Polityka praw człowieka KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie pełni kwestia przestrzegania praw człowieka. Jako Spółka o kluczowym wpływie na polską gospodarkę, przyjmujemy odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie wszystkich uznanych międzynarodowo praw człowieka.

W KGHM Polska Miedź S.A. zobowiązujemy się do ochrony, promocji i realizowania praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność i wobec wszystkich podmiotów, na które pośrednio lub bezpośrednio oddziałujemy.

KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie ochrony praw człowieka robi więcej niż to, do czego obliguje nas prawo krajowe. Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność w sposób zgodny z Międzynarodową Kartą Praw Człowieka, Wytycznymi dotyczącymi biznesu i praw człowieka ONZ, Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Deklaracją ONZ ws. Praw Ludności Rdzennej oraz Wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Polityka praw człowieka KGHM

Deklarujemy, że przestrzeganie praw człowieka przez inne podmioty, z którymi współpracujemy, jest istotnym czynnikiem uwzględnianym przy nawiązywaniu wzajemnych relacji.

W KGHM Polska Miedź S.A. sprzeciwiamy się wszelkim nieetycznym działaniom wobec osób świadczących pracę, zarówno wewnątrz Spółki, jak i w całym łańcuchu wartości. Kierujemy się zasadą ochrony godności pracy, w tym w kwestiach związanych z godziwym wynagrodzeniem, prawem do wypoczynku i równym dostępem do szkoleń.

Nie akceptujemy żadnych form naruszenia godności osobistej i równości płci, w tym: dyskryminacji, molestowania, mobbingu i innych działań naruszających zasady współżycia społecznego.

Zwalczamy wszelkie przejawy współczesnych form niewolnictwa, pracy przymusowej, czy tortur. Spółka kategorycznie przestrzega zakazu zatrudniania nieletnich. Chroniąc wszelkie prawa odnoszące się do godności osobistej, respektujemy, chronimy i promujemy również wartości rodzinne i rodzicielskie (prawo do życia w rodzinie).

Ochronę praw człowieka uznajemy za strategicznie istotną. Mając na względzie zapewnienie pełnej ochrony wszystkich praw człowieka i możliwość aktualizacji niniejszej Polityki, prowadzony jest stały monitoring i analiza łańcucha wartości.

Niniejsza Polityka Praw Człowieka jest zgodna z wdrożoną Polityką i Procedurą Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i zawiera zidentyfikowane ryzyka dotyczące potencjalnego łamania praw człowieka w działalności Spółki wraz z ich mitygacją.

Mimo ograniczeń charakterystycznych dla branży górnictwa, hutnictwa i rafinacji metali dążymy do ciągłego doskonalenia postaw. Politykę wspierają obowiązujące w Spółce regulacje i procedury stanowiące część niniejszego dokumentu.

W wyniku dokonanej analizy łańcucha wartości do najbardziej kluczowych praw człowieka w działalności Spółki należą:

  • Prawo do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy
  • Prawo do prywatności
  • Prawo do warunków pracy spełniających wymagania dot. bezpieczeństwa i higieny

Polityka Praw Człowieka KGHM

Prawa pracowników

Zarząd Spółki przyjmuje za obowiązującą normę stały dialog z pracownikami, także w kontekście realizacji ochrony praw człowieka w pełni respektując działania chroniące prawa osób świadczących pracę, w szczególności takich jak: organizowanie wystąpień, zrzeszeń, czy możliwość tworzenia i członkostwa w związkach zawodowych w Spółce.

Pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. zrzeszeni są w kilkudziesięciu związkach zawodowych. Związki zawodowe realizując swe zadania, mają prawo także zgłaszać i wyjaśniać z władzami Spółki naruszenia w obszarze ochrony praw człowieka.

Jednocześnie, zobowiązanie Zarządu Spółki wyrażone w niniejszej Polityce, w pełni urzeczywistnia się poprzez promocję tej samej postawy wśród pracowników Spółki.

Polityka praw człowieka KGHM

Prawo do warunków pracy spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ze względu na charakter działalności Spółki, stanowi priorytet przyjętej Polityki Praw Człowieka.

Ochrona prawa do godnych warunków pracy, spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), to konkretne działanie i przejaw troski o zdrowie wszystkich, którzy przebywają na terenie działalności Spółki.

W każdym Oddziale Spółki działa Społeczny Inspektor Pracy mający prawo interwencji w przypadku stwierdzenia wystąpienia ryzyka lub naruszeń. W oddziałach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej działają również wydziałowi Inspektorzy Pracy.

Kwestie zgłoszeń w obszarze BHP rozwiązywane są również przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawcy, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, lekarz medycyny pracy oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Polityka praw człowieka KGHM

Prawa człowieka, a łańcuch wartości

W KGHM Polska Miedź S.A. nie podejmujemy działań prowadzących do uzyskania korzyści biznesowych z pominięciem praw człowieka.

