Kodeksy i polityki

 

Kodeksy i polityki Grupy KGHM

W KGHM jesteśmy świadomi naszych zobowiązań i odpowiedzialności w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Od lat opracowujemy i wdrażamy odpowiednie regulacje w postaci Kodeksów i Polityk, które odzwierciedlają nasze zaangażowanie i podejście wobec otoczenia.

Poniżej prezentujemy Kodeksy i Polityki implementowane w Grupie KGHM

Środowisko naturalne

Polityka środowiskowa

Zapobieganie i minimalizacja oddziaływania na środowisko i klimat oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi mają dla KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) fundamentalne znaczenie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, spełnienia oczekiwań interesariuszy oraz odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Działalności KGHM Polska Miedź S.A., w tym poszukiwawczo-wydobywczej, przeróbczej i hutniczej, towarzyszą działania techniczno-organizacyjne oparte na najlepszych dostępnych technikach, które ograniczają nasz wpływ na środowisko i klimat. Spełnianie wysokich standardów środowiskowych jest kluczem do utrzymania pozycji Spółki na konkurencyjnym rynku producentów miedzi na świecie. W naszej strategii kładziemy szczególny nacisk na ekologiczność produkcji, ochronę środowiska i klimatu, a także wdrożenie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zwiększenie udziału materiałów pochodzących z rynku wtórnego. Doskonaląc oparty na normie PN-EN ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się do:

 • ciągłego zapobiegania i ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko i klimat poprzez usprawnianie i rozwój technologiczny procesów, modernizację i wymianę urządzeń oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom,
 • racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, takich jak ziemia, woda, lasy,
 • ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ciągłego rozwoju technik gospodarowania odpadami,
 • ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby,
 • ograniczania emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem niezbędnych aspektów ekonomicznych zgodnie z założeniami przyjętej Polityki Klimatycznej,
 • przywracania wartości użytkowej terenów, niekorzystnie przekształconych naszą działalnością zgodnie z planami rekultywacji,
 • odpowiedzialnego stosowania nowych rozwiązań i innowacji, oceniając przy ich projektowaniu i wdrażaniu wpływ na środowisko naturalne i klimat,
 • spełnienia przyjętych i uzasadnionych wymagań i oczekiwań Interesariuszy,
 • spełnienia wymogów obowiązującego prawa z poszanowaniem zasad etyki obowiązujących w Spółce,
 • poszanowania prawnie wyznaczonych obszarów chronionych oraz zapewnienia, że wszelkie nowe operacje lub zmiany w istniejących operacjach są przeprowadzane zgodnie z prawem w ramach naszej licencji na prowadzenie działalności,
 • nie prowadzenia działalności w miejscach Światowego Dziedzictwa a w przypadkach w których nasza działalność sąsiaduje z miejscami Światowego Dziedzictwa, zapewnimy, że nasze działania nie zagrażają bezpieczeństwu i wartości tych miejsc,
 • oceny i przeciwdziałania zagrożeniom i wpływom na różnorodność biologiczną i funkcje ekosystemu poprzez wdrożenie hierarchii środków łagodzących,
 • otwartego i pełnego szacunku dialogu ze społecznością lokalną i odpowiednimi władzami na rzecz środowiska i klimatu,
 • odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami zgodnie z unijnymi rozporządzeniami REACH i CLP,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska i klimatu,
 • kształtowania proekologicznych postaw załogi, kontrahentów i społeczności lokalnej,
 • przejrzystego raportowania wszystkim interesariuszom naszego rzeczywistego wpływu na środowisko i klimat oraz postępy w tym zakresie.

Polityka Środowiskowa (PDF), przyjęta jesienią 2021 roku przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. i zaktualizowana w lipcu 2023 roku, obowiązuje w Centrali i wszystkich Oddziałach Spółki, jest ogólnie dostępna i znana pracownikom oraz innym osobom pracującym na rzecz Spółki.

 

Polityka klimatyczna

KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: „KGHM”, „Spółka”), jako jeden z największych światowych producentów miedzi, będzie miał istotny wpływ na powodzenie transformacji do gospodarki niskoemisyjnej, co wynika z konieczności zabezpieczenia przewidywanego rosnącego zapotrzebowania na miedź, stanowiącą kluczowy komponent przyszłej, zielonej gospodarki. Oprócz bezpośredniego wsparcia transformacji poprzez zapewnienie kluczowego surowca, KGHM pośrednio przyczyni się także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo, w tak ukształtowanej rzeczywistości, KGHM dostrzega potencjał zwiększenia swojej roli w globalnej gospodarce – generując nowe, dotychczas nieosiągalne dla Spółki możliwości z korzyścią dla konkurencyjności Spółki.

