Procesy

Przygotowanie do wydobycia

Utrzymanie pozycji producenta górniczego wymusza na przedsiębiorcy podejmowanie działań nakierowanych na uzyskanie tytułu prawnego do nowych obszarów złożowych celem zabezpieczenia funkcjonowania Spółki w długim horyzoncie czasu.

Wydobycie rud

Technologia wybierania złoża w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. bazuje na wypracowanych w trakcie dotychczasowej działalności produkcyjnej rozwiązaniach własnych, łącząc zaawansowane technicznie podstawowe aspekty produkcji górniczej, tj. urabianie i transport oraz utrzymanie stateczności wyrobisk.

Wzbogacanie rud

Wzbogacanie rudy miedzi to proces mechanicznej przeróbki, który umożliwia efektywne przetworzenie wydobywanej rudy przed jego dalszą obróbką w hucie. Stosowana w Zakładach Wzbogacania Rud technologia pozwala na wyjątkowo skuteczny odzysk miedzi oraz srebra i innych pierwiastków z wydobywanego urobku.

SX-EW

Technologia SX-EW polega na ługowaniu (proces rozpuszczania użytecznych składników pod wpływem roztworu ) w warunkach atmosferycznych hałdy rudy miedzi za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego.

Gospodarka odpadami

Systematyczne inwestowanie w nowoczesne rozwiązania i technologie proekologiczne oraz dostosowanie się do restrykcyjnych norm Unii Europejskiej, pozwoliły KGHM na efektywna ochronę środowiska.

Hutnictwo i rafinacja

Produkcja w hutach KGHM oparta jest głównie o własne złoża i wytwarzane na miejscu koncentraty rud miedzi. Strategia KGHM w zakresie przetwórstwa polega na utrzymaniu skali produkcji na poziomie ponad 500 tys. ton miedzi elektrolitycznej z jednoczesnym wzrostem wydajności górnictwa w kopalniach na całym świecie.

Przetwórstwo

Ponad 40% katod miedzianych produkowanych w polskich hutach KGHM jest przetwarzana na walcówkę miedzianą, drut beztlenowy i niskostopowy, znajdujące nabywców w całej Europie.

Preparation for mining

Ore mining

Ore enrichment

SX-EW

Waste management

Metallurgy & rafinery

Processing