Głogów

Huta Miedzi Głogów w Polsce produkuje najwyższej jakości miedź katodową, a także srebro, złoto i koncentrat platynowców.

Informacje ogólne

Hutę Miedzi "Głogów" tworzą dwie linie technologiczne – HM "Głogów I" i HM "Głogów II".

Stosowana w nich technologia przerobu koncentratów miedzi w piecach zawiesinowych, daje produkt finalny – miedź elektrolitycznie rafinowaną w postaci katod o zawartości 99,99% Cu, zarejestrowaną na Londyńskiej Giełdzie Metali jako gatunek A zgodnie z BS EN 1978:1998 oraz na Szanghajskiej Giełdzie Kontraktów Terminowych (SHFE) pod markami HMG-S, HMG-B.

W Wydziale Metali Szlachetnych głogowskiej huty wytwarzane są także: srebro o zawartości 99,99% Ag w postaci gąsek i granulatu, sztabki złota o zawartości powyżej 99,95% Au, a także koncentrat platynowo-palladowy i selen techniczny.

Srebro w postaci gąsek, zarejestrowane pod marką KGHM HG posiada certyfikaty Dobrej Dostawy wystawiony przez London Bullion Market Association oraz certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej NYMEX.

Wszystkie produkty Huty Miedzi "Głogów" charakteryzują się bardzo stabilną i wysoką jakością, gwarantowaną uznawanymi na całym świecie markami giełdowymi.

W HM Głogów funkcjonują także wydziały zagospodarowujące metale i związki towarzyszące rudom miedzi: 

 • dwie Fabryki Kwasu Siarkowego utylizujące gazy procesowe z pieców zawiesinowych na kwas siarkowy; 
 • Wydział Ołowiu przerabiający surowce ołowionośne na ołów surowy, który ostatecznie przerabiany jest w Hucie Miedzi Legnica do postaci gąsek - formy rynkowej; 
 • w ramach Wydziałów Elektrorafinacji obu linii technologicznych produkcji miedzi funkcjonują instalacje odzysku niklu, który jest oferowany w postaci siarczanu niklawego.

Huta Miedzi „Głogów” posiada certyfikaty potwierdzające, że w zakresie produkcji miedzi elektrolitycznej w postaci katod, produkcji srebra elektrolitycznego w postaci wlewków i granulatu, produkcji złota, selenu technicznego, ołowiu surowego i kwasu siarkowego, a także w zakresie badań na rzecz prowadzonych procesów i wykonywania pomiarów wielkości emisji i innych warunków korzystania ze środowiska, w zakresie hutnictwa i rafinacji koncentratów miedzi działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, który tworzą:

 • ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością
 • ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego
 • BS OHSAS 18001:2007 System Zarządzania BHP
 • ISO 50001:2011 System Zarządzania Energią

Historia

Budowę HM "Głogów I" w Żukowicach pod Głogowem, wyposażonej w tradycyjne piece szybowe rozpoczęto w 1968 r., a w lipcu 1971 r. została przekazana do eksploatacji, dysponując zdolnością produkcyjną 160 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie. 

W 1974 r. rozpoczęto budowę drugiej części huty - HM "Głogów II" (zdolność 150 tys. t/ rok). Zastosowano w niej nowoczesną, pierwszą tego typu na świecie, jednostadialną technologię wytopu miedzi w piecu zawiesinowym. Uruchomienie huty nastąpiło 8 stycznia 1978 r.

W latach 1990-1993 na terenie HM Głogów został zbudowany Wydział Metali Szlachetnych, odzyskujący ze szlamów anodowych srebro, złoto i niewielkie ilości platynowców i selen techniczny. 

W latach 2000-2001 całkowicie zmodernizowano istniejący od 1973 r. Wydział Ołowiu. Jego zdolność produkcyjna wynosi 30 tys. ton ołowiu surowego rocznie.

W Hucie Miedzi „Głogów I” od 2014 r. trwały przygotowania do zmiany technologii pieców szybowych na technologię pieca zawiesinowego. W październiku 2016 r. została uruchomiona największa na świecie instalacja pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, tworząc tym samym najnowocześniejszą linię produkcji hutniczej miedzi.

Produkcja

Produkcja w obu ciągach produkcji miedzi HM „Głogów” jest oparta na jednostadialnej technologii przetopu w piecu zawiesinowym, w którym - bezpośrednio z wysuszonego koncentratu - wytwarzana jest miedź blister.

Proces produkcyjny obejmuje:

 • Przygotowanie wsadu do przetopu - mieszanie, uśrednianie i suszenie mieszanki koncentratów miedzi;
 • Przetop koncentratu w piecu zawiesinowym do miedzi blister 99% Cu;
 • Odmiedziowanie żużli w piecach elektrycznych i piecach konwertorowych w celu uzyskania odpadu zawierającego jak najmniej metali;
 • Rafinacja miedzi blister usuwająca zanieczyszczenia w piecach obrotowych i stacjonarnych oraz odlewanie w postaci anod;
 • Elektrorafinacja podczas której miedź anodowa ulega rozpuszczaniu w elektrolicie i osadza się na katodzie, która zawiera 99,99% Cu.

Katoda miedziana jest produktem finalnym, który jest sprzedawany lub przetwarzany do innych produktów w walcowni HM „Cedynia”. Pozostałe po elektrorafinacji szlamy są surowcem wyjściowym do produkcji srebra, a także niewielkich ilości złota oraz platynowców i selenu technicznego.

Środowisko

HM Głogów spełnia wymogi ochrony środowiska, zarówno według norm polskich, jak i europejskich, co potwierdzają posiadane decyzje i pozwolenia. Jest jedną z najczystszych hut miedzi, wyznaczającą standardy ekologiczne dla wielkich kompleksów przemysłowych na świecie. W ciągu ostatnich 17 lat nakłady na inwestycje proekologiczne wyniosły ponad 3,5 miliarda złotych, w tym Program Modernizacji Pirometalurgii wraz z projektami dostosowawczymi. Na terenie byłej strefy ochronnej utworzono ok. 934 ha terenów leśnych, a na obszarze ok. 605 ha utworzono użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie”, na których żyje wiele rzadkich i dzikich roślin i zwierząt.