Ład korporacyjny

Regulacje polskiego prawa, Statut Spółki i Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na której notowana jest Spółka, stanowią ramy ładu korporacyjnego KGHM. Zarząd Spółki jest mocno zaangażowany na rzecz dobrych praktyk ładu korporacyjnego i przez ostatnie lata wypracował najskuteczniejsze narzędzia organizacji ładu korporacyjnego KGHM, dbając jednocześnie o to, aby długoterminowe interesy akcjonariuszy i Spółki były zbieżne.

Walne Zgromadzenie

Rola

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. jest najwyższym organem Spółki, i daje możliwość zaprezentowania działalności Spółki i poinformowania akcjonariuszy o ostatnich osiągnięciach.

czytaj więcej

Regulamin WZ

Rada Nadzorcza

Rola

Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na kwartał i jest odpowiedzialna za powołanie członków Zarządu i określenie ich wynagrodzeń, za wybór niezależnego audytora Spółki oraz nadzorowanie działalności biznesowej Spółki. Częścią tego procesu jest również rozpatrywanie planów strategicznych Spółki, rocznego budżetu oraz monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki.

czytaj więcej

Władze Spółki

Członkowie

Agnieszka Winnik-Kalemba - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Katarzyna Krupa - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Zarzycki - Sekretarz

Józef Czyczerski

Przemysław Darowski

Andrzej Kisielewicz

Bogusław Szarek

Marek Wojtków

Radosław Zimroz

Piotr Ziubroniewicz

Zarząd

Rola

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności.

czytaj więcej

Władze Spółki

Członkowie

Tomasz ZdzikotPrezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Marek ŚwiderWiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Mirosław KidońWiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych
p.o. Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju

Marek PietrzakWiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Rada Nadzorcza Komitety

Rola

Wspomaganie Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii oraz innych działań mających na celu podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu

Rola

Odpowiedzialny za nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

Członkowie

Wojciech ZarzyckiPrzewodniczący

Przemysław Darowski

Andrzej Kisielewicz

Katarzyna Krupa

Bogusław Szarek

Agnieszka Winnik-Kalemba

Marek Wojtków

Komitet Wynagrodzeń

Rola

Odpowiedzialny za nadzór nad realizacją umów zawartych z Zarządem, system wynagrodzeń i świadczeń wypłacanych w Spółce i Grupie, szkolenia i inne świadczenia wypłacane przez Spółkę, a także audyty przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w tym zakresie.

Członkowie

Katarzyna KrupaPrzewodnicząca

Józef Czyczerski

Andrzej Kisielewicz

Bogusław Szarek

Agnieszka Winnik – Kalemba

Marek Wojtków

Wojciech Zarzycki

Radosław Zimroz

Komitet ds. Strategii

Rola

Nadzoruje realizację strategii firmy, roczne i wieloletnie plany operacyjne spółki, nadzoruje spójność dokumentów, a także dostarcza swoją opinię Radzie Nadzorczej w sprawie strategicznych projektów przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz wszelkich ich zmian, a także rocznych i wieloletnich planów operacyjnych spółki.

Członkowie

Andrzej KisielewiczPrzewodniczący

Józef Czyczerski

Przemysław Darowski

Katarzyna Krupa

Bogusław Szarek

Agnieszka Winnik-Kalemba

Marek Wojtków

Wojciech Zarzycki

Radosław Zimroz

Piotr Ziubroniewicz

Stosowanie ładu korporacyjnego
Dobre Praktyki

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Pod poniższym linkiem przedstawiamy informację na temat stanu stosowania przez KGHM Polska Miedź S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, aktualizowaną przez Spółkę 20 października 2023 roku.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Wcześniejsze oświadczenia KGHM o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego, informacje na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz raporty dotyczące ładu korporacyjnego można znaleźć w poniższym Archiwum.

