Inne produkty

Ołów rafinowany, kwas siarkowy, siarczan miedzi, siarczan niklawy oraz selen techniczny to produkty, które KGHM pozyskuje w procesie przetwarzania rudy miedzi. Firma nieustannie inwestuje w technologie i rozwiązania, które usprawniają ich produkcję.

OŁÓW

KGHM produkuje rocznie około 30 tys. ton ołowiu surowego, który powstaje w Hucie Miedzi Głogów, a następnie jest rafinowany na funkcjonującym od 2007 roku nowoczesnym Wydziale Rafinerii Ołowiu w Hucie Miedzi Legnica. Ołów rafinowany w postaci gąsek jako produkt rynkowy jest zarejestrowany na Londyńskiej Giełdzie Metali od 2014 roku pod marką KGHM. Główne zastosowanie ołowiu rafinowanego to produkcja akumulatorów i tlenków ołowiu. KGHM silnie inwestuje w przedsięwzięcia, które nie tylko zwiększają produkcję tego metalu, ale jednocześnie umożliwiają zagospodarowanie zgromadzonych już materiałów ołowionośnych. Takie inwestycje są niezwykle ważne ze względów ekologicznych, zmniejszają bowiem oddziaływanie hut na środowisko.

KWAS SIARKOWY

Ważnym produktem powstającym w procesie produkcji hutniczej jest kwas siarkowy. Wielkość produkcji to ok. 600 tys. ton rocznie. Jest on szeroko wykorzystywany w przemyśle nawozowym i chemicznym. Służy między innymi do produkcji nawozów fosforowych, kwasu fosforowego oraz barwników, celulozy, akumulatorów i materiałów wybuchowych. Kwas siarkowy jest sprzedawany głównie lokalnie do odbiorców krajowych i europejskich, a jego nadwyżki eksportowane są do Ameryki Północnej i Południowej. KGHM posiada także terminal umożliwiający przeładunki kwasu siarkowego zlokalizowany w Szczecinie o zdolności magazynowej ok. 33 tys. ton kwasu.

SIARCZAN MIEDZI

Siarczan miedzi techniczny to związek chemiczny o niebieskim zabarwieniu, który jest produkowany w Hucie Miedzi „Legnica” na bazie granul miedzi, znajduje zastosowanie przy flotacji rud cynku, produkcji nawozów oraz innych związków chemicznych i chemikaliów.

SIARCZAN  NIKLAWY

Siarczan niklawy wytwarzany zarówno przez Hutę Miedzi Legnica jak i Hutę Miedzi Głogów jest związkiem chemicznym o zielonkawym zabarwieniu, który wymaga dalszego przerobu. W wyniku procesów oczyszczania produkuje się związki niklu wyżej przetworzone w tym też niklu galwanicznego. Służy do produkcji związków niklu takich jak m.in. wodorotlenek niklu, tlenek niklu, sześcio- lub siedmiowodnego siarczanu niklu.

SELEN

Selen techniczny zawierający min. 99,40 % selenu powstaje w Hucie Miedzi Głogów. Po przetworzeniu wykorzystywany jest w przemyśle szklarskim, paszowym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Ołów rafinowany
produkt Pierwotny ołów rafinowany w gatunkach: PB985R (Pb min. 99,985%) oraz PB970R (Pb min. 99,970%)
zastosowanie Do produkcji akumulatorów i tlenków ołowiu
norma Ołów rafinowany spełnia wymagania normy PN-EN 12659  
czystość materiału Zgodnie z normą PN-EN 12659 
wsad Ołów surowy pochodzący z Huty Miedzi Głogów         
standardowe własności fizyczne Wymiary sztabki/gąski ołowiu: 615 x 95 x 80 mm, przybliżona waga: ~40 kg.           
pakowanie Ołów dostarczany jest w pakietach/wiązkach o wadze ok. 1000 kg.    
sprzedaż Prowadzona jest z poziomu o/Centrali KGHM w Lubinie przez Wydział Chemii. Kontakt poprzez
stronę internetową lub telefonicznie pod numerem +48 76 74 78 800/829
producent KGHM Polska Miedź S.A. o/ HM Legnica w Legnicy produkuje ołów rafinowany zgodnie z normą PN-EN 12659.
O/ HM Legnica posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005.

