Podział zysków/redystrubucja dóbr

KGHM dzieli się swoimi sukcesami z wszystkimi interesariuszami.

KGHM buduje od lat swoją reputację firmy, która dba nie tylko o siebie i swoje biznesowe interesy, ale z której sukcesów korzystają także interesariusze. Dzieli się z nimi zyskami i doświadczeniem. Wspólnie poszukuje również rozwiązań podnoszących jakość życia lokalnych społeczności.

  • Pracownicy i ich rodziny – KGHM dba o pracowników, gwarantując im bezpieczeństwo, stabilność zatrudnienia, a także możliwość rozwoju. Większość pracowników zatrudnionych w KGHM jest zatrudnionych na czas nieokreślony. KGHM wpływa na jakość życia pracowników, kontrahentów, ich rodzin oraz społeczności lokalnych.  
  • Inwestorzy – KGHM prowadzi zrównoważoną politykę dywidendową zorientowaną na wzrost wartości Spółki. Poziom wypłacanej dywidendy lokuje KGHM w gronie tych spółek wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które mogą się pochwalić wysoką stopą dywidendy. Od momentu wejścia firmy na giełdę akcjonariusze, w większości lat, otrzymywali do podziału od 10 do 100% zysku netto wypracowanego przez KGHM. Kwota przypadająca na jedną akcję wahała się dotąd od 10 gr do 28,34 zł. Tylko w ciągu ostatnich 15 lat akcjonariuszom wypłacono w formie dywidendy łącznie ponad 21,5 mld zł. Aktualnie obowiązująca polityka dywidendowa KGHM stanowi, że Spółka chce wypłacać w formie dywidendy do 1/3 zysku jednostkowego. W 2019 roku, pomimo decyzji o pozostawieniu całości zysku w Spółce, walory KGHM przyniosły akcjonariuszom 7,5% zwrot z inwestycji.
  • Administracja rządowa – KGHM jest największym w Polsce płatnikiem na rzecz Skarbu Państwa. W 2018 r. w ramach opłat i podatków przekazał do budżetu ok. 5 mld zł, w tym 1,67 mld zł podatku od wydobycia kopalin.
  • Administracja lokalna – KGHM rzetelnie rozlicza się z podatków i opłat lokalnych, wnoszonych do budżetów samorządów. W 2018 r. na konta polskich gmin oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafiło prawie 45 mln zł z tytułu podstawowej opłaty za wydobycie kopalin, a wyłącznie do gmin niemal 167 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz 10,7 mln zł za wieczyste użytkowanie gruntów.
  • Społeczność lokalna – Firma dzieli się korzyściami z lokalnymi społecznościami na wielu poziomach, m.in. poprzez wspieranie rozwijania infrastruktury w regionie, działań kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych. Społeczności lokalne są wspierane również m.in. poprzez Fundację KGHM Polska Miedź oraz program wolontariatu pracowniczego KGHM „Miedziane serce”.
  • Naukowcy i ośrodki naukowo-badawcze – KGHM od lat intensywnie współpracuje z instytutami i wiodącymi jednostkami naukowymi w Polsce i za granicą. Wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) powołano wspólne przedsięwzięcie o nazwie CuBR, wspierające badania naukowe oraz prace rozwojowe dla przemysłu metali nieżelaznych. Firma jest członkiem Knowledge and Innovation Community, KIC (Wspólnota Wiedzy i Innowacji) - partnerstwa w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). W 2015 roku zostało podpisane porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu o współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych.