Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega najwyższych standardów produkcyjnych i etyki biznesowej oraz działań biznesowych. Tymi regułami kieruje się w całym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Mamy świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu) oraz srebra, jest kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój.

Aby zapewnić najwyższe możliwe standardy pozyskiwania złota i srebra z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, w KGHM Polska Miedź S.A. wprowadzono wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw, w oparciu o kryteria ustalone w Wytycznych London Bullion Market Association (LBMA) dla odpowiedzialnego pozyskiwania złota (LBMA Responsible Gold Guidance) oraz srebra (LBMA Responsible Silver Guidance), a także zgodnie z Wytycznymi OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka (The OECD Due Dilligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas).

W grudniu 2015 r. KGHM wprowadził wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw formalnie przyjmując „Politykę Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Procedurę Badania Łańcucha Dostaw dla Złota w KGHM Polska Miedź S.A.”. W lutym 2018 r. przedmiotowe dokumenty dostosowano do wymogów Wytycznych LBMA dla odpowiedzialnego pozyskiwania srebra poprzez przyjęcie „Procedury Badania Łańcucha Dostaw dla Złota i Srebra w KGHM Polska Miedź S.A.”.

System ten jest audytowany regularnie przez niezależny podmiot zewnętrzny.

Linki:

LBMA Responsible Gold Guidance

LBMA Responsible Silver Guidance

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas