Dywidenda

KGHM Polska Miedź S.A. od lat prowadzi politykę dzielenia się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami na poziomie konkurencyjnym w stosunku do innych spółek z branży górniczej. W przyszłości Spółka zamierza kontynuować tę politykę w taki sposób, aby zwrot dla akcjonariuszy był na optymalnym poziomie.

Polityka dywidendowa

Polityka Dywidend KGHM Polska Miedź S.A. stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków.

Polityka Dywidend KGHM Polska Miedź S.A. zakłada, iż Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej. W szczególności Zarząd w swojej rekomendacji będzie brał pod uwagę przewidywane potrzeby kapitałowe Spółki na realizację programu rozwoju oraz bezpieczny poziom zadłużenia w Grupie Kapitałowej.

Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend podejmuje Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje dotyczące dywidendy

Decyzję o podziale zysku netto KGHM Polska Miedź S.A. i o wysokości dywidendy podejmują akcjonariusze podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku netto; wniosek Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również „dzień dywidendy” (dzień ustalenia praw do dywidendy) i „dzień wypłaty dywidendy”. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy są akcjonariusze, na których rachunku w „dniu dywidendy” są zarejestrowane akcje Spółki. Żadna z akcji KGHM Polska Miedź S.A. nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, stąd na każdą akcję przypada taka sama wysokość dywidendy.

Wypłata dywidendy

Dywidenda z tytułu posiadania akcji Spółki wypłacana jest akcjonariuszom w „dniu wypłaty dywidendy”. Proces wypłaty dywidendy realizowany jest za pośrednictwem systemu depozytowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

* W latach 2015-2016 Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy, głównie za sprawą dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów. Wskaźnik wypłaty dywidendy w tym okresie wyliczony został w oparciu o wynik finansowy netto Spółki - po wyłączeniu skutków odpisów.

Pobierz excel z pełnymi danymi dotyczącymi wypłaty dywidendy (36 KB)

Dodatkowe informacje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dywidendę w wysokości brutto. Akcjonariusze otrzymują dywidendę w wysokości netto, tj. po potrąceniu należnego podatku na terytorium RP.