gatunek

 

 

 

PB985R

PB970R

PB940R

  Znak Zaw. Pb  Maksymalna zawartość zanieczyszczeń (% mas.)
    (% mas.) Ag As Bi Cd Cu Ni Sb Sn Zn Razem 
  990R  99,99 0,0015 0,0005 0,01 0,0002 0,0005 0,0002 0,0005 0,0005 0,0002 0,01
  985R 99,99 0,0025 0,0005 0,015 0,0002 0,001 0,0005 0,0005 0,0005 0,0002 0,015
  970R 99,97 0,005 0,001 0,03 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 0,0005 0,03
  940R 99,94 0,008 0,001 0,06 0,002 0,005 0,002 0,001 0,001 0,0005 0,06

Karta charakterystyki produktu - ołów rafinowany

Karta charakterystyki produktu - ołów rafinowany o podwyższonej zawartości bizmutu

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tego produktu, to przejdź do formularza kontaktowego.

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy techniczny powstaje w wyniku procesu odsiarczania gazów hutniczych w O/Huta Miedzi Głogów I i II oraz w O/Huta Miedzi Legnica. Jest cieczą oleistą, bezbarwną lub lekko żółtą, bezwonną, silnie żrącą i bardzo higroskopijną (powoduje zwęglanie substancji organicznych zawierających tlen i wodór).

Produkt Kwas siarkowy techniczny 
zastosowanie Jako surowiec do produkcji nawozów mineralnych, barwników, środków kondycjonowania wody, celulozy, akumulatorów oraz materiałów wybuchowych.
Kwas siarkowy stosowany jest również do oczyszczania powierzchni metali, rafinacji tłuszczów i olejów czy osuszania gazów.
Ponadto używany jest w procesach hydrometalurgicznych i w przemyśle włókien sztucznych.
jakość

Nox - max 5 ppm

Fe - max 15 ppm

As - max 0,1 ppm

Pb - max 0,3 ppm

Hg - max 0,5 ppm

Cr - max 1,0 ppm

Cd - max 0,1 ppm

Mn - max 0,2 ppm

Cl - max 3 ppm 

So2 - max 100 ppm

Z uwagi na tendencje kwasu siarkowego do zamarzania stężenie produktu w okresie zimy kształtuje się na poziomie 94-96%, w okresie lata na poziomie 96-98,5%. 

Norma Jakość według deklaracji jakościowej producentów lub w uzgodnieniu z klientem.
Wymiary i tolerancje Produkt płynny
czystość produktu Zanieczyszczenia definiowane w deklaracjach jakościowych
wsad Gazy hutnicze
Własności fizyczne Ciecz przeźroczysta lub opalizująca, bezbarwna do lekko żółtej, bezwonna, silnie żrąca i bardzo higroskopijna (powoduje zwęglanie substancji organicznych zawierających tlen i wodór).
Pakowanie Ciecz magazynowana w specjalnie do tego celu dedykowanych zbiornikach na terenie oddziałów hut miedzi.
formy transportu Kolejowy (cysterny kolejowe), drogowy (cysterny samochodowe), morski (tankowce).
sprzedaż Sprzedaż produktu prowadzona jest z poziomu o/Centrali KGHM w Lubinie przez Wydział Chemii. Kontakt poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem +48 76 74 78 800/829
producent KGHM Polska Miedź S.A.O/Huta Miedzi Głogów I i Głogów II w Głogowie oraz O/Huta Miedzi Legnica w Legnicy.
Kwas siarkowy jest zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem Reach pod numerem: 01-2119458838-20-0041

Karta charakterystyki produktu - kwas siarkowy

Karta charakterystyki produktu - kwas siarkowy stężony

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tego produktu, to przejdź do formularza kontaktowego.

