Badania i rozwój

Najcenniejszy  zasób KGHM to wiedza, umożliwiająca skuteczne działania i podejmowanie odważnych decyzji. Firma od lat systematycznie inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe.

Działalność badawcza i rozwojowa KGHM ma na celu:

 • opracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań i technologii poprawiających efektywność Grupy Kapitałowej KGHM,
 • poprawę bezpieczeństwa pracowników,
 • zwiększenie produktywności na poszczególnych etapach ciągu  technologicznego,
 • optymalizację kosztów,
 • poprawę ochrony środowiska,
 • wdrażanie rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

Warunki geologiczne w polskich kopalniach miedzi KGHM są wyjątkowe na skalę światową,  dlatego firma nieustannie doskonali technologie umożliwiające eksploatację złóż zalegających na znacznych głębokościach, w coraz trudniejszych warunkach, a następnie ich przerób, aż do finalnych produktów zgodnie z najlepszymi światowymi standardami.

Firma opracowuje i wdraża rozwiązania  pozwalające na  m.in. na automatyzację procesów produkcyjnych, ograniczanie wysiłku fizycznego człowieka czy poprawę efektywności produkcji. Spółka skupia się również na rozwoju pracowników poprzez aktywizację ich potencjału intelektualnego. KGHM sięga po najnowsze rozwiązania światowe takie jak BigData, czy predykcyjne utrzymanie ruchu, a więc rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, dla którego w Spółce utworzono dedykowany program KGHM 4.0.

Rocznie spółka realizuje kilkadziesiąt innowacyjnych inicjatyw będących zarówno w początkowej fazie pomysłu, jak również tych wysoko rozwiniętych. Ich realizacja realnie przyczynia się do rozwoju firmy.  

KGHM realizuje działania badawcze i rozwojowe zarówno we współpracy z największymi polskimi uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi, innymi podmiotami z obszaru przemysłu, jak również z partnerami zagranicznymi.

Przed KGHM Polska Miedź S.A. stoi szereg wyzwań, których realizacja jest istotna w bieżącej oraz długofalowej działalności spółki. Do takich wyzwań możemy zaliczyć m.in.:

 • eksploatację złóż na coraz większych głębokościach przekraczających 1300 m,
 • zwiększenie efektywności odzysku miedzi i pierwiastków towarzyszących na każdym z etapów ciągu technologicznego (górnictwo, przeróbka rud, hutnictwo, gospodarka odpadami),
 • ograniczanie ekspozycji pracowników w trudnych warunkach środowiska pracy,
 • minimalizacja i ograniczanie ryzyka związanego z zagrożeniami naturalnymi,
 • nowe możliwości kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłu miedziowego,
 • wyzwania związane z gospodarką w obiegu zamkniętym,
 •  intensyfikacja  produkcji miedzi,
 • poprawa ochrony środowiska.

Skala i przekrój realizowanych inicjatyw jest zróżnicowana i dotyczy zarówno małych projektów jak i dużych przedsięwzięć. W 2012 roku przedstawiciele KGHM oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podpisali porozumienie pod auspicjami polskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotyczy ono wspólnego wspierania badań naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych (akronim CuBR). Całkowity budżet programu wynosi  do 200 mln złotych i jest rozłożony po równo pomiędzy KGHM i NCBR.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, wsparcie potencjału rozwojowego polskiej nauki i przemysłu. Realizacja projektów odnoszących się do wyzwań związanych z ciągiem technologicznym KGHM Polska Miedź S.A. przez konsorcja naukowo-przemysłowe umożliwi wyselekcjonowanie pomysłów rokujących opracowanie przełomowych dla Spółki technologii, czy innowacyjnych urządzeń, usprawniających ciąg technologiczny, bądź też pozwoli na opracowanie nowych, opłacalnych w wykorzystaniu przez KGHM Polska Miedź S.A. materiałów i wyrobów.

W pierwszej połowie 2015 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a KGHM Polska Miedz S.A. w sprawie współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych. Budowa nowatorskiej gospodarki, inteligentny rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności polskiego przemysłu stanowią kluczowe zadania dla obu partnerów.

Podpisane porozumienie ma za zadanie komercjalizacje wspólnie wypracowanych rozwiązań technologicznych, w tym opartych o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwijanie i upowszechnianie know-how z dziedziny inżynierii materiałowej, a także podejmowanie obopólnych prac i analiz związanych z innowacyjnością. Postanowienie KGHM Polska Miedź S.A. i ARP o podjęciu współpracy wpisuje się w cele strategiczne obu firm. Ponadto, współfinansowane będą procesy wdrożenia opracowanych rozwiązań w środowisku przemysłowym. Partnerzy zadeklarowali wspólne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, między innymi z funduszy europejskich, z przeznaczeniem na realizację  istotnych założeń zawartego porozumienia.