Głogów

Huta Miedzi Głogów w Polsce produkuje najwyższej jakości miedź katodową, a także srebro, złoto i koncentrat platynowców.

Informacje ogólne

Hutę Miedzi Głogów tworzą dwie linie technologiczne – HM Głogów I i HM Głogów II. Stosowane w nich odmienne technologie wytopu miedzi, dają taki sam produkt finalny – miedź elektrolitycznie rafinowaną w postaci katod o zawartości 99,99% Cu, zarejestrowaną na Londyńskiej Giełdzie Metali jako gatunek A zgodnie z BS EN 1978:1998 oraz na Szanghajskiej Giełdzie Kontraktów Terminowych (SHFE) pod markami HMG-S, HMG-B.

W Wydziale Metali Szlachetnych głogowskiej huty wytwarzane są także: srebro o zawartości 99,99% Ag w postaci gąsek i granulatu, sztabki złota o zawartości powyżej 99,95% Au, a także koncentrat platynowo-palladowy. Srebro w postaci gąsek, zarejestrowane pod marką KGHM HG posiada certyfikaty Dobrej Dostawy wystawione przez London Bullion Market Association oraz certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej NYMEX.

Produkty Huty Miedzi Głogów charakteryzują się bardzo wysoką jakością, gwarantowaną uznawanymi na całym świecie markami giełdowymi.

W HM Głogów powstały także wydziały zagospodarowujące metale i związki towarzyszące miedzi: 

 • Fabryka Kwasu Siarkowego utylizująca gazy konwertorowe na kwas siarkowy; 
 • Wydział Ołowiu przerabiający surowce ołowionośne na ołów surowy, który ostatecznie przerabiany jest w Hucie Miedzi Legnica do postaci gąsek - formy rynkowej; 
 • Wydział Metali Towarzyszących z Oddziałami: Arsenianu Sodu, Szlamów Anodowych i Oczyszczania Elektrolitu. 

Huta Miedzi Głogów posiada certyfikaty potwierdzające, że w zakresie produkcji srebra elektrolitycznego w postaci wlewków i granulatu oraz produkcji złota działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania. Spełnia on kompleksowo wymagania norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.

Historia

Budowę HM Głogów I wyposażonej w tradycyjne piece szybowe rozpoczęto w 1968 r., a w lipcu 1971 r. została przekazana do eksploatacji, dysponując zdolnością produkcyjną 160 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie. 

W 1974 r. w Żukowicach pod Głogowem rozpoczęto budowę drugiej części huty - HM Głogów II (zdolność 150 tys. t/ rok). Zastosowano w niej nowoczesną, pierwszą tego typu na świecie, jednostadialną technologię wytopu miedzi w piecu zawiesinowym. Uruchomienie huty nastąpiło 8 stycznia 1978 r.

W HM Głogów powstały także wydziały zagospodarowujące metale i związki towarzyszące miedzi: 

 • Fabryka Kwasu Siarkowego utylizująca gazy konwertorowe na kwas siarkowy; 
 • Wydział Ołowiu przerabiający surowce ołowionośne na ołów surowy; 
 • Wydział Metali Towarzyszących z Oddziałami: Arsenianu Sodu, Szlamów Anodowych i Oczyszczania Elektrolitu. 

W latach 1990-1993 przy HM Głogów został zbudowany Wydział Metali Szlachetnych, odzyskujący ze szlamów anodowych srebro, złoto i niewielkie ilości platynowców. 

W latach 2000-2001 całkowicie zmodernizowano istniejący od 1973 r. Wydział Ołowiu. Jego docelowa zdolność produkcyjna wynosi 30 tys. ton ołowiu surowego rocznie.

Produkcja

Produkcja w hucie „Głogów I” jest oparta na technologii przetopu koncentratów miedzi w technologii pieca zawiesinowego.

Głównymi etapami procesu są: 

 • Przygotowanie wsadu do przetopu – odpowiednio przygotowanych brykietów koncentratu; 
 • Stapianie – w jego wyniku otrzymywany jest kamień miedziowy będący stopem siarczków, głównie miedzi i żelaza;
 • Konwertorowanie, czyli przeróbka kamienia miedziowego w piecach konwertorowych (utlenienie siarczków) na miedź surową o zawartości około 98,5% Cu;
 • Rafinacja ogniowa w piecu anodowym usuwająca zanieczyszczenia i odlanie anod miedzianych;
 • Elektrorafinacja, podczas której miedź anodowa ulega rozpuszczaniu w elektrolicie i osadza się na katodzie.

Katoda miedziana jest produktem finalnym, który jest sprzedawany lub przetwarzany do innych produktów w walcowni HM Cedynia. Pozostałe po elektrorafinacji szlamy są surowcem wyjściowym do produkcji srebra, a także niewielkich ilości złota oraz platynowców.

Produkcja w HM Głogów II jest oparta na jednostadialnej technologii przetopu w piecu zawiesinowym, w którym - bezpośrednio z wysuszonego koncentratu - wytwarzana jest miedź blister.

Proces produkcyjny obejmuje: 

 • Przetop koncentratu do miedzi blister 99% Cu w piecu zawiesinowym podczas trójfazowego cyklu (prażenie koncentratu, wytapianie kamienia miedziowego, konwertorowanie);
 • Przeróbka miedzi blister w piecach obrotowych i stacjonarnych do postaci anody;
 • Elektrorafinacja anod do produktu finalnego – miedzi katodowej 99,99% Cu.

Katody otrzymane w procesie elektrorafinacji są przedmiotem sprzedaży, a także dalszego przetworzenia na inne produkty w walcowni HM Cedynia. 

W Hucie Miedzi Głogów I od 2014 r. trwały przygotowania do zmiany technologii pieców szybowych na technologię pieca zawiesinowego. W październiku 2016 r. została uruchomiona największa na świecie instalacja pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, tworząc tym samym najnowocześniejszą linię produkcji hutniczej miedzi.

Środowisko

HM Głogów spełnia wymogi ochrony środowiska, zarówno według norm polskich, jak i europejskich, co potwierdzają posiadane decyzje i pozwolenia. Jest jedną z najczystszych hut miedzi, wyznaczającą standardy ekologiczne dla wielkich kompleksów przemysłowych na świecie. W ciągu ostatnich 17 lat nakłady na inwestycje proekologiczne wyniosły ponad 450 mln zł. Na terenie byłej strefy ochronnej utworzono ok. 911 ha terenów leśnych, a na obszarze ok. 605 ha utworzono użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie”, na których żyje wiele rzadkich i dzikich roślin i zwierząt.