Oddziaływanie na środowisko

KGHM nie uchyla się od odpowiedzialności za stan środowiska, które go otacza. Podejmujemy inicjatywy ukierunkowane na wdrażanie ekoefektywnych i niskoemisyjnych technologii.

KGHM jest innowatorem, wdrażającym przyjazne otoczeniu technologie i rozwiązania biznesowe. Przestrzega międzynarodowych norm środowiskowych oraz współpracuje z władzami na rzecz podnoszenia standardów mających na celu jeszcze lepszą ochronę zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych w regionie. Ponadto, zgodnie z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu, KGHM dba o bezpieczne warunki pracy i utrzymanie pełnej sprawności technicznej posiadanej infrastruktury. W ten sposób redukowana jest liczba wypadków i awarii, które mogłyby wpływać negatywnie na otoczenie.

Wiarygodnym świadectwem odpowiedzialności za otoczenie jest szereg działań, jakie podejmuje KGHM w dziedzinie ograniczania stopnia oddziaływania na środowisko, zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez Strategię CSR oraz Strategię biznesową KGHM Polska Miedź S.A.

Będąc innowatorem przyjaznym środowisku, KGHM konsekwentnie podejmuje inicjatywy ukierunkowane na wdrażanie ekoefektywnych i niskoemisyjnych technologii. Jednym z najbardziej zaawansowanych obecnie projektów jest budowa dwóch bloków gazowo-parowych w Polkowicach i w Głogowie. Opalane gazem bloki będą wytwarzały tańszą od konwencjonalnej energię elektryczną i energię użytkową. W efekcie ograniczone zostaną zużycie gazu oraz emisjia zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery. Obniżeniu ilości emitowanych zanieczyszczeń sprzyja również uruchomienie nowoczesnego pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów.

W ramach działań proekologicznych, w ostatnich latach KGHM zmodernizował sieć energetyczną w kopalni Rudna, dzięki czemu nowy oddział górniczy Głogów Głęboki-Przemysłowy jest już zasilany energooszczędną instalacją o mocy 1000V. Firma inwestuje również w innowacyjne i odnawialne źródła energii. Już teraz na obszarach pozostających w bezpośrednim oddziaływaniu Huty Miedzi Głogów KGHM prowadzi plantacje wierzby energetycznej. W fazie budowy są również farmy fotowoltaiczne w sąsiedztwie hut miedzi Głogów i Legnica, a w pobliskich gminach Radwanice i Żukowice planowana jest budowa dwóch zespołów elektrowni wiatrowych. Prognozowana produkcja energii z tych farm ma stanowić ok. 3,5% zapotrzebowania firmy na energię elektryczną. Najnowsza inwestycja KGHM, chilijska kopalnia Sierra Gorda w przyszłości będzie aż w 20% zasilana przez elektrownię fotowoltaiczną.

Proekologiczne innowacje w KGHM ukierunkowane są także na efektywne gospodarowanie odpadami oraz rekultywację i zachowanie bioróżnorodności na terenach poeksploatacyjnych. W Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most prowadzona jest systematyczna stabilizacja powierzchni plaż emulsją zabezpieczającą przed wtórną emisją pyłów.

Na szeroką skalę prowadzone są również projekty mające na celu ponowne zalesianie stref ochronnych wokół hut. Niewątpliwym sukcesem jest powrót do głogowskich lasów sokoła wędrownego.

Zobacz więcej