Ład korporacyjny

Wstęp

Regulacje polskiego prawa, Statut Spółki i Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na której notowana jest Spółka, stanowią ramy ładu korporacyjnego KGHM. Zarząd Spółki jest mocno zaangażowany na rzecz dobrych praktyk ładu korporacyjnego i przez ostatnie lata wypracował najskuteczniejsze narzędzia organizacji ładu korporacyjnego KGHM, dbając jednocześnie o to, aby długoterminowe interesy akcjonariuszy i Spółki były zbieżne.

Walne Zgromadzenie

Rola

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. jest najwyższym organem Spółki, i daje możliwość zaprezentowania działalności Spółki i poinformowania akcjonariuszy o ostatnich osiągnięciach.

czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Rola

Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na kwartał i jest odpowiedzialna za powołanie członków Zarządu i określenie ich wynagrodzeń, za wybór niezależnego audytora Spółki oraz nadzorowanie działalności biznesowej Spółki. Częścią tego procesu jest również rozpatrywanie planów strategicznych Spółki, rocznego budżetu oraz monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki.

czytaj więcej

Członkowie

Dominik Hunek Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał CzarnikWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Szarek Sekretarz

Józef Czyczerski

Leszek Hajdacki

Janusz Kowalski

Marek Pietrzak

Agnieszka Winnik - Kalemba

Jarosław Witkowski

Zarząd

Rola

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności.

czytaj więcej

Członkowie

Rafał PawełczakPrezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Ryszard JaśkowskiWiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Stefan Świątkowski   Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Wicperezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Rada Nadzorcza Komitety

Rola

Wspomaganie Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii oraz innych działań mających na celu podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą

Komitet Audytu

Rola

Odpowiedzialny za nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną

Członkowie

Michał Czarnik - Przewodniczący

Dominik Hunek

Leszek Hajdacki

Marek Pietrzak

Bogusław Szarek

Agnieszka Winnik-Kalemba

Jarosław Witkowski

Janusz Kowalski

Komitet Wynagrodzeń

Rola

Odpowiedzialny za nadzór nad realizacją umów zawartych z Zarządem, system wynagrodzeń i świadczeń wypłacanych w spółce i Grupie, szkolenia i inne świadczenia wypłacane przez spółkę, a także audyty przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w tym zakresie

Członkowie

Józef Czyczerski

Leszek Hajdacki

Dominik Hunek

Marek Pietrzak - Przewodniczący

Bogusław Szarek

Komitet Strategii

Rola

Nadzoruje realizację strategii firmy, roczne i wieloletnie plany operacyjne spółki, nadzoruje spójność dokumentów, a także dostarcza swoją opinię Radzie Nadzorczej w sprawie strategicznych projektów przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz wszelkich ich zmian, a także rocznych i wieloletnich planów operacyjnych spółki

Michał Czarnik

 Józef Czyczerski

 Leszek Hajdacki

 Marek Pietrzak

 Bogusław Szarek

Agnieszka Winnik-Kalemba

Jarosław Witkowski - Przewodniczący

Walne Zgromadzenie

Rola

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zgromadzenia są zwycza

jne lub nadzwyczajne

Rada Nadzorcza

Rola

Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na kwartał i jest odpowiedzialna za powołanie członków Zarządu i określenie ich wynagrodzeń, za wybór niezależnego audytora Spółki oraz nadzorowanie działalności biznesowej Spółki. Częścią tego procesu jest również rozpatrywanie planów strategicznych Spółki, rocznego budżetu oraz monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki.

Członkowie

Dominik Hunek Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał CzarnikWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Szarek Sekretarz

Józef Czyczerski

Leszek Hajdacki

Janusz Kowalski

Wojciech Andrzej Myślecki

Marek Pietrzak

Agnieszka Winnik - Kalemba

Jarosław Witkowski

Zarząd

Rola

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności.

Członkowie

Rafał PawełczakPrezes Zarządu, Wiceprezes ds. Rozwoju

Ryszard JaśkowskiWiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Stefan ŚwiątkowskiWiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Rada Nadzorcza Komitety

Rola

Wspomaganie Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii oraz innych działań mających na celu podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą

Komitet Audytu

Rola

Odpowiedzialny za nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną

Komitet Wynagrodzeń

Rola

Odpowiedzialny za nadzór nad realizacją umów zawartych z Zarządem, system wynagrodzeń i świadczeń wypłacanych w spółce i Grupie, szkolenia i inne świadczenia wypłacane przez spółkę, a także audyty przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w tym zakresie.

Komitet Strategii

Rola

Nadzoruje realizację strategii firmy, roczne i wieloletnie plany operacyjne spółki, nadzoruje spójność dokumentów, a także dostarcza swoją opinię Radzie Nadzorczej w sprawie strategicznych projektów przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz wszelkich ich zmian, a także rocznych i wieloletnich planów operacyjnych spółki.