Archiwum

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku

W 2021 roku Spółka starała się na każdym etapie funkcjonowania realizować rekomendacje i zasady warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w zakresie dobrych praktyk spółek giełdowych, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalnosci KGHM i GK KGHM na stronie 140 (link w tabeli poniżej, format pdf)

NAZWAWAGA
2021 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 140, PDF 7,8 MB)PDF 7,8 MB 
2020 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 135, format .xhtml)xhtml
2019 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 108, PDF 6,3 MB)PDF 6,3 MB 
2018 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 96, PDF 5,3 MB)PDF 5,3 MB 
2017 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 93, PDF 7 MB)PDF 7 MB 
2017 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPWPDF 91 KB 
2016 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 77)PDF 9,6 MB 
2015 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 139)PDF 8,5 MB 
2014 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 192)PDF 8,3 MB 
2013 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 208) PDF 7 MB 
2012 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 214) PDF 3,6 MB 
2011 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 171) PDF 5,3 MB 
2010 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 146) PDF 3,6 MB 
2009 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 112) PDF 3 MB 
2008 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 37) PDF 509 KB 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 rokuPDF 93 KB 
Oświadczenie z 12 marca 2007 PDF 401 KB 
Oświadczenie z 23 marca 2006 PDF 287 KB 
Oświadczenie z 21 marca 2005 PDF 334 KB 
Oświadczenie z 10 marca 2004 

PDF 325 KB 
PDF 265 KB 

Oświadczenie z 30 czerwca 2003 PDF 332 KB 
Inne raporty dot. ładu korporacyjnego:
NAZWAWAGA

Informacja na temat incydentalnego naruszenia zasady 2.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.4. „Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa”)

PDF 49 KB 
Informacja na temat incydentalnego naruszenia zasady 2.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.4. „Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa”)PDF 47 KB 
Wstępna informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 z dnia 30.07.2021r.PDF 107 KB 
Raport bieżący CG nr 1/2013 PDF 16 KB 
Raport bieżący nr 21/2009 PDF 265 KB 
Raport bieżący nr 9/2008 PDF 265 KB 
Raport bieżący nr 76/2002 PDF 263 KB 
Zarządzanie ryzykiem i sprawozdawczość finansowa

Raportowanie finansowe

Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdań finansowych za poszczególne okresy sprawozdawcze. Sprawozdania oddają prawdziwy i rzetelny obraz Grupy na koniec okresu sprawozdawczego oraz wynik finansowy i przepływy gotówkowe za ten okres. Przed publikacją sprawozdanie finansowe za rok obrotowy przekazywane jest Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Zarząd odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości przyjętymi przez Unię Europejską. Zarząd odpowiedzialny jest również za utrzymanie prawidłowych ksiąg rachunkowych zgodnych z regulacjami polskiego prawa. Zarząd ponosi odpowiedzialność za podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie majątku Spółki oraz zapobieżenie i wykrywanie oszustw lub innych nieprawidłowości.

Wybór audytora i reguła jego zmiany

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Statutu KGHM Polska Miedź S.A. i Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji przekazanej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Na podstawie wytycznych wprowadzonych przez Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, w Spółce, jako jednostce zainteresowania publicznego przyjęto za maksymalny okres, przez jaki ta sama firma audytorska lub inna wchodząca w skład jej sieci może świadczyć usługi badania sprawozdań finansowych, 10 lat. Do okresu tego wliczana jest zarówno pierwsza umowa jak również jej kolejne przedłużenia. Po tym okresie, ta sama firma audytorska ani żadna z firm wchodzących w skład jej sieci nie może zostać ponownie wybrana przez okres kolejnych 4 lat. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie okresu kadencji audytora jest Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych w latach 2019-2021 jest firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Kontrola i procedury ujawniania informacji

KGHM stosuje odpowiednie kontrole i procedury ujawniania informacji. Kontrole i procedury w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych zostały opisane w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (którego treść wyżej na tej stronie).