Siarczan miedzi

Siarczan miedzi techniczny – związek chemiczny o niebieskim zabarwieniu produkowany przez O/ Huta Miedzi Legnica.

Produkt Siarczan miedzi techniczny
zastosowanie Do flotacja rud cynku, produkcji nawozów oraz innych związków chemicznych i chemikaliów. Stosowany również przy farbowaniu, drukowaniu i konserwacji drewna oraz przy produkcji pigmentów.
Norma Zgodnie z deklaracją jakościową producenta
czystość produktu Zawartość As max 0,02%; zawartość Ni max 0,2%
wsad Własny materiał wsadowy
pakowanie Pakowany w worki po 25 kg lub 1 t po uzgodnieniu z klientem, umieszczony na palecie
sprzedaż Sprzedaż produktu prowadzona jest z poziomu o/Centrali KGHM w Lubinie przez Wydział Chemii. Kontakt poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem +48 76 74 78 800/829
producent

KGHM Polska Miedź S.A. O/ Huta Miedzi Legnica w Legnicy.

Produkt zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem REACH pod numerem: 01-2119520566-40-0004

 

Karta charakterystyki produktu - siarczan miedzi pięciowodny techniczny

Material Safety Data Sheet - copper sulphate pentahydrate technical

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tego produktu, to przejdź do formularza kontaktowego.

Siarczan niklu

Siarczan niklawy techniczny (surowy) – związek chemiczny o zielonkawym zabarwieniu produkowany w O/Huta Miedzi Legnica jak również w O/ Huta Miedzi Głogów.

Wymaga przerobu polegającego na oczyszczeniu dla podwyższenia parametrów jakościowych i umożliwienia zastosowania przemysłowego. Służy do produkcji związków niklu takich jak m.in. wodorotlenek niklu, tlenek niklu, sześcio- lub siedmiowodnego siarczanu niklu.

Produkt Siarczan niklawy techniczny (surowy)
zastosowanie Produkt do dalszego procesu przetwarzania, znajdujący zastosowanie przy produkcji związków niklu tj. wodorotlenku niklu, tlenku niklu, sześcio- lub siedmiowodnego siarczanu niklu
Norma Deklaracja jakościowa producenta
wsad Własny materiał wsadowy
Pakowanie Pakowany w worki po 1 t, umieszczone na palecie
sprzedaż Sprzedaż produktu prowadzona jest z poziomu o/Centrali KGHM w Lubinie przez Wydział Chemii. Kontakt poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem +48 76 74 78 800/829
producent KGHM Polska Miedź S.A.O/Huta Miedzi Głogów w Głogowie oraz KGHM Polska Miedź S.A.  O/ Huta Miedzi Legnica w Legnicy
Produkt zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem REACH pod numerem: 01-2119439361-44-0003

Karta charakterystyki produktu - siarczan niklawy

Karta charakterystyki produktu - siarczan niklawy dwuwodny

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tego produktu, to przejdź do formularza kontaktowego.

Selen techniczny
producent KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi Głogów w Głogowie
produkt Selen techniczny 
SPECYFIKACJA GWARANTOWANA

Se – min. 99,40 % (typowa zawartość 99,5%-99,9%),
Ag – max 0,08%, Pb – max 0,05%*,
As – max 0,04%, S – max 0,1%,
Cu – max 0,4%, Sb – max 0,1%,
Fe – max 0,05%, Te – max 0,5%

Wilgotność: max 22,0%

*typowa zawartość Pb <0,01%.

własności fizyczne Wilgotny czarnoszary proszek
pakowanie Beczki o wadze ok. 150 - 200 kg
zastosowanie

Do produkcji związków chemicznych takich jak, np. selenin sodu, baru, cynku oraz produkcji selenu metalicznego np. w postaci granul lub piasku. Po przetworzeniu wykorzystywany do produkcji prefiksów paszowych. Również używany do produkcji płatków manganowych i akumulatorów, w przemyśle szklarskim, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Karta charakterystyki produktu - selen techniczny

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tego produktu, to przejdź do formularza kontaktowego.