KGHM Polska Miedź S.A. – równe szanse dla każdego

KGHM Polska Miedź S.A. przywiązuje ogromną wagę nie tylko do spraw związanych z  produkcją, firma podnosi na coraz wyższy poziom również standardy kultury korporacyjnej. Jednym z elementów tych działań jest tworzenie środowiska pracy wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji. W codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem obowiązują wysokie standardy, które powodują, że pracowników ocenia się na podstawie efektów ich pracy, a nie ze względu na np. płeć, wiek, narodowość czy pochodzenie etniczne.

Stosowanie tej polityki widać już podczas prowadzenia procesów rekrutacyjnych, gdyż jedyne kryteria jakie się bierze pod uwagę przy ocenie kandydatów to wykształcenie, przygotowanie zawodowe i predyspozycje do wykonywania danych zadań. Podejście to definiuje „Deklaracja Różnorodności KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”.

Jednym z elementów polityki personalnej w KGHM jest równość płci w dostępie do miejsc pracy. Jest to świadoma strategia biznesowa, aby przyjmować do pracy najlepszych kandydatów.  KGHM zapewnia też wszystkim, zarówno kobietom jak i mężczyznom, takie same warunki rozwoju zawodowego, podnoszenia swoich kwalifikacji, przed wszystkimi pracownikami otwarta jest również taka sama ścieżka awansu.

KGHM w swoich oddziałach w Polsce zatrudnia ponad 18 tys. osób, z czego grupę liczącą ponad 1300 osób stanowią kobiety (7% załogi). Wynika to ze specyfiki branży górniczej i hutniczej, gdzie ze względu na trudne warunki pracy, wymagające dużej siły fizycznej historycznie zatrudniano przede wszystkim mężczyzn. Nie jest to tylko polska specyfika, gdyż taka sytuacja ma miejsce w przedsiębiorstwach sektora miedziowego i całej branży górniczo-hutniczej na całym świecie.

W ujęciu historycznym w Polsce od 1975 roku obowiązywał zakaz zatrudniania kobiet pod ziemią w kopalniach i wynikało to wprost z kodeksu pracy. Bardziej elastyczne podejście obowiązuje dopiero od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Sytuacja miała zatem wpływ zarówno na możliwości edukacji kobiet w zawodach górniczych, jak i całej ścieżki kariery w tej branży.

KGHM co roku inwestuje duże środki w innowacyjność, wdrażanie nowoczesnych technologii, dzięki którym można realnie myśleć o zwiększaniu zatrudniania kobiet w działach produkcyjnych. Kobiety w KGHM pracują np. na stanowiskach inżynieryjnych, czy w jednostkach badawczych i często spotyka się je na dole kopalni gdzie np. kierują procesami produkcyjnymi, dbają o bezpieczeństwo wydobycia surowców, prowadzą prace geologiczne i inwestycyjne.


Kobiety w KGHM Polska Miedź S.A.

I zdobywają one sobie międzynarodowe uznanie. Specjalistka do spraw technologii hutniczych w KGHM Kamilla Słowikowska w 2018 roku została doceniona za wkład w rozwój i edukację młodej kadry inżynieryjno-technicznej w publikacji „Women in Minning”. Był to wtedy pierwszy przypadek, gdy światowa branża górnicza wyróżniła kobietę z Polski.

KGHM Polska Miedź jest nie stawia im żadnych barier przy zatrudnianiu i oferuje znakomite warunki do rozwijania kwalifikacji zawodowych.

Kamilla Słowikowska
Kamilla Słowikowska, KGHM Polska Miedź S.A.