Głogów

HM „Głogów” w Polsce produkuje najwyższej jakości miedź katodową, ołów, metale szlachetne (srebro i złoto), a także selen.

Informacje ogólne

HM "Głogów" tworzą dwie linie technologiczne – HM "Głogów I" i HM "Głogów II". Stosowany jest w nich przetop mieszaniny koncentratów miedzi w piecach zawiesinowych w technologii jednostadialnej – bezpośrednio do miedzi blister o średniej zawartości ok. 98,5 % Cu. Finalnym produktem huty jest miedź katodowa -o zawartości 99,99% Cu, zarejestrowana na Londyńskiej Giełdzie Metali jako gatunek A zgodnie z BS EN 1978:1998 oraz na Szanghajskiej Giełdzie Kontraktów Terminowych (SHFE) pod markami HMG-S, HMG-B. W Wydziale Metali Szlachetnych głogowskiej huty wytwarzane są: srebro o zawartości 99,99% Ag w postaci gąsek i granulatu, sztabki złota o zawartości 99,99% Au, a także selen techniczny.

Srebro w postaci gąsek, zarejestrowane pod marką KGHM HG, posiada certyfikaty: „Good Delivery” (Dobrej Dostawy), wystawiony przez London Bullion Market Association, oraz certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej COMEX. Wszystkie produkty HM "Głogów" charakteryzują się bardzo stabilną i wysoką jakością, gwarantowaną uznawanymi na całym świecie markami giełdowymi.

W HM „Głogów” funkcjonują także wydziały zagospodarowujące metale i związki towarzyszące rudzie miedzi: 

 • Wydział Ołowiu przetwarzający surowce ołowionośne na ołów surowy, który ostatecznie przerabiany jest w HM „Legnica” na ołów rafinowany, produkt handlowy KGHM;
 • Dwa Wydziały Elektrorafinacji, na których poza produkcją miedzi katodowej funkcjonują również instalacje odzysku niklu w formie siarczanu niklawego;
 • Dwie Fabryki Kwasu Siarkowego, gdzie w wyniku utylizacji gazów procesowych z pieców zawiesinowych produkuje się kwas siarkowy. 

W HM „Głogów” wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy:

 • ISO 9001 System Zarządzania Jakością
 • ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego
 • ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • ISO 50001 System Zarządzania Energią
 • ISO 37001 System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi.

 

Historia

Budowę HM "Głogów I" w Żukowicach pod Głogowem rozpoczęto w 1967 r. 20 lipca 1971 r. nastąpiło uruchomienie huty. W kwietniu 1972 r. HM „Głogów I” osiągnęła zdolność produkcyjną, przewidzianą dla I etapu budowy huty, czyli 80 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie. W lipcu 1974 r. zakończono II etap budowy HM „Głogów I” o zdolności produkcyjnej 160 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie. Produkcja miedzi oparta była na technologii pieców szybowych, przerabiających koncentrat do kamienia miedziowego o zawartości ok. 52 % Cu.

W 1974 r. rozpoczęto budowę drugiej huty - HM "Głogów II". Zastosowano w niej nowoczesną, pierwszą tego typu na świecie technologię jednostadialnego wytopu miedzi surowej w piecu zawiesinowym. 9 stycznia 1978 r. uruchomiono HM „Głogów II” o zdolności projektowej 150 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie.

W latach 1990-1993 na terenie HM „Głogów” zbudowano Wydział Metali Szlachetnych, odzyskujący ze szlamów anodowych metale szlachetne. 14 września 1993 r. miał miejsce pierwszy wytop srebra.

W latach 2000-2001 całkowicie zmodernizowano istniejący od 1973 r. Wydział Ołowiu. Dzięki uruchomieniu IV pieca Dorschla zdolność produkcyjna wydziału od 2011 r. wynosi ok. 30 tys. ton ołowiu surowego rocznie.

W HM „Głogów I” od 2014 r. trwały przygotowania do zmiany technologii pieców szybowych na technologię pieca zawiesinowego. W kwietniu 2015 r. zatrzymano piec szybowy nr 1 do rozbiórki. W lipcu 2016 r. zatrzymano piece szybowe nr 2 i nr 3, kończąc tym samym produkcję miedzi w technologii pieców szybowych w HM „Głogów I”. W październiku 2016 r. została uruchomiona największa na świecie instalacja pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, tworząc tym samym najnowocześniejszą linię produkcji hutniczej miedzi. Pierwszy spust miedzi z pieca zawiesinowego miał miejsce 16.10.2016 r.  

 

Produkcja

Aktualnie produkcja w obu ciągach technologicznych HM „Głogów” jest oparta na jednostadialnym przetopie w piecu zawiesinowym, w którym - bezpośrednio z mieszaniny koncentratów - wytwarzana jest miedź blister.

Proces produkcyjny obejmuje:

 • przygotowanie wsadu do przetopu - uśrednianie i suszenie mieszanki koncentratów miedzi;
 • przetop koncentratu w piecu zawiesinowym do miedzi blister ok. 98,5 % Cu;
 • odmiedziowanie żużla zawiesinowego w piecu elektrycznym w celu odzysku miedzi;
 • produkcję miedzi konwertorowej w piecach konwertorowych ze stopu Cu-Pb-Fe;
 • rafinację miedzi blister usuwającą zanieczyszczenia w piecach anodowych obrotowych i stacjonarnych oraz odlewanie Cu w postaci anod;
 • elektrorafinację, podczas której miedź anodowa ulega roztwarzaniu w elektrolicie i osadza się na podkładce katodowej. W ten sposób powstają katody miedziane o zawartości 99,99% Cu. Pozostałe po procesie elektrorafinacji szlamy anodowe są surowcem wyjściowym do produkcji metali szlachetnych.

Katoda miedziana jest produktem finalnym, sprzedawanym odbiorcom zewnętrznym lub przetwarzanym do innych produktów w walcowni HM „Cedynia".

Środowisko

HM „Głogów” spełnia wymogi ochrony środowiska, zarówno według norm polskich, jak i europejskich, co potwierdzają posiadane decyzje i pozwolenia. Jest jedną z najczystszych hut miedzi, wyznaczającą standardy ekologiczne dla wielkich kompleksów przemysłowych na świecie. Ponad 176 mln zł przeznaczono na działania w ramach programu BAT As, którego celem jest zarówno dostosowanie instalacji HMG do wymogów Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych jak również dalsze ograniczania emisji pyłowo-gazowej zmniejszające oddziaływanie zakładu na środowisko. W ramach tego programu wybudowano wiele nowych instalacji a także zmodernizowano i zhermetyzowano istniejące urządzenia. Łączna kwota przewidziana na projekty BAT As to blisko 200 mln zł. Na terenie byłej strefy ochronnej utworzono ok. 872 ha terenów leśnych, a na obszarze ok. 636 ha utworzono użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie”, na których żyje wiele rzadkich i dzikich gatunków roślin i zwierząt.