KGHM z najwyższą starannością podchodzi do raportowania wyników finansowych, prowadzi ciągłą komunikację z polskim i zagranicznym środowiskiem inwestorów, jak również wypełnia bieżące obowiązki informacyjne.

W lutym 2014 roku powstał projekt Regulaminu Komitetu Ujawnień, a Komitet rozpoczął swoją działalność w marcu 2014 roku. Jego rolą jest nadzorowanie upubliczniania informacji przez KGHM i dbanie, by ujawniane na czas informacje, były dokładne, przejrzyste, kompletne i zaprezentowane w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami i uznawanymi praktykami. Informacje te mają również odzwierciedlać stan finansowy i operacyjny Spółki.

Zarządzanie ryzykiem

Grupa KGHM definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będącej integralną częścią prowadzonej działalności i mogącej skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych.

Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy. W oparciu o przeprowadzoną ocenę dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

Aby możliwe było ich osiągnięcie, niezbędna jest spójna i praktyczna metodyka zarządzania tą niepewnością na poziomie Grupy KGHM, Spółek, Oddziałów i Projektów, wsparta odpowiednią strukturą organizacyjną oraz stosownymi uregulowaniami.

Więcej informacji na temat zidentyfikowanych rodzajów ryzyka i sposobu zarządzania nimi w sekcji Zarządzanie ryzykiem.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Podział uprawnień i odpowiedzialności w KGHM Polska Miedź S.A. stosuje się do zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego oraz powszechnie uznanego modelu trzech linii obrony. 

Zarządzanie ryzykiem

WYJAŚNIENIE

kghm

Rada Nadzorcza

Dokonuje rocznej oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyk kluczowych i sposobu postępowania z nimi.

KGHM

Zarząd

Ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami.

KGHM

Kierownictwo

Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność kadry zarządzającej. W ramach codziennych obowiązków kadra kierownicza odpowiedzialna jest za identyfikację, ocenę i analizę ryzyka oraz wdrożenie odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

KGHM

Komitety Ryzyka

Wspierają efektywne zarządzanie ryzykiem oraz bieżący nadzór nad ryzykami kluczowymi.

KGHM

Audyt wewnętrzny

Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu poszczególnych ryzyk oraz skuteczności zarządzania nimi.

Komunikacja z akcjonariuszami

KGHM zdaje sobie sprawę z wagi efektywnej i sprawnej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami oraz pozostałymi członkami rynku kapitałowego.

Wprowadzenie

Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), KGHM podlega Regulacjom GPW

Polityka KGHM wymaga zgodności z obowiązkiem ujawnienia nałożonym przez giełdę papierów wartościowych, na której notowana jest Spółka. Jak do tej pory jedyną giełdą, na której notowana jest Spółka KGHM jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenia dają możliwość zaprezentowania akcjonariuszom działań biznesowych Spółki, poinformowania o ostatnich osiągnięciach i dania im możliwości zadawania pytań Zarządowi.

Relacje inwestorskie

Dialog z interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają akcjonariusze, traktujemy jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania Spółki. Dla KGHM jako firmy globalnej, działającej na trzech kontynentach, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom międzynarodowych rynków kapitałowych. Nasze działania mają na celu zapewnienie systematycznej komunikacji i przejrzystego dialogu z obecnymi i przyszłymi inwestorami, nakierowanego na dostarczanie informacji na temat bieżącej działalności operacyjnej i strategicznych celów Spółki.

Komunikację ze środowiskiem inwestorskim realizujemy za pomocą raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI), poprzez stronę internetową, spotkania one-on-one oraz uczestnictwo w konferencjach inwestorskich: roadshows oraz spotkaniach z analitykami i zarządzającymi funduszami. Ponadto, od 2019 roku publikujemy kwartalny Newsletter dla akcjonariuszy, w szczególności inwestorów indywidualnych, a jego dystrybucja odbywa się poprzez mailing.

