Polkowice-Sieroszowice

Polska kopalnia Polkowice-Sieroszowice to nowoczesny i bardzo dobrze zorganizowany zakład. Drogą do jej dalszego rozwoju jest zagospodarowanie bogatego złoża w przyległym obszarze Głogów Głęboki-Przemysłowy i wykorzystanie zasobów soli kamiennej.

Informacje ogólne

Obszary złożowe, zagospodarowywane przez Oddział  ZG Polkowice-Sieroszowice położone są na zachód i północny –zachód od granic miasta Polkowice na Dolnym Śląsku.

Z przyrodniczego punktu widzenia, KGHM Polska Miedź S.A. jako koncern zagospodarowuje jedno duże złoże rud miedzi, które historycznie rozpoznawane było etapami i włączane fragmentami do produkcji w ramach wydzielonych arbitralnie obszarów górniczych. W historii KGHM zmian granic obszarów górniczych było wiele, przeważnie w trakcie zmian lub przedłużania ważności koncesji górniczych. Obecnie Spółka KGHM Polska Miedź S. A posiada 7 obszarów górniczych, które stanowią odrębne nadania górnicze w ramach uzyskanych koncesji wydobywczych i podpisanych umów na ustanowienie użytkowania górniczego ze Skarbem Państwa.

Oddział, Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice swoją podstawową działalność górniczą prowadzi na czterech obszarach górniczych: „Polkowice”, „Radwanice Wschód”, „Sieroszowice” i „Gaworzyce”, oraz na obszarze górniczym „ Głogów Głęboki – Przemysłowy”, gdzie realizowany jest projekt inwestycyjny związany z udostępnianiem tego złoża do eksploatacji.

Zasoby przemysłowe rudy miedzi, którymi dysponuje kopalnia na wymienionych wyżej obszarach górniczych (wg stanu na 31.12.2017) wynoszą 373 milionów ton rudy miedzi. Zawartość miedzi  w rudzie wynosi około 2,60 proc, a srebra ok 56 g/Mg

Na części obszaru górniczego  “Sieroszowice”, powyżej złoża rud miedzi, w odległości od 80-100 metrów, udokumentowane zostało złoże soli kamiennej, mające charakter pokładu o miąższości wahającej się od 40 do150 metrów, z którego wydobywa się rocznie ponad 300 tysięcy ton soli kamiennej przeznaczonej na krajowy rynek.

Ruda miedzi na obszarach górniczych użytkowanych przez Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice ma charakter polimetaliczny, obok miedzi, drugim ważnym metalem jest srebro, którego zawartość wynosi  odpowiednio; 44 g/Mg w złożu rud miedzi na obszarze Polkowice, 63 g/Mg na obszarze Sieroszowice i 47 g/Mg na obszarach Radwanice Wschód i Gaworzyce. Na obszarze górniczym Głogów Głęboki średnia zawartość srebra w zasobach przemysłowych wynosi 78 g/Mg.

Tworząca złoże siarczkowa mineralizacja miedziowo-srebrowa charakteryzuje się określoną zmiennością i może w różnych proporcjach obejmować zarówno skały piaskowcowe, łupki oraz skały węglanowe. Na obszarach złożowych będących w dyspozycji ZG Polkowice-Sieroszowice dominuje ruda węglanowo - łupkowa, stanowiąca ponad 77 % wydobywanego na powierzchnie urobku, pozostałe 23 % stanowi ruda piaskowcowa.

Część złoża rud miedzi charakteryzuje się małą miąższością, dużo mniejszą niż wysokość górniczych wyrobisk udostępniających, dlatego z przyczyn ekonomicznych, stosuje się selektywne systemy eksploatacji górniczej, minimalizujące efekt zubożenia rudy skałą płonną. Oddzielona od rudy skała płonna lokowana jest na dole kopalni w pustkach poeksploatacyjnych.

 

Historia

Oddział Górniczy  Polkowice-Sieroszowice powstał w 1996 roku w wyniku połączenia odrębnych jednostek produkcyjnych, Zakładu Górniczego  „Polkowice” i Zakładu Górniczego „Sieroszowice”.

Budowa tego pierwszego rozpoczęła się w 1962 roku, już w trakcie głębienia pierwszego szybu budowniczowie musieli zmierzyć się z problemami technicznymi wynikającymi z silnego zawodnienienia górotworu. Rozwiązaniem problemów z dopływem dużej ilości wody do szybów było zastosowanie nowatorskiej metody mrożenia górotworu, stosowanej z powodzeniem do dnia dzisiejszego.

Kopalnia “Polkowice” rozpoczęła wydobycie w 1968 roku. Cztery lata później osiągnęła zdolność produkcyjną w wysokości 4,5 mln ton rocznie, aby już w rok później zwiększyć ją do  7,5 mln ton rudy. Budowa kopalni „Sieroszowice” ruszyła w 1977 roku, a pierwszy oddział eksploatacyjny uruchomiono w 1980 roku.

Obszarem perspektywicznym dla dalszego rozwoju kopalni „Polkowice-Sieroszowice" jest przylegający do niej na północy obszar górniczy „Głogów Głęboki – Przemysłowy”. Biorąc pod uwagę wielkość zasobów rudy miedzi występujących na tym obszarze, jego udostępnienie stanowi obecnie największy głębinowy projekt górniczy w Europie. W 2015 roku uruchomiono pierwszy szyb wentylacyjny dla tego projektu, który nosi imię Tadeusza Zastawnika, legendarnego budowniczego KGHM. W realizacji jest budowa szybu GG-1 w miejscowości Kwielice.

 

Produkcja

Wydobycie rudy z oddziałów wydobywczych prowadzi się z zastosowaniem różnorodnych systemów komorowo-filarowych z ugięciem stropu, dostosowanych technicznie do lokalnie występujących warunków geologiczno-górniczych w danym polu eksploatacyjnym. Urabianie rudy prowadzi się techniką strzelniczą, przy czym wiercenie otworów strzałowych i ładowanie materiałów wybuchowych odbywa się z zastosowaniem specjalistycznych, wysokowydajnych maszyn i urządzeń.

Do parametrów eksploatowanego złoża, głównie jego miąższości, dopasowywany jest również park maszynowy. Wozy wiertnicze, kotwiące, wozy strzelnicze, ładowarki i wozy odstawcze mają wysokość od 1,4 do 2.00 m (grupa podstawowa maszyn dedykowana jest do wysokości 1.7 m). Aktualna zdolność produkcyjna ZG Polkowice-Sieroszowice wynosi ok. 12 mln ton rudy rocznie.