Rozwój społeczny

KGHM nieustannie doskonali swoje relacje z otoczeniem dążąc do harmonijnego współdziałania.

Rozwój firmy na danym terenie zależy od dobrej współpracy i dialogu z lokalnymi społecznościami - z pracownikami i kontrahentami, rdzenną ludnością i władzami. 

Bycie dobrym sąsiadem wiąże się dla firmy z odpowiedzialnością za zachowanie walorów społecznych i kulturowych wyróżniających regiony, w których działa KGHM na tle kraju. 

Modelowym przykładem budowania relacji z otoczeniem jest realizacja Strategii Społecznej Odpowiedzialności prowadzona przez KGHM na terenie Zagłębia Miedziowego w Polsce. Firma od lat wspiera lokalną społeczność w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia, popularyzowania sportu, a także rozwoju kultury i nauki. Prowadzi szeroko zakrojone programy profilaktyki zdrowotnej, promocji aktywnego trybu życia i aktywności wolontariackiej. Działalność powołanej w tym celu Fundacji KGHM Polska Miedź dała rezultat w postaci ponad 2000 projektów społecznych zrealizowanych w latach 2003-2013, o łącznej wartości około 100 mln zł.  

Wartości KGHM pomagają zdobywać zaufanie różnych kulturowo społeczności, także rdzennych mieszkańców terenów, na których firma prowadzi wydobycie. To np. kanadyjskie plemiona Indian, które mają historycznie zagwarantowany udział w zyskach z eksploatacji terenów, na których mieszkają. Firma szanuje ich prawa i podjęte wobec nich zobowiązania wierząc, że przyczyni się w ten sposób do podniesienia poziomu ich życia.

Aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnych interesariuszy, w 2013 r. KGHM rozpoczął wdrażanie wskazówek zebranych w Community Development Toolkit (pdf), przygotowanym przez International Council of Mining & Metals. To pakiet zawierający 20 narzędzi służących prowadzeniu konstruktywnych relacji ze społecznościami, biznesem i władzami. 

Współpraca z partnerami społecznymi stanowi kluczowy czynnik powodzenia podejmowanych przez firmę projektów rozwojowych. Przyczynia się także do ograniczania ryzyka społecznego w działalności KGHM. Mechanizmy dialogu społecznego w sposób naturalny towarzyszą działalności, która poprzez swoją skalę i charakter wpływa na jakość i standardy życia mieszkańców.