Wyrazem powyższej wizji jest Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A., której celami są:

 • określenie ambicji KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie ograniczania wpływu na klimat, a także dostosowania zasad działania Spółki do ich realizacji,
 • wskazanie sposobu zarządzania Spółką w zakresie adaptacji do istniejących oraz prognozowanych zmian klimatycznych.

Czytaj więcej:

Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. wersja pełna - Wydanie 2

Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. wersja skrócona - Wydanie 2

 

Społeczeństwo

Kodeks etyki

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest głównym narzędziem w naszej kulturze korporacyjnej, które pomaga określić priorytety i ustala zbiór zasad obowiązujących dla wszystkich pracowników w ich codziennej pracy. 

Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności naszego zachowania z najwyższymi standardami opartymi na wartościach, jakimi kierujemy się w KGHM: bezpieczeństwie, współdziałaniu, zorientowaniu na wyniki, odpowiedzialności i odwadze. Kodeks Etyki jest wyznacznikiem właściwego postępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji. Wzmacnia nas jako zespół. Buduje również nasz wizerunek jako firmy stabilnej, odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej.

Kodeks postępowania

W czerwcu 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Kodeks Postępowania w KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Spółka zadeklarowała nastawienie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki, transparentności oraz uwzględnieniem dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, opierając się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej KGHM.

Oba te dokumenty regulują standardy zachowań, zgodnie z którymi postępuje Spółka. Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i wartościach, którymi kierujemy się na co dzień.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KGHM Polska Miedź S.A.

W KGHM Polska Miedź S.A. obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka od kilku lat realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków” z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów.

W związku z przyjęciem w grudniu 2018 r. nowej strategii do roku 2023, w 2019 r. przygotowano konceptualizację strategii dla obszaru bezpieczeństwa pracy poprzez sformułowanie Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About the Consequences” oraz programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii. 

W Spółce obowiązują wysokie standardy w obszarze BHP, które dotyczą zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i podmiotów wykonujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Każdy z Oddziałów Spółki ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy, zgodny z dotychczas obowiązującymi normami, a w 2019 r. rozpoczęto przygotowania do wdrożenia w KGHM Polska Miedź S.A. nowego standardu BHP, zgodnego z normą ISO 45001:2018.

Wszystkie stanowiska pracy mają zidentyfikowane zagrożenia. Spółka dokonała oceny ryzyka zawodowego i aktualizuje je na bieżąco. Prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega najwyższych standardów produkcyjnych i etyki biznesowej oraz działań biznesowych. Tymi regułami kieruje się w całym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM ma pełną świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców jest kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój.

Aby zapewnić najwyższe możliwe standardy pozyskiwania metali z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, KGHM przyjmuje podejście oparte na analizie ryzyka. Umożliwia ono identyfikację ryzyk oraz relacji biznesowych wysokiego ryzyka realizowaną w oparciu o kryteria zgodne z Wytycznymi OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka (The OECD Due Dilligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas), Wytycznymi LBMA dla odpowiedzialnego pozyskiwania złota (LBMA Responsible Gold Guidance) oraz srebra (LBMA Responsible Silver Guidance) i z kryteriami w ramach wdrożonego w Oddziałach Hutniczych KGHM standardu odpowiedzialnego pozyskiwania miedzi i ołowiu (Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Nickel and Zinc).

KGHM nie toleruje, nie wspiera, nie przyczynia się do, ani nie czerpie korzyści z:

• wszelkich form nieludzkiego i poniżającego traktowania,
• niewolnictwa, zatrudniania dzieci, ani żadnej formy pracy przymusowej,
• dyskryminacji mniejszości,
• naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego,
• zbrodni wojennych, ludobójstwa, ani jakichkolwiek zbrodni przeciwko ludzkości,
• naruszania praw ludności rdzennej,
• prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu,
• wszelkich form działań korupcyjnych i innych związanych z przestępczością gospodarczą, w tym z nadużyciami finansowymi,
• degradacji terenów dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
• naruszania zasad BHP,
• naruszania prawa do zrzeszania się.
• innych poważnych naruszeń praw człowieka

KGHM wprowadził wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw formalnie przyjmując Politykę Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Procedurę Badania Łańcucha Dostaw dla Złota w KGHM Polska Miedź S.A. i „Procedurę Należytej Staranności w Badaniu Łańcucha Dostaw dla Miedzi i Ołowiu”.

