Oddziaływanie na środowisko

KGHM nie uchyla się od odpowiedzialności za stan środowiska, które go otacza. Podejmujemy inicjatywy ukierunkowane na wdrażanie ekoefektywnych i niskoemisyjnych technologii.

KGHM jest innowatorem, wdrażającym przyjazne otoczeniu technologie i rozwiązania biznesowe. Przestrzega międzynarodowych norm środowiskowych oraz współpracuje z władzami na rzecz podnoszenia standardów mających na celu jeszcze lepszą ochronę zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych w regionie. Ponadto, zgodnie z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu, KGHM dba o bezpieczne warunki pracy i utrzymanie pełnej sprawności technicznej posiadanej infrastruktury. W ten sposób redukowana jest liczba wypadków i awarii, które mogłyby wpływać negatywnie na otoczenie.

Wiarygodnym świadectwem odpowiedzialności za otoczenie jest szereg działań, jakie podejmuje KGHM w dziedzinie ograniczania stopnia oddziaływania na środowisko, zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez Strategię KGHM Polska Miedź S.A.

W ramach działań proekologicznych, w ostatnich latach KGHM zmodernizował sieć energetyczną w kopalni Rudna, dzięki czemu nowy oddział górniczy Głogów Głęboki-Przemysłowy jest już zasilany energooszczędną instalacją. Celem strategicznym w ramach nowej Strategii jest 50% zaspokojenie zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ze źródeł własnych i OZE do końca 2030 roku. Prowadzone są analizy i prace przygotowawcze, które umożliwią budowę farm fotowoltaicznych w lokalizacjach KGHM. 

Proekologiczne innowacje w KGHM ukierunkowane są także na efektywne gospodarowanie odpadami oraz rekultywację i zachowanie bioróżnorodności na terenach poeksploatacyjnych. W Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most prowadzona jest systematyczna stabilizacja powierzchni plaż przed wtórną emisją pyłów.

Na szeroką skalę prowadzone są również projekty mające na celu ponowne zalesianie stref ochronnych wokół hut. Niewątpliwym sukcesem jest powrót do głogowskich lasów sokoła wędrownego.

Zobacz więcej