Zarządzanie ryzykiem

Grupa KGHM definiuje ryzyko jako wpływ niepewności będącej integralną częścią prowadzonej działalności i mogącej skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych.

Ustanowiony w dokumencie Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ma na celu zapewnienie, że ryzyka kluczowe zostały zidentyfikowane, ocenione i przeanalizowane, a na podstawie ich oceny przygotowano odpowiednie Plany Odpowiedzi na Ryzyko i wdrożono Działania Dostosowawcze, które umożliwią ograniczenie zagrożeń i realizację założonych celów biznesowych oraz będą wspierać identyfikację szans do budowy przewagi konkurencyjnej.

Zarządzanie poszczególnymi ryzykami jest przedmiotem odrębnych szczegółowych uregulowań w spółkach Grupy. Spółka KGHM Polska Miedź S.A. w ramach swojej działalności aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, kredytowym, płynnością finansową oraz ryzykiem zdarzeń losowych.

Dalsze szczegóły zarządzania ryzykiem korporacyjnym przedstawiono w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM za 2023 r. (str. 53-68)

Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. to dokument opisujący sposób podejścia, określający podstawowe zasady i ustanawiający proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne ze strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zostało ono zaprojektowane tak, aby wspierać Spółkę w budowie odpornej struktury korporacyjnej.

Cele zarządzania ryzykiem:

 • zapewnienie tworzenia i ochrony wartości dla akcjonariuszy poprzez ustanowienie spójnego podejścia do identyfikacji, oceny, analizy ryzyk oraz wdrożenia odpowiedzi na ryzyka kluczowe
 • ochrona życia i zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz reputacji marki
 • wspieranie osiągania celów biznesowych poprzez wdrożenie narzędzi wczesnego ostrzegania o szansach i zagrożeniach
 • zapewnienie silnego wsparcia dla podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacji
 • budowa organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i dążącej do ciągłego doskonalenia

 

Ryzyko rynkowe

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość negatywnego wpływu na wyniki wynikającą ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także cen dłużnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz cen akcji spółek w obrocie publicznym.

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w KGHM Polska Miedź S.A. i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją procesu zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje działania w tym obszarze.

Spółka aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, na które jest narażona. Zgodnie z przyjętą polityką, celami procesu zarządzania ryzykiem rynkowym są:

 • ograniczenie zmienności wyniku finansowego
 • zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji założeń budżetowych
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa utraty płynności finansowej
 • utrzymanie Grupy w dobrej kondycji finansowej
 • wspieranie procesu realizacji strategii oraz podejmowania decyzji w obszarze działalności inwestycyjnej, z uwzględnieniem źródeł finansowania inwestycji

Wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym należy rozpatrywać łącznie, a ich realizacja jest zależna przede wszystkim od sytuacji wewnętrznej oraz warunków rynkowych.

Podstawową techniką zarządzania ryzykiem rynkowym w KGHM Polska Miedź S.A. są strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty pochodne. Stosowany jest również hedging naturalny.

Wykorzystywane są przede wszystkim instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne spełniające wymogi skuteczności w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń. Skuteczność zabezpieczających instrumentów finansowych stosowanych przez Jednostkę Dominującą w okresie sprawozdawczym jest na bieżąco monitorowana i podlega ciągłej ocenie.

Jednostka Dominująca kwantyfikuje wielkość ryzyka rynkowego, na jakie jest narażona i stara się wyrazić je spójną i łączną miarą. Sporządzane symulacje (m.in. analizy scenariuszowe, analizy stress-testingu i backtestingu) oraz kalkulowane miary ryzyka stanowią wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie Kapitałowej. Wykorzystywane miary ryzyka oparte są głównie na modelowaniu matematyczno-statystycznym bazującym na historycznych i bieżących danych rynkowych dotyczących czynników ryzyka oraz uwzględniają aktualną ekspozycję na ryzyko rynkowe (m.in. EaR).

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem rynkowym przedstawiono w:

 

Ryzyko płynności

Celem zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne oraz wyniki w krótkim i średnim okresie, a także budowanie wartości Grupy w długim terminie.

Zarządzanie płynnością finansową

Zarządzanie kapitałem ma na celu utrzymywanie płynności finansowej w sposób ciągły w każdym okresie. Spółka KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie zarządza ryzykiem utraty płynności, na które jest narażona. Ryzyko to rozumiane jest jako utrata zdolności do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności.

Zarządzanie płynnością finansową odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową” (Polityka), która stanowi reguły zarządzania płynnością wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem i stanowi część kultury korporacyjnej Spółki. Polityka określa między innymi:

 • cele zarządzania płynnością finansową
 • role i obowiązki poszczególnych komórek organizacyjnych
 • procesy zarządzania płynnością finansową
 • cele zarządzania kapitałem obrotowym
 • zasady oraz zakres monitorowania spółek z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze płynności
 • zakres monitorowania i raportowania płynności Spółki

Podstawowym celem realizowanej Polityki jest umożliwienie utrzymywania ciągłości działania poprzez zabezpieczenie dostępności środków pieniężnych wymaganych do realizacji celów biznesowych Spółki, przy optymalizacji ponoszonych kosztów.