Specjalną formą wydarzeń przygotowywanych przez zespół relacji inwestorskich KGHM są tzw. Dni Analityka bądź Dni Inwestora Indywidualnego w Spółce. Są to zazwyczaj dwudniowe imprezy, składające się na część merytoryczną - spotkania z zarządem i menedżerami wyższego szczebla oraz zwiedzanie zakładów górniczych i hut. Ostatnie tego typu wydarzenia miały miejsce w lutym i w październiku 2019 r.

KGHM w sposób ciągły stosuje aktywną politykę informacyjną w obszarze relacji inwestorskich i utrzymuje wysoki poziom w zakresie kontaktów z inwestorami zarówno finansowymi, jak i indywidualnymi.

W roku 2012 przystąpiliśmy do programu dla inwestorów indywidualnych - zostaliśmy partnerem ogólnopolskiej kampanii „Akcjonariat Obywatelski”, zainicjowanej przez ówczesne Ministerstwo Skarbu Państwa. W jego ramach, m.in. w 2015 roku Spółka realizowała kampanię poprzez wspieranie działań edukacyjnych oraz zachęcanie społeczeństwa do świadomego inwestowania w papiery wartościowe.

Sekcja Relacji inwestorskich na stronie internetowej jest na bieżąco uzupełniana o niezbędne informacje i dokumenty. W zakładce "Inwestorzy" zamieszczane są m.in. raporty bieżące i okresowe, informacje o strukturze akcjonariatu, dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, ładem korporacyjnym, biuletyny makroekonomiczne oraz prezentacje i materiały wideo. Dodatkową formą komunikacji z rynkiem są konto w mediach społecznościowych KGHM Investor Relations na LinkedIn (zobacz) oraz kanał RSS (Really Simple Syndication). Działających w ramach RSS pięć kanałów tematycznych pozwala na otrzymywanie w technologii mobilnej informacji na temat funkcjonowania Spółki, bieżących informacji giełdowych, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz oferty produktowej na tle całego rynku.

Zapewniamy także responsywną wersję strony internetowej. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą w łatwy i szybki sposób korzystać z dostępu m.in. do raportów giełdowych, notowań, wyników finansowych czy informacji prasowych. Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim i angielskim.

Publikacja kwartalnych wyników finansowych KGHM jest powiązana z otwartą dla wszystkich interesariuszy konferencją, transmitowaną na żywo w Internecie w języku polskim i angielskim. Zapisy wideo konferencji są dostępne na stronie internetowej Spółki, dzięki czemu możliwe jest zapoznanie się z wybranym wydarzeniem także po jego zakończeniu. Poza transmisjami internetowymi prowadzone są telekonferencje i wideokonferencje.

Walne Zgromadzenie

Rola

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. jest najwyższym organem Spółki i daje możliwość zaprezentowania działalności Spółki i poinformowania akcjonariuszy o ostatnich osiągnięciach. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.

Rada Nadzorcza

Rola

Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na kwartał i jest odpowiedzialna za powołanie członków Zarządu i określenie ich wynagrodzeń, za wybór niezależnego audytora Spółki oraz nadzorowanie działalności biznesowej Spółki. Częścią tego procesu jest również rozpatrywanie planów strategicznych Spółki, rocznego budżetu oraz monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki.

Członkowie

Agnieszka Winnik-Kalemba - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Katarzyna KrupaWiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Józef Czyczerski

Przemysław Darowski

Piotr Dytko

Robert Kaleta

Andrzej Kisielewicz

Bogusław Szarek

Wojciech Zarzycki

Zarząd

Rola

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności.

Członkowie

Marcin ChludzińskiPrezes Zarządu

Andrzej KensbokWiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Adam BugajczukWiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Paweł GruzaWiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Marek PietrzakWiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Marek Świder Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Rada Nadzorcza Komitety

Rola

Wspomaganie Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii oraz innych działań mających na celu podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu

Rola

Odpowiedzialny za nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

Komitet Wynagrodzeń

Rola

Odpowiedzialny za nadzór nad realizacją umów zawartych z Zarządem, system wynagrodzeń i świadczeń wypłacanych w spółce i Grupie, szkolenia i inne świadczenia wypłacane przez spółkę, a także audyty przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w tym zakresie.

