Informacje dla wnioskodawcy

O darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź mogą się starać zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje. Podpisany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do biura Fundacji KGHM Polska Miedź. Wzory wniosków dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej Fundacji:

INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DAROWIZNĘ

Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wniosek o darowiznę złożyć może:

 • osoba pełnoletnia;
 • opiekun prawny;
 • rodzic osoby niepełnoletniej.

Szczegółowe zasady składania dokumentów, udzielania darowizn dla osób fizycznych, obowiązki obdarowanego i sposoby uzyskania informacji o kwocie przyznanych darowizn są dostępne tutaj:

Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Nie gwarantuje też, że kwota przyznania darowizny będzie równa oczekiwanej przez osobę wnioskującą.

I ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Osoba fizyczna, ubiegająca się o przyznanie darowizny pieniężnej, powinna skierować do biura Fundacji KGHM Polska Miedź własnoręcznie podpisany wniosek z prośbą o pomoc, opisujący sytuację zdrowotną i materialno-bytową wraz z uzasadnieniem konieczności ubiegania się o przyznanie darowizny.
 2. Wniosek o przyznanie darowizny powinien być czytelnie wypisany i zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania z uwzględnieniem powiatu i do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania), telefon kontaktowy oraz adres mailowy.
 3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną (w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie) i zdrowotną opisaną we wniosku:
  I.            zaświadczenia o wysokości dochodów netto z zakładu pracy za trzy ostatnie miesiące;
  II.           w przypadku pobierania emerytury, renty (inwalidzkiej, rodzinnej), alimentów, zasiłków, świadczeń pielęgnacyjnych - kserokopie wszystkich dokumentów stwierdzających wysokość przyznanych świadczeń;
  III.          kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz kserokopię innych dokumentów poświadczających stan zdrowia osoby potrzebującej pomocy;
  IV.           kserokopię decyzji o przyznaniu/odmowie dofinansowania ze środków PCPR/PFRON/NFZ, bądź innych instytucji;
  V.           kserokopię zaświadczenia kwalifikującego na turnus rehabilitacyjny z informacją o jego terminie i kosztach - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego;
  VI.          kserokopię zaświadczenia od lekarza, potwierdzającego potrzebę rehabilitacji indywidualnej oraz liczby zabiegów - w przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe do rehabilitacji indywidualnej;
  VII.         kserokopię zaświadczenia od lekarza o konieczności zakupu sprzętu, wstępny kosztorys, faktura pro forma - w przypadku ubiegania się o pomoc w zakupie sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego;
  VIII.        szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia (np. fakturę pro forma) - w przypadku likwidacji barier architektonicznych itp.
 4. W imieniu osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych z wnioskiem może wystąpić jej opiekun prawny (do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu).

II ZASADY PRZYZNAWANIA DAROWIZN

 1. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź rozpatruje wniosek wyłącznie od osób fizycznych, skierowany drogą pisemną oraz zawierający komplet wymaganych dokumentów.
 2. Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem oraz nie gwarantuje przyznania darowizny w wysokości oczekiwanej przez wnioskującego.
 3. W sprawie przyznania darowizn osobom fizycznym Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź podejmuje decyzje raz na kwartał.
 4. W przypadku przyznania darowizny wnioskodawca jest powiadamiany pisemnie w formie zawiadomienia.
 5. Darowizna na rzecz osoby fizycznej przyznawana jest i przekazywana na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź.
 6. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź zastrzega sobie prawo do nie przyznania darowizny pomimo tego, że wszelkie warunki określone zasadami przyznawania darowizn zostały spełnione przez wnioskującego.
 7. Przyznana kwota darowizny zostaje przekazana przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wypełnionego kwestionariusza oraz oświadczenia.
 8. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski.

