ESG

Raportowanie ESG

KGHM w pełni wspiera inicjatywy związane z globalnym wyzwaniem zrównoważonego rozwoju oraz raportowania danych ESG (Environmental, Social & Governance). Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych interesariuszy stworzyliśmy tę sekcję, aby ułatwić dostęp do wszystkich informacji związanych z raportowaniem niefinansowym i zintegrowanym przez KGHM Polska Miedź S.A.

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane z rosnącym zagrożeniem spowodowanym zmianami klimatycznymi, KGHM zobowiązał się do dostarczania rozszerzonego zakresu informacji dotyczących wpływu organizacji na środowisko zgodnie z regulacjami unijnymi i międzynarodowymi inicjatywami obejmującymi raportowanie emisji CO2 oraz do określenia celów redukcji gazów cieplarnianych w perspektywie roku 2030 i 2050. Wyrazem naszego zaangażowania jest m.in. przyznanie certyfikatu dla dwóch naszych zakładów metalurgicznych w ramach prestiżowego programu Copper Mark oraz nasze wysiłki na rzecz wdrażania procedur opublikowanej polityki klimatycznej. Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. uwzględnia cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ, wyznacza cele redukcji emisji GHG oraz określa kluczowe obszary i dźwignie redukcji emisji. Następstwem i uszczegółowieniem sposobu osiągnięcia celów Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM, w którym określone zostaną całościowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych.

W 2021 r. KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny wziął udział w inicjatywie CDP i przekazał szerszy zakres informacji, m.in. emisje Scope 3. W kolejnym etapie naszą intencją jest objęcie kwestionariuszem klimatycznym całej Grupy Kapitałowej KGHM, dbając o najwyższą jakość oraz zapewnienie jak najszerszej informacji dotyczącej działalności Grupy, istotnej zarówno z punktu widzenia społeczności lokalnej jak i międzynarodowych interesariuszy.

Ponadto, intensywnie pracujemy nad poprawą sprawozdawczości kwestii społecznych, m.in. poprzez rozszerzenie naszej deklaracji praw człowieka na kompleksową politykę praw człowieka wraz z szerszym zakresem raportowania kwestii związanych z równością płci i ochroną praw ludności rdzennej.

Nasze starania na rzecz poprawy sprawozdawczości są mocno ugruntowane w naszym zobowiązaniu do działania zgodnie z międzynarodowymi standardami zarządzania zintegrowanego, a także najnowszymi rekomendacjami określonymi przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 na GPW, które docelowo obejmą całą Grupę KGHM.

Wszelkie informacje dotyczące obowiązujących polityk i procedur związanych z naszą działalnością, a także informacje dotyczące m.in. gospodarki odpadami, bezpieczeństwa zbiorników poflotacyjnych, emisji GHG znajdą Państwo w poniższych załącznikach oraz w zakładce ESG/Kodeksy i polityki jak również w rozszerzonej sekcji poświęconej w całości Zrównoważonemu rozwojowi.

Dane ESG

W poniższych dokumentach, w tym arkuszach Excel, przestawiamy dane opisujące naszą działalność w obszarze środowiska, działań na rzecz społeczeństwa i pracowników oraz ładu korporacyjnego.

Ogólne dane ESG 

[dostępne wkrótce]
Emisje GHG Scope 1, 2, 3

Przynależność KGHM do organizacji przeciwdziałających zmianom klimatu

Lista organizacji

Dane dotyczące obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zarządzanych przez Grupę KGHM

OUOW w Polsce, Chile, USA - według stanu pażdziernik 2021 roku
Nowy Standard “Global Tailings Standard”

Kwestionariusze CDP

CDP 2021 Raport KGHM (Klimat)
CDP 2020 Raport KGHM (Klimat)

Raportowanie zintegrowane Grupy KGHM

Raport zintegrowany 2020 [online]
Raporty zintegrowane 2017-2020 [PDF]


Pozostałe raporty archiwalne

ESG - FAQ

W jakich indeksach ESG uczestniczy KGHM?