Unikamy współpracy z przedsiębiorstwami, które korzystają z pracy przymusowej, pracy niewolniczej, pracy osób nieletnich, przedsiębiorstwami niezapewniającymi warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz niereagującymi na inne nieetyczne działania.

W KGHM Polska Miedź S.A. poprzez wdrażanie odpowiednich dokumentów (Polityka Zakupów, Polityka Kontraktowania, Polityka Odpowiedzialnego Łańcuchu Dostaw, Polityka Antykorupcyjna) podmioty, z którymi współpracujemy, weryfikujemy pod kątem ochrony praw człowieka.

W tym celu stosujemy specjalne klauzule w umowach lub tzw. Kartę Wykonawcy, w której kontrahent deklaruje przestrzeganie praw człowieka, zgodnie ze standardami przyjętymi w niniejszej Polityce.

W przypadku wystąpienia naruszeń tych praw, Spółka prowadzi konsekwentny dialog zgodnie z przyjętą Polityką Praw Człowieka, w celu łagodzenia skutków naruszeń i zapobiegania im na przyszłość.

Polityka praw człowieka KGHM

Dialog społeczny, a prawa człowieka

Pozostajemy w stałym dialogu z samorządami i społecznościami lokalnymi znajdującymi się na terenach, na które działalność KGHM może wywierać wpływ. Dialog ten dotyczy również ochrony praw człowieka.

Za priorytet uznajemy ograniczanie dla społeczności lokalnej wszelkiego ryzyka, wynikającego z działalności Spółki (w tym ograniczanie ryzyka narażenia prawa do zdrowia poprzez konsekwentne wdrażanie Polityki Klimatycznej i Polityki Środowiskowej).

Aktywnie wspieramy rozwój społeczności lokalnych, a także szanujemy ich kulturę, poprzez respektowanie praw ludności rdzennej (co ma szczególne znaczenie w przypadku zagranicznych spółek Grupy Kapitałowej, nad którymi KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje nadzór właścicielski).

 

NARZĘDZIA REALIZACJI

KGHM Polska Miedź S.A. wyrażając najwyższą troskę o ochronę praw człowieka w swojej organizacji oraz wobec wszystkich interesariuszy, na które bezpośrednio, jak i pośrednio oddziałuje (społeczność lokalna, kontrahenci, klienci, akcjonariusze), umożliwia wskazanie nieprawidłowości w celu zapobiegania naruszeniom, w tym zgłaszanie naruszeń praw człowieka, poprzez dostępną dla wszystkich Platformę Sygnalistów.

W KGHM Polska Miedź S.A. zapewniamy ochronę Sygnalistów.

Ochrona praw człowieka realizowana jest także poprzez weryfikację indywidualnych zgłoszeń przez komórki Pionu HR. Stały dialog ze związkami zawodowymi uwzględnia możliwość wypracowywania wspólnego rozwiązywania zidentyfikowanego ryzyka i ewentualnych naruszeń powstałych w obszarze ochrony praw człowieka.

W KGHM Polska Miedź S.A. przykładamy należytą staranność w informowaniu otoczenia o swojej działalności, uwzględniając działalność niefinansową. Stan realizacji niniejszej polityki raportowany jest w systemie rocznym. Wszyscy pracownicy Spółki zobowiązani są do przestrzegania praw człowieka. Spółka prowadzi również szkolenia w zakresie ochrony praw człowieka dla swoich pracowników.

Działania informacyjne i komunikacyjne Polityki Praw Człowieka personelowi i interesariuszom zewnętrznym

Wszyscy pracownicy Spółki zostali zapoznani z przyjętą Polityką Praw Człowieka KGHMDla ponad 7 tysięcy członków załogi KGHM przygotowano szkolenie (e-learning) z praw człowieka oraz przyjętej Polityki Praw Człowieka i narzędzi jej przestrzegania w KGHM.

Dodatkowo prowadzone są liczne działania komunikacyjne, zarówno skierowane do pracowników (warsztaty, webinar, publikacje w mediach wewnętrznych tak aby każdy pracownik, który nie ma dostępu do służbowego komputera mógł także zapoznać się z wdrożoną Polityką), jak i interesariuszy zewnętrznych (publikacje w mediach ogólnopolskich, udział w inicjatywach promujących prawa człowieka w biznesie).

 

Niniejsza Polityka Praw Człowieka, przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., obowiązuje w Centrali i wszystkich Oddziałach Spółki, jest ogólnie dostępna i znana pracownikom oraz innym osobom pracującym na rzecz Spółki.

Wraz z Zarządem KGHM Polska Miedź S.A. deklaruję wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia i utrzymania określonych w niej działań.

Wydanie 1, Lubin, 27.04.2022 r.

Prezes KGHM Polska Miedź S.A.