Komitet Strategii

Rola

Nadzoruje realizację strategii firmy, roczne i wieloletnie plany operacyjne spółki, nadzoruje spójność dokumentów, a także dostarcza swoją opinię Radzie Nadzorczej w sprawie strategicznych projektów przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz wszelkich ich zmian, a także rocznych i wieloletnich planów operacyjnych spółki.

Stosowanie ładu korporacyjnego
Dobre Praktyki

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. KGHM Polska Miedź S.A. analizuje znowelizowany zbiór zasad korporacyjnych i zgodnie z terminem wskazanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informacje dotyczące stosowania Dobrych Praktyk 2021 przez KGHM Polska Miedź S.A. będą opublikowane w terminie do 31 lipca 2021 roku.

W międzyczasie stosowany zbiór zasad korporacyjnych, który obowiązywał w roku 2020, Spółka wykonała w następujący sposób:

 INFORMACJA NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. REKOMENDACJI I ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
(Zasada Szczegółowa I.Z.1.13 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku

W 2020 roku Spółka starała się na każdym etapie funkcjonowania realizować rekomendacje i zasady warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w zakresie dobrych praktyk spółek giełdowych, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

2020 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Sprawozdaniu Zarządu z działalnosci KGHM i GK KGHM 2020 (strona 135, format .xhtml)

Oświadczenia KGHM o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego z lat wcześniejszych można znaleźć poniżej.

Archiwum

NAZWAWAGA
2020 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 135, format .xhtml)
2019 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 108, PDF 6,3 MB)PDF 6,3 MB 
2018 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 96, PDF 5,3 MB)PDF 5,3 MB 
2017 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 93, PDF 7 MB)PDF 7 MB 
2017 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPWPDF 91 KB 
2016 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 77)PDF 9,6 MB 
2015 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 139)PDF 8,5 MB 
2014 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 192)PDF 8,3 MB 
2013 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 208) PDF 7 MB 
2012 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 214) PDF 3,6 MB 
2011 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 171) PDF 5,3 MB 
2010 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 146) PDF 3,6 MB 
2009 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 112) PDF 3 MB 
2008 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 37) PDF 509 KB 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 rokuPDF 93 KB 
Oświadczenie z 12 marca 2007 PDF 401 KB 
Oświadczenie z 23 marca 2006 PDF 287 KB 
Oświadczenie z 21 marca 2005 PDF 334 KB 
Oświadczenie z 10 marca 2004 

PDF 325 KB 
PDF 265 KB 

Oświadczenie z 30 czerwca 2003 PDF 332 KB 
Inne raporty dot. ładu korporacyjnego:
Zarządzanie ryzykiem i sprawozdawczość finansowa

Raportowanie finansowe

Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdań finansowych za poszczególne okresy sprawozdawcze. Sprawozdania oddają prawdziwy i rzetelny obraz Grupy na koniec okresu sprawozdawczego oraz wynik finansowy i przepływy gotówkowe za ten okres. Przed publikacją sprawozdanie finansowe za rok obrotowy przekazywane jest Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Zarząd odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości przyjętymi przez Unię Europejską. Zarząd odpowiedzialny jest również za utrzymanie prawidłowych ksiąg rachunkowych zgodnych z regulacjami polskiego prawa. Zarząd ponosi odpowiedzialność za podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie majątku Spółki oraz zapobieżenie i wykrywanie oszustw lub innych nieprawidłowości.

Wybór audytora i reguła jego zmiany

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Statutu KGHM Polska Miedź S.A. i Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji przekazanej przez Komitet Audytu.

Zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, w Spółce jako jednostce zainteresowania publicznego, wprowadzono do stosowania dokument „Polityka i procedura KGHM Polska Miedź S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych”.

Na podstawie powyższych przepisów KGHM Polska Miedź S.A. podlega regulacjom w zakresie minimalnego i maksymalnego okresu, na jaki może zostać powołana firma audytorska do badania ustawowego. Pierwsza umowa, zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, powinna zostać zawarta na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia jej na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.

Maksymalny okres przez jaki ta sama firma audytorska lub inna wchodząca w skład jej sieci może świadczyć usługi badania sprawozdań finansowych wynosi 5 lat. Do okresu tego wliczana jest zarówno pierwsza umowa jak również jej kolejne przedłużenia. Po tym okresie, ta sama firma audytorska ani żadna z firm wchodzących w skład jej sieci nie może zostać ponownie wybrana przez okres kolejnych 4 lat. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie okresu kadencji jest Komitet Audytu.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych w latach 2016-2018 był Deloitte Polska.

Na lata 2019-2021 na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych została wybrana firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Kontrola i procedury ujawniania informacji

KGHM stosuje odpowiednie kontrole i procedury ujawniania informacji. Kontrole i procedury w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych zostały opisane w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (którego treść wyżej na tej stronie).

KGHM z najwyższą starannością podchodzi do raportowania wyników finansowych, prowadzi ciągłą komunikację z polskim i zagranicznym środowiskiem inwestorów, jak również wypełnia bieżące obowiązki informacyjne.

W lutym 2014 roku powstał projekt Regulaminu Komitetu Ujawnień, a Komitet rozpoczął swoją działalność w marcu 2014 roku. Jego rolą jest nadzorowanie upubliczniania informacji przez KGHM i dbanie, by ujawniane na czas informacje, były dokładne, przejrzyste, kompletne i zaprezentowane w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami i uznawanymi praktykami. Informacje te mają również odzwierciedlać stan finansowy i operacyjny Spółki.

Zarządzanie ryzykiem

Grupa KGHM definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będącej integralną częścią prowadzonej działalności i mogącej skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych.

Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy. W oparciu o przeprowadzoną ocenę dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

Aby możliwe było ich osiągnięcie, niezbędna jest spójna i praktyczna metodyka zarządzania tą niepewnością na poziomie Grupy KGHM, Spółek, Oddziałów i Projektów, wsparta odpowiednią strukturą organizacyjną oraz stosownymi uregulowaniami.

Więcej informacji na temat zidentyfikowanych rodzajów ryzyka i sposobu zarządzania nimi w sekcji Zarządzanie ryzykiem.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Podział uprawnień i odpowiedzialności w KGHM Polska Miedź S.A. stosuje się do zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego oraz powszechnie uznanego modelu trzech linii obrony. 

Zarządzanie ryzykiem

WYJAŚNIENIE

kghm

Rada Nadzorcza

Dokonuje rocznej oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyk kluczowych i sposobu postępowania z nimi.

KGHM

Zarząd

Ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami.

KGHM

Kierownictwo

Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność kadry zarządzającej. W ramach codziennych obowiązków kadra kierownicza odpowiedzialna jest za identyfikację, ocenę i analizę ryzyka oraz wdrożenie odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

KGHM

Komitety Ryzyka

Wspierają efektywne zarządzanie ryzykiem oraz bieżący nadzór nad ryzykami kluczowymi.

KGHM

Audyt wewnętrzny

Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu poszczególnych ryzyk oraz skuteczności zarządzania nimi.

Komunikacja z akcjonariuszami

KGHM zdaje sobie sprawę z wagi efektywnej i sprawnej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami oraz pozostałymi członkami rynku kapitałowego.