III OBOWIĄZKI OBDAROWANEGO

 1. Obowiązek podatkowy ciąży na Obdarowanym.
 2. W przypadku, gdy suma darowizn w ciągu 5 lat przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany zobowiązany jest zgłosić ją do opodatkowania w urzędzie skarbowym właściwym dla obdarowanego w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (przekroczenia w/w kwoty).
 3. Obdarowany ma obowiązek przechowywać otrzymane z Fundacji KGHM Polska Miedź zawiadomienie wraz z dokumentem poświadczającym otrzymanie darowizny na wskazane przez niego konto (z ostatnich 5 lat).
 4. Obdarowany zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z celem określonym w uchwale.
 5. Obdarowany zobowiązany jest do rozliczenia kwoty przyznanej i przekazanej darowizny przez Fundację, nie później niż do sześciu miesięcy od momentu, gdy darowizna zostanie przekazana na wskazane konto bankowe.
 6. Obdarowany rozliczenia dokonuje dostarczając do Fundacji poprawnie wypełniony kwestionariusz rozliczenia darowizny wraz z dołączonymi kopiami rachunków/faktur, potwierdzających sposób wydatkowania otrzymanej darowizny.
 7. Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie może skutkować cofnięciem przyznanej przez Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź darowizny.

IV UZYSKANIE INFORMACJI O PRZYZNANYCH DAROWIZNACH

 1. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź powiadamia listownie tylko osoby fizyczne, którym przyznano darowiznę.

INFORMACJE DLA INSTYTUCJI

Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Do każdego wniosku trzeba dołączyć:

 • szczegółowy opis projektu;
 • szczegółowy budżet projektu;
 • statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy;
 • kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.

Szczegółowe zasady udzielania darowizn dla instytucji i obowiązki obdarowanej instytucji są dostępne tutaj:

Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Nie gwarantuje też, że kwota przyznania darowizny będzie równa oczekiwanej przez instytucję wnioskującą.

I ZASADY UDZIELANIA DAROWIZN DLA INSTYTUCJI

Fundacja KGHM Polska Miedź udziela darowizn na podstawie obowiązujących procedur wynikających ze Statutu, Regulaminu przyznawania dotacji oraz Regulaminu pracy Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź, które są dokumentami wewnętrznymi.

 1. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź rozpatruje wnioski, skierowane wyłącznie drogą pisemną oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów.
 2. Wnioski wypełnione poprawnie pod względem formalnym na projekty zgodne z celami określonymi w z § 5 Statutu Fundacji KGHM Polska Miedź, przedstawiane są na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu na posiedzeniu, po omówieniu i przeanalizowaniu wniosku, w głosowaniu jawnym, uchwałą Zarządu Fundacji podejmują decyzję o ewentualnym przyznaniu darowizny, która jest dodatkowo zaprotokołowana. (Wszystkie darowizny przyznane przez Zarząd Fundacji są opublikowane na stronie internetowej Fundacji KGHM Polska Miedź).
 4. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź zastrzega sobie prawo do nieprzyznania darowizny pomimo tego, że wszelkie warunki określone zasadami przyznawania darowizn zostały spełnione przez instytucję wnioskującą.
 5. Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski.
 6. W przypadku przyznania darowizny instytucja wnioskująca jest powiadamiana pisemnie o decyzji Zarządu Fundacji.
 7. Z obdarowaną instytucją zostaje zawarta umowa darowizny, określająca strony, wysokość udzielonej darowizny, cel i termin realizacji projektu, sposób i czas rozliczenia się z darowizny, a także termin ważności umowy oraz inne istotne warunki.

II OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBDAROWANEJ

 1. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z celem określonym w umowie darowizny.
 2. Instytucja obdarowana jest zobowiązana do przedłożenia w biurze Fundacji KGHM Polska Miedź rozliczenia przyznanej darowizny w terminie określonym w umowie.
 3. Rozliczenie powinno zawierać oryginały dokumentów i rachunków wraz z ich kserokopiami potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z celem określonym w umowie. Oryginały dokumentów po weryfikacji będą podlegać zwrotowi. W ramach rozliczenia instytucja powinna przesłać także sprawozdanie merytoryczne, finansowe, dokumentację fotograficzną (druk oraz CD) oraz innych dokumentów wskazujących na zrealizowanie projektu.
 4. Niewypełnienie obowiązków leżących po stronie Obdarowanego w terminie może skutkować cofnięciem przyznanej przez Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź darowizny.