Notowania

Akcjonariat

Skarb Państwa posiada 31,79% (tj. 63 589 900) akcji spółki, fundusz Nationale-Nederlanden OFE 5,05% akcji spółki a fundusz Aviva OFE 5,02% akcji spółki (stan wg przekazanych zawiadomień). Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, tworząc tzw. „free float”. 

Struktura właścicielska na 31 grudnia 2020 r.

AkcjonariuszLiczba akcji/głosówUdział w kapitale zakładowymUdział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 63 589 900 31,79% 31,79%
Nationale-Nederlanden OFE 10 104 354 5,05% 5,05%
Aviva OFE 10 039 684 5,02% 5,02%
Pozostali akcjonariusze 116 266 062 58,13% 58,13%
Razem 200 000 000 100,00% 100,00%

Źródło: CMi2i, luty 2021

Akcje na GPW

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 10 lipca 1997 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 000 000 000 PLN i dzieli się na 200 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 PLN każda. Jedna akcja odpowiada jednemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym giełdy w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIG-GÓRNICTWO, WIG-Poland, WIG.MS-BAS, WIG-ESG, CEEplus, a do końca 2019 roku także RESPECT.

Od 2018 roku KGHM jest również uczestnikiem FTSE4Good Index Series publikowanego przez London Stock Exchange. Status uczestnika FTSE4Good to dowód uznania dla prowadzonej przez nas działalności ukierunkowanej na wartości ESG, tj. środowisko (E – ang. environmental), społeczną odpowiedzialność (S – ang. social) i ład korporacyjny (G – ang. governance).

Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (www)
Numer ISIN: PLKGHM000017
Symbol WGPW: KGH
Symbol Bloomberg: KGH PW
Symbol Reuters: KGH.WA

Operacje na akcjach Spółki oraz kapitale zakładowym

KGHM Polska Miedź S.A. nie przeprowadzał zmian w kapitale zakładowym ani operacji typu split/re-split na akcjach Spółki. Spółka nie brała udziału i nie była stroną przymusowego wykupu ani wezwania.

Emisje akcji

Spółka nie przeprowadzała kolejnych emisji akcji poza pierwszą emisją akcji KGHM Polska Miedź S.A. w roku 1997.

Dywidenda

Wszelkie informacje dotyczące wypłacania dywidendy oraz Polityki Dywidendowej znajdują się w zakładce Inwestorzy https://kghm.com/pl/inwestorzy/akcje-i-obligacje/dywidenda

Informacje archiwalne:

Prospekt emisyjny KGHM Polska Miedź S.A. [104,3 MB]
Informacje o IPO [187 kB]
Archiwum notowań