Działania KGHM na rzecz ochrony środowiska, troska o pracowników, ich rodziny i mieszkańców regionów, w których prowadzimy działalność oraz stosowanie najwyższych standardów ładu korporacyjnego od wielu lat stanowią istotny element korporacyjnej tożsamości. Nasze starania są zauważane przez prestiżowe międzynarodowe instytucje jak FTSE Russell, MSCI oraz przez rodzimą giełdę. Akcje KGHM są elementem składowym indeksów FTSE4Good Index Series oraz WIG-ESG.

W 2020 roku, po raz pierwszy w historii, KGHM wziął udział w kwestionariuszu CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project), dotyczącym komunikacji wpływu przedsiębiorstw na emisję gazów cieplarnianych. Udzieliliśmy CDP odpowiedzi na kwestie dotyczące „Klimatu”. W kolejnych etapach projektu, poza rozszerzeniem raportowanych danych o emisje Scope 3, KGHM zamierza przygotować informacje do kwestionariuszy z obszarów „Woda” i „Lasy”.

Jakie są plany KGHM na najbliższy czas w zakresie zmniejszenia emisji CO2?

KGHM konsekwentnie podnosi jakość swoich raportów i działań, angażując się coraz bardziej w politykę zrównoważonego rozwoju, w tym w ochronę klimatu. W ostatnich trzech latach Spółka KGHM Polska Miedź S.A. obniża udział emisji bezpośrednich gazów cieplarnianych liczonych w tonach ekwiwalentu CO2.

I tak wpływ na obniżenie emisji bezpośrednich w KGHM Polska Miedź S.A. w ostatnich latach miały:

  • uruchomienie nowego pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów
  • długookresowy wzrost udziału złomów we wsadzie (m.in. z wykorzystaniem pieca WTR w HM Legnica, przerób relatywnie czystych złomów wiąże się z niższą emisją dwutlenku węgla i wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym)
  • usprawnienia technologiczne (np. w zakresie paliw)

Najistotniejszy spadek emisji nastąpił w Hucie Miedzi Głogów dzięki zmianie technologii pieca szybowego na piec zawiesinowy. Zmiana technologii doprowadziła do spadku sumarycznych emisji CO2 (bezpośrednich i pośrednich) o około 25%. Dalsza redukcja śladu węglowego KGHM będzie oparta przede wszystkim o wykorzystywanie w coraz większym stopniu energii elektrycznej z nisko- lub zeroemisyjnych źródeł. Przełoży się to na mniejsze emisje pośrednie, co w połączeniu z trendem elektryfikacji (coraz większego wykorzystywania elektryczności jako źródła energii dla procesów przemysłowych) doprowadzi również długoterminowo do istotnego spadku emisji bezpośrednich.

W ciągu najbliższych 24 miesięcy w obszarze energetyki w ramach GK KGHM Polska Miedź S.A. planowane jest oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW, co w skali roku pozwoli uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów i siarki oraz pyłów.

I tak KGHM ZANAM, spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, jest inwestorem elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 MWp, a jej oficjalnie otwarcie nastąpiło w grudniu 2020 r. Elektrownia jest pierwszą tego typu elektrownią w Polsce, która funkcjonować będzie w oparciu o technologię 4.0. Będzie to obiekt w pełni zinformatyzowany i zautomatyzowany, wyposażony w wirtualną dyspozytornię (Control Room) i wybudowany zgodnie z zalecanymi przez Międzynarodową Agencję Energii kierunkami rozwoju energetyki fotowoltaicznej.

Rozważamy też inwestycje w energetykę wiatrową, ale ich realizacja uzależniona jest od zmian w otoczeniu regulacyjnym.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE SIĘ W KGHM W CELU ZACHĘCENIA SWOICH DOSTAWCÓW DO OGRANICZANIA EMISJI?

Zgodnie z rosnącymi wymaganiami ze strony regulacyjnej jak i społeczeństwa, w tym wymaganiami funduszy inwestycyjnych, Spółka jest w trakcie przygotowań do opublikowania rozszerzonej informacji o wpływie na środowisko zgodnie z zaleceniami UE oraz międzynarodowymi inicjatywami o raportowaniu emisji oraz celami do redukowania GHG.

