazwie „Monitoring maszyn kruszących”, akronim OPMO, ma na celu opracowanie prototypu połączonego systemu monitorowania i diagnostyki w celu poprawy efektywności konserwacji układu maszyn do kruszenia minerałów w procesie przeróbki rud. Realizowany jest przy współpracy jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw z Polski i Finlandii.

Więcej informacji o projekcie OPMO znajduje się na portalu EIT Raw Materials: eitrawmaterials.eu/project/opmo

MaMMa

Trzeci projekt badawczy, na który KGHM pozyskał dofinansowanie, stanowi „Utrzymanie kopalni i sprzętu”, akronim MaMMa. Jego celem jest budowa systemu wspomagającego utrzymanie maszyn w podziemnych zakładach górniczych, opartego na monitoringu maszyn, nowych algorytmach i metodach diagnostyki.

O projekcie MaMMa można przeczytać na portalu EIT Raw Materials: eitrawmaterials.eu/project/mamma oraz na stronie projektu: mamma-project.eu.

illuMINEation

Celem projektu „Rozwój systemu monitoringu obiektów budowlanych w kierunku wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji” jest rozwój systemów wspierających procesy zarządzania eksploatacją złoża w oparciu o koncepcję Industrial Internet of Things (IIoT). W ramach projektu KGHM wraz z polskim partnerem- firmą GEOTEKO planuje opracowanie algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji dedykowanej systemom monitoringu stanu OUOW Żelazny Most. Projekt realizowany w ramach Programu Horyzont 2020.

Batterflai

Celem projektu „Zrównoważona dostawa minerałów niezbędnych do produkcji baterii litowych przy użyciu biodegradowalnych, nanoziarnistych odczynników flotacyjnych o niskim śladzie węglowym” jest opracowanie nowego typu odczynników flotacyjnych opartych na polimerach organicznych na potrzeby produkcji metali jak Cu, Ni, Co czy Au. Przewidywane korzyści z realizacji projektu to wprowadzanie do procesu flotacji biodegradowalnych odczynników oraz rozwój technik pozwalających na wzrost efektywności procesu flotacji. Projekt realizowany w ramach EIT KIC RawMaterials.

RevRis

Zasadniczym celem projektu „Rewitalizacja regionów pogórniczych: Problemy i Potencjał in RIS EUROPE” jest opracowanie modeli i metod oceny "zestawu narzędzi" dla przedsiębiorców, regionalnych decydentów (samorządy lokalne i regionalne, społeczności) i dobrej praktyki w zakresie nadawania nowych funkcji terenom poprzemysłowych kopalń. W projekcie przewiduje się opracowanie wstępnych założeń rekultywacji terenów rejonu Lubin Zachodni. Projekt realizowany w ramach EIT KIC RawMaterials.