Zdrowie

KGHM zapewnienia profilaktykę zdrowotną i opiekę medyczną na najwyższym poziomie, zarówno pracownikom, jak i społecznościom lokalnym.

KGHM mając na uwadze odpowiedzialność wobec społeczeństwa realizuje Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska. 

O zdrowie pracowników, ich rodzin oraz mieszkańców Zagłębia Miedziowego w Polsce dba Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie. MCZ, należące do KGHM, stale rozwija swoją ofertę leczniczo-rehabilitacyjną. Dzięki zakupom sprzętu, dokonywanym m.in. przez Fundację KGHM Polska Miedź, jest jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków na Dolnym Śląsku. Pracownicy mogą korzystać z oferty MCZ w ramach opieki abonamentowej. Koszt abonamentu pracowniczego, który opłaca pracodawca pozwala na korzystanie z porad lekarzy specjalistów i badań laboratoryjnych. 

Ochrona i promocja zdrowia jest także jednym z kluczowych zadań, jakie stawia przed sobą Fundacja KGHM Polska Miedź. Jej środki wspierają programy badawcze i diagnostyczne, promują krwiodawstwo, a także pomagają doposażać i modernizować pracownie specjalistyczne i oddziały szpitalne w regionie, także te nienależące do KGHM. Finansuje wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci i młodzieży, zajęcia rehabilitacyjno-sportowe i badania monitoringowe. 

Ze zdrowiem związane są także programy naukowe i badawcze, w których bierze udział KGHM. Jednym z przykładów są prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu badania dotyczące wpływu trudnych warunków środowiska pracy na organizm pracowników zakładów górniczych. Celem programu jest opracowanie zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych. 

Wiarygodnym świadectwem naszej odpowiedzialności za otoczenie jest szereg działań, jakie podejmujemy. W ramach Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska objęto programem 2116 osób.