Strategia biznesowa

14 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040.

Konsekwentna realizacja przygotowanej w 2018 roku Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 pozwoliła Grupie Kapitałowej KGHM wykorzystać sprzyjające trendy makroekonomiczne, aby zwiększyć skalę działalności a także znacznie poprawić wyniki produkcyjne oraz sytuację finansową. W konsekwencji dynamicznych przemian, które miały miejsce w tym czasie w szeroko pojętym otoczeniu, dokonano przeglądu i odświeżenia przyjętych założeń strategicznych. Decyzja o aktualizacji Strategii podyktowana jest w szczególności:

  • zmianami w otoczeniu makroekonomicznym o znaczeniu strategicznym dla branży wydobywczej, w szczególności wynikającymi z zielonej transformacji,
  • potrzebą doprecyzowania działań Spółki w aspekcie wejścia na ścieżkę dekarbonizacji i zaangażowania na rzecz ochrony klimatu,
  • koncentracją na zabezpieczeniu dostępu do bazy surowcowej dla przyszłej produkcji miedzi, ale również podjęciem działań w kierunku rozwoju zdolności wydobywczych w obszarze innych metali  i surowców mineralnych,
  • intensyfikacją działań w obszarze wdrażania innowacji w ciągu technologicznym,
  • zidentyfikowanymi szansami na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz rozwój Spółki w nowych, perspektywicznych obszarach biznesowych.

Zasadność dokonania przeglądu i redefinicji zbiegła się również z nadzwyczajną sytuacją rynkową w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pomimo, iż KGHM poradził sobie wyjątkowo dobrze na tle rynku w tym trudnym czasie, to chcąc zachować dotychczasową elastyczność, należy zaktualizować plany na przyszłość. Efektem prac Spółki jest Strategia do 2030 roku z horyzontem roku 2040. Misja i wizja Spółki pozostają bez zmian.

W celu odzwierciedlenia zmian w otoczeniu, zaktualizowane zostały dotychczasowe, cztery strategiczne kierunki rozwoju (Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł) o dodatkowy, piąty element – Energię.

Strategia „5E” to teraz 5 filarów bazujących na 5 zaktualizowanych kierunkach rozwoju.

Strategia GK KGHM do 2030 roku z horyzontem roku 2040

Strategia GK KGHM do 2030 roku z horyzontem roku 2040 - Kierunki Rozwoju - 5E

Strategia GK KGHM do 2030 roku z horyzontem roku 2040. Cele redukcji i główne kierunki dekarbonizacji

Aby powiększyć grafikę, kliknij na nią.