W 2020 r. po raz pierwszy KGHM Polska Miedź S.A. wziął udział w projekcie instytucji CDP (Carbon Disclosure Project). Ankieta ta zawiera elementy dotyczące zarządzania emisjami, ryzyka i możliwości, strategie biznesowe etc. Wiele z tych elementów (analiza ryzyka, plany emisji itp.) jest realizowanych na bieżąco. W najbliższym czasie Spółka przewiduje wypracowanie bardziej szczegółowych rozwiązań w zakresie rozwoju planów i celów strategicznych w obszarze klimatu.

CZY KGHM IDENTYFIKUJE DZIAŁANIA REGULACYJNE, KTÓRE MOGŁYBY ZWIĘKSZYĆ PROCES OGRANICZANIA ŚLADU WĘGLOWEGO W SPÓŁCE?

Regulacje, które mogłyby pomóc zmniejszyć ślad węglowy KGHM, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to zmiany techniczne, które ułatwiłyby funkcjonowanie przedsiębiorstwa w oparciu o własne źródła energii i własny system dystrybucyjny. Zaliczamy do nich:

  • dostosowanie definicji prawnej linii bezpośredniej do potrzeb OZE i kontraktów PPA (ułatwienie uzyskania statusu linii bezpośredniej dla źródeł wytwórczych przyłączonych do sieci zakładowej)
  • usprawnienie przepisów regulujących funkcjonowanie Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych (zdjęcie z takich firm jak KGHM – posiadających status Operatora Systemu Dystrybucyjnego, ale nie zajmujących się tym zawodowo – obowiązków administracyjnych niepowiązanych z własną działalnością)
  • minimalizację obciążeń biurokratycznych wynikających z przepisów dotyczących funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – m.in. regulacje dotyczące bilansowania energii, konta regulacyjnego
  • przywrócenie wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji działającej w autoprodukcji – silny bodziec wspierający inwestycje w niskoemisyjną kogenerację gazową

Druga grupa regulacji dotyczy finansowania inwestycji w nowe źródła wytwórcze i sieci energetyczne. Konkretnie rzecz biorąc uważamy, że przemysł energochłonny inwestujący we własną energetykę powinien móc korzystać ze środków zgromadzonych w Funduszu Modernizacyjnym oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Dodatkowo informujemy, że najszybszy efekt uniknięcia emisji można osiągnąć poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Elektrownie fotowoltaiczne są obiektami, których budowa trwa bardzo krótko, niestety procedury przygotowawcze są o wiele bardziej czasochłonne. Warto rozważyć zmiany w zakresie wymogu wpisu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego o dopuszczeniu obiektów fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW (w przyszłości może 500 kW na bazie projektu ustawy o zmianie ustawy OZE), np. dla terenów przemysłowych lub przeznaczonych pod aktywność gospodarczą można rozważyć odejście od takiego wymogu.

W obszarze energetyki wiatrowej kluczowe jest umożliwienie inwestycji w zaawansowane technicznie i dojrzałe ekonomicznie rozwiązanie. Dziś dostępne na rynku turbiny wiatrowe wymagają zastosowania wysokich masztów, co bezpośrednio wiążę się z koniecznością liberalizacji tzw. zasady 10H. Zapowiadane dotychczas kierunki zmian są tego dobrym przykładem.

Jakie utrudnienia i bariery dotyczące wdrażania inicjatyw związanych z obniżaniem emisji CO2 rozpoznaje KGHM?

Bariery dla inicjatyw transformacyjnych to przede wszystkim dostępność technologii oraz jej koszty. Wciąż nie istnieją opłacalne i aplikowalne rozwiązania polegające na wychwycie i składowaniu dwutlenku węgla (CCS). Bez tanich technologii niemożliwe jest całkowite wyzerowanie emisji. Dużo da się zrobić przechodząc na nisko lub zeroemisyjne źródła energii, ale wciąż potrzebne jest dofinansowanie (najlepiej bezzwrotne, zarówno po stronie nakładów inwestycyjnych, jak i kosztów eksploatacji) oraz odpowiednie wsparcie regulacyjne.