Ład korporacyjny

Wstęp

Regulacje polskiego prawa, Statut Spółki i Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na której notowana jest Spółka, stanowią ramy ładu korporacyjnego KGHM. Zarząd Spółki jest mocno zaangażowany na rzecz dobrych praktyk ładu korporacyjnego i przez ostatnie lata wypracował najskuteczniejsze narzędzia organizacji ładu korporacyjnego KGHM, dbając jednocześnie o to, aby długoterminowe interesy akcjonariuszy i Spółki były zbieżne.

Walne Zgromadzenie

Rola

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. jest najwyższym organem Spółki, i daje możliwość zaprezentowania działalności Spółki i poinformowania akcjonariuszy o ostatnich osiągnięciach.

czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Rola

Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na kwartał i jest odpowiedzialna za powołanie członków Zarządu i określenie ich wynagrodzeń, za wybór niezależnego audytora Spółki oraz nadzorowanie działalności biznesowej Spółki. Częścią tego procesu jest również rozpatrywanie planów strategicznych Spółki, rocznego budżetu oraz monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki.

czytaj więcej

Członkowie

Andrzej Kisielewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Janas - Sekretarz Rady Nadzorczej

Katarzyna Lewandowska

Józef Czyczerski

Bartosz Piechota

Marek Pietrzak

Bogusław Szarek

Agnieszka Winnik - Kalemba

Zarząd

Rola

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności.

czytaj więcej

Członkowie

Marcin ChludzińskiPrezes Zarządu

Radosław StachWiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Katarzyna Kreczmańska-GigolWiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Adam BugajczukWiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Paweł GruzaWiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Rada Nadzorcza Komitety

Rola

Wspomaganie Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii oraz innych działań mających na celu podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą

Komitet Audytu

Rola

Odpowiedzialny za nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną

Członkowie

Agnieszka Winnik-KalembaPrzewodnicząca

Jarosław Janas

Katarzyna Lewandowska

Bartosz Piechota

Marek Pietrzak

Bogusław Szarek

Komitet Wynagrodzeń

Rola

Odpowiedzialny za nadzór nad realizacją umów zawartych z Zarządem, system wynagrodzeń i świadczeń wypłacanych w Spółce i Grupie, szkolenia i inne świadczenia wypłacane przez Spółkę, a także audyty przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w tym zakresie

Członkowie

Andrzej KisielewiczPrzewodniczący

Józef Czyczerski

Jarosław Janas

Katarzyna Lewandowska

Marek Pietrzak

Bogusław Szarek

Komitet ds. Strategii

Rola

Nadzoruje realizację strategii firmy, roczne i wieloletnie plany operacyjne spółki, nadzoruje spójność dokumentów, a także dostarcza swoją opinię Radzie Nadzorczej w sprawie strategicznych projektów przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz wszelkich ich zmian, a także rocznych i wieloletnich planów operacyjnych spółki

Członkowie

Bartosz PiechotaPrzewodniczący

Józef Czyczerski

Katarzyna Lewandowska

Marek Pietrzak

Bogusław Szarek

Agnieszka Winnik-Kalemba

Walne Zgromadzenie

Rola

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. jest najwyższym organem Spółki i daje możliwość zaprezentowania działalności Spółki i poinformowania akcjonariuszy o ostatnich osiągnięciach. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.

Rada Nadzorcza

Rola

Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na kwartał i jest odpowiedzialna za powołanie członków Zarządu i określenie ich wynagrodzeń, za wybór niezależnego audytora Spółki oraz nadzorowanie działalności biznesowej Spółki. Częścią tego procesu jest również rozpatrywanie planów strategicznych Spółki, rocznego budżetu oraz monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki.

Członkowie

Andrzej Kisielewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Janas - Sekretarz Rady Nadzorczej

Józef Czyczerski

Katarzyna Lewandowska

Bartosz Piechota

Marek Pietrzak

Bogusław Szarek

Agnieszka Winnik - Kalemba

Zarząd

Rola

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności.

Członkowie

Marcin ChludzińskiPrezes Zarządu

Radosław StachWiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Katarzyna Kreczmańska-GigolWiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Adam BugajczukWiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Paweł GruzaWiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Rada Nadzorcza Komitety

Rola

Wspomaganie Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii oraz innych działań mających na celu podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą

Komitet Audytu

Rola

Odpowiedzialny za nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną

Komitet Wynagrodzeń

Rola

Odpowiedzialny za nadzór nad realizacją umów zawartych z Zarządem, system wynagrodzeń i świadczeń wypłacanych w spółce i Grupie, szkolenia i inne świadczenia wypłacane przez spółkę, a także audyty przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w tym zakresie.

Komitet Strategii

Rola

Nadzoruje realizację strategii firmy, roczne i wieloletnie plany operacyjne spółki, nadzoruje spójność dokumentów, a także dostarcza swoją opinię Radzie Nadzorczej w sprawie strategicznych projektów przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz wszelkich ich zmian, a także rocznych i wieloletnich planów operacyjnych spółki.