Rudna

ZG Rudna to największa kopalnia rudy miedzi w Europie i jedna z największych głębinowych kopalni tej rudy na świecie.    

Informacje ogólne

Kopalnia Rudna jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północ od miasta Polkowice. Eksploatuje przede wszystkim złoże „Rudna”, ale prowadzi też roboty udostępniające i eksploatacyjne w złożach „Sieroszowice” i „Głogów Głęboki – Przemysłowy”. Zasoby przemysłowe kopalni Rudna (wg stanu na 31.12.2015) w czterech użytkowanych przez nią złożach wynoszą 432 miliony ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi wynosi 1,88 proc., średnia zawartość srebra – 62,52 g/Mg.

Wśród Polskich złóż użytkowanych przez KGHM Rudna wyróżnia się największą miąższością sięgającą nawet kilkunastu metrów; średnia miąższość złoża Rudna wynosi obecnie ponad 4 metry, a rudy o miąższości ponad 3m stanowią aż 70% zasobów tego złoża. W złożu Rudna dominujący udział ma rudna piaskowcowa stanowiąca blisko 80% zasobów, rudy węglanowe stanowią około 15%, a łupki miedzionośnie jedynie 5% masy złoża. Łupki miedzionośne posiadają natomiast najwyższą zawartość miedzi wynoszącą ponad 6% Cu. Głębokość zalegania skał miedzionośnych w złożu Rudna wynosi od 844 do 1250m, a złoża Głogów Głęboki – Przemysłowy sięga aż do 1385m.

Historia

Zakłady Górnicze Rudna zaprojektowano z rozmachem, korzystając z doświadczeń wyniesionych z budowy i eksploatacji kopalń „Lubin” i „Polkowice”.

“Rudna” rozpoczęła działalność wydobywczą w 1974 roku. Odważny projekt spełnił pokładane w nim oczekiwania, co znalazło odzwierciedlenie w dynamice wzrostu wydobycia: w pierwszym roku działalności było to 1,9 mln ton rudy, a w 1983  roku wskaźnik ten osiągnął poziom 11,3 mln ton.

Obecna, średnia zdolność produkcyjna wynosi około 12 mln ton rudy rocznie. Dzięki infrastrukturze „Rudnej” mamy dostęp do złoża Głogów Głęboki Przemysłowy. Projekt, którego celem jest udostępnienie tych zasobów, to jedno z priorytetowych przedsięwzięć realizowanych przez KGHM.

Produkcja

Eksploatacja złoża na terenie ZG „Rudna” prowadzona jest w trzech rejonach wydobywczych:

  • Rudna Główna,
  • Rudna Zachodnia R-IX,
  • Rudna Północna.

W Oddziale funkcjonuje 11 szybów o głebokości od 900 do 1244 metrów – 3 wydobywcze, 4 wentylacyjne i 4 zjazdowo-materiałowe. Proces produkcyjny realizowany jest z zastosowaniem systemów eksploatacji komorowo-filarowych. Urabianie skał odbywa się przy pomocy techniki strzałowej, zarówno w fazie robót udostępniająco-przygotowawczych, jak i eksploatacyjnych. Odstawa urobku z przodków realizowana jest przy pomocy maszyn ładująco-odstawczych i wozów odstawczych. Transport poziomy odbywa się poprzez przenośniki taśmowe.