Deklaracja zgodności

KGHM to profesjonalny i zaufany partner biznesowy. Firma współpracuje jedynie z tymi kontrahentami, którzy działają zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przestrzegają praw człowieka.

Standardy etyczne a proces zakupowy

W procesie zakupowym firma kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Przejrzyste i identyczne dla wszystkich dostawców zasady wyboru zostały zebrane w Kodeksie Etyki. Głównym przesłaniem Kodeksu jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. Dokument ten odnosi się także do takich aspektów, jak przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji. Celem KGHM jest rozwijanie świadomości w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, dlatego firma inwestuje w działania edukacyjne. 

Polityka Zakupów i praktyki w łańcuchu dostaw

Procedury zakupowe obowiązujące w KGHM są ściśle określone w przyjętej Polityce Zakupów, a wybór kontrahentów realizowany jest zgodnie z zasadą równego traktowania podmiotów gospodarczych. 

Zakłady produkcyjne KGHM posiadają wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001, co świadczy, że działają w sposób bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i otoczenia. 

Firma przeprowadza audyty dostawców weryfikując ich działania pod kątem przestrzegania praw człowieka i zatrudniania nieletnich. 

Obecnie KGHM opracowuje odrębny kodeks postępowania dla dostawców, który będzie regulować wszystkie kluczowe kwestie związane ze współpracą, również te obejmujące problematykę odpowiedzialności społecznej biznesu.

Mechanizm podzielonej płatności

 KGHM Polska Miedź S.A. przystępuje do  realizacji płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zmiana sposobu rozliczeń będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

KGHM będzie dokonywać  płatności na rzecz dostawców przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności od 1 lipca 2018 roku Nowy sposób rozliczania zobowiązań wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62).

Spółka wdraża wspomniany mechanizm w myśl metodyki należytej staranności, która została opublikowana  przez Ministerstwo Finansów. Jest to kolejne działanie zmierzające do  zwiększenia  bezpieczeństwa Spółki w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności realizowane będą w odniesieniu do faktur w PLN z wykazaną kwotą podatku, wystawionych przez podatników VAT. Zapłata na rzecz dostawcy zostanie podzielona przez bank obsługujący płatności Spółki na część odpowiadającą wartości sprzedaży netto, która wpłynie bezpośrednio na konto bankowe dostawcy oraz na część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług, przekazywaną na wydzielony rachunek dostawcy - rachunek VAT.