Rudna

Zakłady Górnicze „Rudna” to jedna z największych głębinowych kopalń rudy miedzi na świecie. Jej budowę rozpoczęto we wrześniu 1969 roku, a w lipcu 1974 roku kopalnia osiągnęła 25% projektowanego wydobycia i została oficjalnie przekazana do eksploatacji.

 

Informacje ogólne

Kopalnia „Rudna” jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północ od miasta Polkowice. Eksploatuje przede wszystkim złoże „Rudna”, ale prowadzi też roboty udostępniające i eksploatacyjne w złożach „Sieroszowice”, „Głogów Głęboki-Przemysłowy” oraz „Lubin-Małomice”. Zasoby przemysłowe kopalni „Rudna” (wg stanu na 31.12.2017 r.) w czterech użytkowanych przez nią złożach wynoszą 384 miliony ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi wynosi 1,95%, średnia zawartość srebra – 59,71 g/Mg.

Wśród polskich złóż użytkowanych przez KGHM „Rudna” wyróżnia się największą miąższością sięgającą nawet kilkunastu metrów; średnia miąższość złoża „Rudna” wynosi obecnie ponad 4 metry, a rudy o miąższości ponad 3 m stanowią aż 70% zasobów tego złoża. W złożu „Rudna” dominujący udział ma ruda piaskowcowa stanowiąca blisko 80% zasobów, rudy węglanowe stanowią około 15%, a łupki miedzionośnie jedynie 5% masy złoża. Łupki miedzionośne posiadają natomiast najwyższą zawartość miedzi wynoszącą ponad 6% Cu. Głębokość zalegania skał miedzionośnych w złożu „Rudna” wynosi od 844 do 1250 m, a złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy” sięga aż do 1385 m.

 

Historia

Zakłady Górnicze „Rudna” zaprojektowano z rozmachem – wprowadzono rozwiązania techniczne i technologicznie odmienne od wcześniej stosowanych w Zagłębiu Miedziowym. Korzystano jednak z doświadczeń zdobytych podczas budowy i eksploatacji kopalń „Lubin” i „Polkowice”.

Kopalnia „Rudna” rozpoczęła działalność wydobywczą w 1974 roku. Odważny projekt spełnił pokładane w nim oczekiwania, co znalazło odzwierciedlenie w dynamice wzrostu wydobycia: w pierwszym roku działalności było to 1,9 mln ton rudy, a w 1983 roku wskaźnik ten osiągnął poziom 11,3 mln ton.

Obecna, średnia zdolność produkcyjna wynosi około 12 mln ton rudy rocznie. Dzięki infrastrukturze „Rudnej” mamy dostęp do złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. Projekt, którego celem jest udostępnienie tych zasobów, to jedno z priorytetowych przedsięwzięć realizowanych przez KGHM.

 

Produkcja

Eksploatacja złoża na terenie ZG „Rudna” prowadzona jest w trzech rejonach wydobywczych:

  • GG-1,
  • GG-2,
  • GG-3.

W Oddziale funkcjonuje 10 szybów o głębokości od 941 do 1244 metrów – 3 wydobywcze, 4 wentylacyjne i 3 zjazdowo-materiałowe. Proces produkcyjny realizowany jest z zastosowaniem systemów eksploatacji komorowo-filarowych. Urabianie skał odbywa się przy pomocy techniki strzałowej, zarówno w fazie robót udostępniająco-przygotowawczych, jak i eksploatacyjnych. Odstawa urobku z przodków realizowana jest przy pomocy maszyn ładująco-odstawczych i wozów odstawczych. Transport poziomy odbywa się poprzez przenośniki taśmowe.