Za zarządzanie płynnością finansową w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Podmiotem wspierającym Zarząd w realizacji Polityki jest Komitet Płynności Finansowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem płynności przedstawiono w:

 

Ryzyko kredytowe

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się ze zobowiązań przez dłużników Spółki. KGHM Polska Miedź S.A. jest narażona na ryzyko kredytowe głównie w trzech obszarach związanych z:

 • należnościami od odbiorców
 • środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi
 • transakcjami w instrumentach pochodnych

Za zarządzanie ryzykiem kredytowym w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją działań w tym obszarze jest Komitet Ryzyka Kredytowego.

Należności z tytułu dostaw i usług

Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanego w Spółce jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania. Spółka ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. Kredyt kupiecki otrzymują sprawdzeni, długoletni kontrahenci, a sprzedaż produktów nowym klientom w większości przypadków dokonywana jest na podstawie przedpłat lub instrumentów finansowania handlu przenoszących w całości ryzyko kredytowe na instytucje finansowe. W celu zabezpieczenia należności Spółka stosuje różne formy zabezpieczeń oraz korzysta z ubezpieczenia wierzytelności handlowych.

Środki pieniężne i lokaty bankowe

Ryzyko kredytowe związane z transakcjami depozytowymi jest na bieżąco monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych instytucji finansowych, z którymi Spółka współpracuje oraz ograniczenie poziomu koncentracji środków w poszczególnych instytucjach. Spółka alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową”.

Transakcje w instrumentach pochodnych

Zawieranie transakcji w instrumentach pochodnych pozwala na ograniczenie ryzyka rynkowego, powoduje jednak powstanie ekspozycji na ryzyko kredytowe instytucji finansowych. Transakcje w instrumentach pochodnych zawierane są instytucjami finansowymi posiadającymi średniowysoki i średni rating nadany przez wiodące międzynarodowe agencje ratingowe. Ryzyko kredytowe związane z transakcjami pochodnymi jest monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych oraz ograniczane poprzez dążenie do dywersyfikacji podmiotowej przy wdrażaniu strategii zabezpieczających.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem kredytowym przedstawiono w:

 

Ryzyko zdarzeń losowych

Zarządzanie ryzykami negatywnych następstw losowych oraz kształtowanie ochrony ubezpieczeniowej

Ryzyko zdarzeń losowych rozumiane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń losowych mogących wywołać straty w majątku przedsiębiorstwa. Zdarzenia te mogą mieć swoją przyczynę zarówno w czynnikach przyrodniczych, jak i społecznych.

Aby wyeliminować te zagrożenia i zminimalizować ewentualne straty materialne związane z występowaniem tych ryzyk, KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje aktywne działania w zakresie całego obszaru ubezpieczeń gospodarczych, zarówno majątkowych jak i osobowych.

KGHM Polska Miedź S.A. jest firmą o wysokiej świadomości ubezpieczeniowej. W ramach swoich zadań w sposób stały i systemowy prowadzi szereg działań pozwalających na identyfikację, szacowanie oraz zarządzanie ryzykami negatywnych zdarzeń losowych. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności Spółki w długim terminie.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada rozproszoną zarówno pod względem organizacyjnym jak i terytorialnym strukturę. W związku z tym proces zarządzania ryzykiem negatywnych następstw zdarzeń losowych został odpowiednio skaskadowany na różne poziomy organizacyjne umożliwiając efektywne i skuteczne mitygowanie ryzyk.

Centrala Spółki wraz z Oddziałami oraz Spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej prowadzi sprocedurowane działania związane z zarządzaniem ryzykami negatywnych następstw zdarzeń losowych, obejmują one między innymi:

 • Identyfikację ryzyk negatywnych następstw zdarzeń losowych
 • Opis i oszacowanie ryzyk - uwzględniający ewentualne negatywne skutki i prawdopodobieństwo ich wystąpienia
 • Działania względem ryzyk - rozumiane jako wybór i wdrożenie środków mających na celu kontrolę/ograniczanie ryzyk bądź ich transfer (ubezpieczenie)
 • Prowadzenie rejestru polis dla ubezpieczeń majątkowych, finansowych, osobowych
 • Prowadzenie rejestru szkód

Sposób realizacji powyższych działań został szczegółowo opisany w przyjętych przez Zarząd Spółki „Zasadach identyfikacji ryzyk negatywnych następstw zdarzeń losowych oraz kształtowania ochrony ubezpieczeniowej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”