Notowania

Akcjonariat

Skarb Państwa posiada 31,79% (tj. 63 589 900) akcji spółki, fundusz Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny 5,98% akcji spółki a fundusz Nationale-Nederlanden OFE 5,05% akcji spółki (stan wg przekazanych zawiadomień). Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, tworząc tzw. „free float”. 

Struktura właścicielska na luty 2024 r.

AkcjonariuszLiczba akcji/głosówUdział w kapitale zakładowymUdział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 63 589 900 31,79% 31,79%
Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny 11 961 453 5,98% 5,98%
Nationale-Nederlanden OFE 10 104 354 5,05% 5,05%
Pozostali akcjonariusze 114 344 293 57,18% 57,18%
Razem 200 000 000 100,00% 100,00%
Struktura właścicielska KGHM

Źródło: CMi2i, luty 2024

Akcje na GPW

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 10 lipca 1997 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 000 000 000 PLN i dzieli się na 200 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 PLN każda. Jedna akcja odpowiada jednemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym giełdy w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIG-GÓRNICTWO, WIG-Poland, WIG.MS-BAS, WIG-ESG, CEEplus, a do końca 2019 roku także RESPECT.

Od 2018 roku KGHM jest również uczestnikiem FTSE4Good Index Series publikowanego przez London Stock Exchange. Status uczestnika FTSE4Good to dowód uznania dla prowadzonej przez nas działalności ukierunkowanej na wartości ESG, tj. środowisko (E – ang. environmental), społeczną odpowiedzialność (S – ang. social) i ład korporacyjny (G – ang. governance).

Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (www)
Numer ISIN: PLKGHM000017
Symbol WGPW: KGH
Symbol Bloomberg: KGH PW
Symbol Reuters: KGH.WA

Operacje na akcjach Spółki oraz kapitale zakładowym

KGHM Polska Miedź S.A. nie przeprowadzał zmian w kapitale zakładowym ani operacji typu split/re-split na akcjach Spółki. Spółka nie brała udziału i nie była stroną przymusowego wykupu ani wezwania.

Emisje akcji

Spółka nie przeprowadzała kolejnych emisji akcji poza pierwszą emisją akcji KGHM Polska Miedź S.A. w roku 1997.

"Bearer shares" - wyjaśnienie

Informujemy, że w polskim porządku prawnym akcje na okaziciela – ”bearer shares” mają inne znaczenie niż ”bearer shares” (anonimowe i niezarejestrowane akcje ułatwiające działania niezgodnie z prawem) wyeliminowane z obrotu w części krajów np. w UK (vide: SBEE Act Companies: Transparency Fact Sheet (publishing.service.gov.uk). Wskazujemy, że obligatoryjna dematerializacja akcji przeprowadzona w Polsce w 2021 roku zniosła jednocześnie anonimowość wszystkich akcjonariuszy spółek akcyjnych. Konieczność rejestracji akcji na okaziciela umożliwia identyfikację każdego akcjonariusza uprawnionego z akcji. Podział na akcje imienne i na okaziciela został utrzymany w dużej mierze z uwagi na tradycję prawną w Polsce.

Dywidenda

Wszelkie informacje dotyczące wypłacania dywidendy oraz Polityki Dywidendowej znajdują się w zakładce Inwestorzy https://kghm.com/pl/inwestorzy/akcje-i-obligacje/dywidenda

 

Informacje archiwalne:

Prospekt emisyjny KGHM Polska Miedź S.A. [104,3 MB]
Informacje o IPO [187 kB]
Archiwum notowań