Strategia biznesowa

EBITDA na poziomie 7 mld PLN w 2021 roku i  marży EBITDA w Grupie Kapitałowej średnio powyżej 20% oraz łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe całej Grupie na poziomie 15 mld PLN i przy stabilnej produkcji i kosztach gwarantujących bezpieczeństwo finansowe - to główne cele Strategii na lata 2017-2021 z perspektywą do 2040 roku.

Strategia na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2040 roku oparta jest na 3 głównych filarach i trzech strategiach wspierających.

Rozwój Aktywów Krajowych i Zagranicznych

Cel: Efektywne Zarządzanie inwestycjami i projektami zasobowymi.

Nakłady inwestycyjne i kapitałowe w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 przewidziano na poziomie 15 mld PLN, z czego w samym KGHM Polska Miedź S.A. ponad 9,7 mld PLN.

W obrębie aktywów krajowych następuje koncentracja na realizacji kluczowych projektów takich jak: Program Udostępniania Złoża, Program Rozwoju Hutnictwa, Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most oraz prowadzenie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów obecnie eksploatowanych.

Strategia zakłada optymalizację portfela aktywów zagranicznych, w tym doprowadzenie do dojrzałości produkcyjnej kopalni Sierra Gorda oraz koncentrację na aktywach o największym potencjale produkcyjnym.

Produkcja i Bezpieczeństwo

Cel:

Uzyskanie średniorocznej wielkości produkcji (miedzi w urobku) w Polsce na poziomie powyżej 470 tys. ton Cu oraz uzyskanie średniorocznej wielkości produkcji za granicą na poziomie ok. 145 tys. ton Cu płatnej w okresie 2017-2021. Produkcja hutnicza Grupy Kapitałowej osiągnie poziom powyżej 570 tys. ton/r.

Koncentracja na bezpieczeństwie pracowników, minimalizacja zagrożeń dla utrzymania stabilnego poziomu produkcji oraz poprawa efektywności operacyjnej i kosztowej na każdym etapie głównego ciągu technologicznego stanowią istotne determinanty drugiego filara.

Spójna Organizacja

Cel:

Przewiduje wdrożenie rozwiązań systemowych, integrujących spółki Grupy Kapitałowej w sprawnie działający organizm, ukierunkowany na wzrost wartości całej Grupy Kapitałowej.

 

Trzy Strategie Wspierające

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Jej zadaniem jest kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Grupy Kapitałowej w oparciu o właściwą współpracę i komunikację z interesariuszami.

Innowacje

Rola kapitału intelektualnego, ochrona własności intelektualnej, a przede wszystkim efektywne zarządzanie innowacjami ma na celu na wzrost produktywności w Grupie Kapitałowej KGHM.

Stabilność Finansowa

Strategia jest ukierunkowana na optymalizację finansowania zewnętrznego, doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem i zapewnienie odporności w zmiennym otoczeniu rynkowym.