Wprowadzenie

Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), KGHM podlega Regulacjom GPW

Polityka KGHM wymaga zgodności z obowiązkiem ujawnienia nałożonym przez giełdę papierów wartościowych, na której notowana jest Spółka. Jak do tej pory jedyną giełdą, na której notowana jest Spółka KGHM jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenia dają możliwość zaprezentowania akcjonariuszom działań biznesowych Spółki, poinformowania o ostatnich osiągnięciach i dania im możliwości zadawania pytań Zarządowi.

Relacje inwestorskie

Dialog z interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają akcjonariusze, traktujemy jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania Spółki. Dla KGHM jako firmy globalnej, działającej na trzech kontynentach, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom międzynarodowych rynków kapitałowych. Nasze działania mają na celu zapewnienie systematycznej komunikacji i przejrzystego dialogu z obecnymi i przyszłymi inwestorami, nakierowanego na dostarczanie informacji na temat bieżącej działalności operacyjnej i strategicznych celów Spółki.

Komunikację ze środowiskiem inwestorskim realizujemy za pomocą raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI), poprzez stronę internetową, spotkania one-on-one oraz uczestnictwo w konferencjach inwestorskich: roadshows oraz spotkaniach z analitykami i zarządzającymi funduszami. Ponadto, od 2019 roku publikujemy kwartalny Newsletter dla akcjonariuszy, w szczególności inwestorów indywidualnych, a jego dystrybucja odbywa się poprzez mailing.

Specjalną formą wydarzeń przygotowywanych przez zespół relacji inwestorskich KGHM są tzw. Dni Analityka bądź Dni Inwestora Indywidualnego w Spółce. Są to zazwyczaj dwudniowe imprezy, składające się na część merytoryczną - spotkania z zarządem i menedżerami wyższego szczebla oraz zwiedzanie zakładów górniczych i hut. Ostatnie tego typu wydarzenia miały miejsce w lutym i w październiku 2019 r.

KGHM w sposób ciągły stosuje aktywną politykę informacyjną w obszarze relacji inwestorskich i utrzymuje wysoki poziom w zakresie kontaktów z inwestorami zarówno finansowymi, jak i indywidualnymi.

W roku 2012 przystąpiliśmy do programu dla inwestorów indywidualnych - zostaliśmy partnerem ogólnopolskiej kampanii „Akcjonariat Obywatelski”, zainicjowanej przez ówczesne Ministerstwo Skarbu Państwa. W jego ramach, m.in. w 2015 roku Spółka realizowała kampanię poprzez wspieranie działań edukacyjnych oraz zachęcanie społeczeństwa do świadomego inwestowania w papiery wartościowe.

Sekcja Relacji inwestorskich na stronie internetowej jest na bieżąco uzupełniana o niezbędne informacje i dokumenty. W zakładce "Inwestorzy" zamieszczane są m.in. raporty bieżące i okresowe, informacje o strukturze akcjonariatu, dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, ładem korporacyjnym, biuletyny makroekonomiczne oraz prezentacje i materiały wideo. Dodatkową formą komunikacji z rynkiem są konto w mediach społecznościowych KGHM Investor Relations na LinkedIn (zobacz) oraz kanał RSS (Really Simple Syndication). Działających w ramach RSS pięć kanałów tematycznych pozwala na otrzymywanie w technologii mobilnej informacji na temat funkcjonowania Spółki, bieżących informacji giełdowych, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz oferty produktowej na tle całego rynku.

Zapewniamy także responsywną wersję strony internetowej. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą w łatwy i szybki sposób korzystać z dostępu m.in. do raportów giełdowych, notowań, wyników finansowych czy informacji prasowych. Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim i angielskim.

Publikacja kwartalnych wyników finansowych KGHM jest powiązana z otwartą dla wszystkich interesariuszy konferencją, transmitowaną na żywo w Internecie w języku polskim i angielskim. Zapisy wideo konferencji są dostępne na stronie internetowej Spółki, dzięki czemu możliwe jest zapoznanie się z wybranym wydarzeniem także po jego zakończeniu. Poza transmisjami internetowymi prowadzone są telekonferencje i wideokonferencje.