W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. System ten jest audytowany regularnie przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Deklaracja różnorodności

W ramach działalności KGHM Polska Miedź S.A., istotnym aspektem zarządzania zasobami ludzkimi jest monitorowanie i raportowanie wskaźników wynagrodzeń, w tym luki płacowej i całkowitego wynagrodzenia. W 2023 r. firma kontynuowała swoje zaangażowanie w zapewnienie sprawiedliwości płacowej poprzez dokładną analizę wynagrodzeń w podziale na płeć, z uwzględnieniem różnych czynników wpływających na poziom wynagrodzeń.

W ramach działań na rzecz równości płacowej, KGHM stosował metodykę uwzględniającą różnorodne aspekty pracy, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pracowników. Działania te są zgodne z założeniami odpowiedzialności społecznej i korporacyjnej, a także stanowią element strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie.

Różnicę w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet opisuje się jako procentową część zarobków mężczyzn. Do wyliczenia różnicy stosuje się wskaźnik Gender Pay Gap – GPG.

Stosunek podstawowego i całkowitego średniego wynagrodzenia rocznego kobiet do wynagrodzenia mężczyzn

Rodzaj wynagrodzenia

Różnica w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet - GPG

Średnie wynagrodzenie roczne

Podstawowe

2,9%

Całkowite

8,5%

Średnie wynagrodzenie godzinowe

Podstawowe

5,5%

Całkowite

9,4%

 

Zauważalna różnica pomiędzy średnimi wynagrodzeniami rocznymi i godzinowymi wynika ze stosowania skróconego czasu pracy w Oddziałach wydobywczych i produkcyjnych, ze względu na występowanie szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Zatrudnionym w tych warunkach pracownikom, głównie mężczyznom, wykonującym pracę w skróconym czasie pracy przysługuje wynagrodzenie jak za 8-godzinny dzień pracy.

Analiza składników wchodzących w wynagrodzenia podstawowe i całkowite ukazuje, że największy wpływ na powstanie luki płacowej na niekorzyść kobiet mają składniki wynagrodzenia związane z warunkami pracy, powiązane głównie z miejscem pracy (pod ziemią) oraz systemami pracy.

 

 

 

polityka Praw Człowieka

Ochronę praw człowieka uznajemy za strategicznie istotną. Mając na względzie zapewnienie pełnej ochrony wszystkich praw człowieka i możliwość aktualizacji niniejszej Polityki, prowadzony jest stały monitoring i analiza łańcucha wartości. Niniejsza Polityka Praw Człowieka jest zgodna z wdrożoną Polityką i Procedurą Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i zawiera zidentyfikowane ryzyka dotyczące potencjalnego łamania praw człowieka w działalności Spółki wraz z ich mitygacją. Mimo ograniczeń charakterystycznych dla branży górnictwa, hutnictwa i rafinacji metali dążymy do ciągłego doskonalenia postaw. Politykę wspierają obowiązujące w Spółce regulacje i procedury stanowiące część niniejszego dokumentu.

KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie pełni kwestia przestrzegania praw człowieka. Jako Spółka o kluczowym wpływie na polską gospodarkę, przyjmujemy odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie wszystkich uznanych międzynarodowo praw człowieka.

W KGHM Polska Miedź S.A. zobowiązujemy się do ochrony, promocji i realizowania praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność i wobec wszystkich podmiotów, na które pośrednio lub bezpośrednio oddziałujemy. KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie ochrony praw człowieka robi więcej niż to, do czego obliguje nas prawo krajowe. Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność w sposób zgodny z Międzynarodową Kartą Praw Człowieka, Wytycznymi dotyczącymi biznesu i praw człowieka ONZ, Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Deklaracją ONZ ws. Praw Ludności Rdzennej oraz the OECD Due Dilligence Guidance on Conflict-Affected and High-Risk Areas. Deklarujemy, że przestrzeganie praw człowieka przez inne podmioty, z którymi współpracujemy, jest istotnym czynnikiem uwzględnianym przy nawiązywaniu wzajemnych relacji.

Wszelkie pytania, uwagi i naruszenia w zakresie praw człowieka można zgłaszać przez anonimową Platformę Sygnalistów pn. "Linia etyki", dostępną dla każdego pod linkem: https://liniaetyki.kghm.com/web/liniaetyki/kanaly/

Statement on Respect for the Rights of First Nations and Indigenous Peoples

Ład korporacyjny

SYSTEM ZARZĄDZANIA - NORMY ISO

Systemy zarządzania wg norm ISO są uznanymi w świecie standardami wskazującymi przedsiębiorstwom optymalny sposób działania. Wdrożenie i doskonalenie systemów nie jest modą, lecz istotnym narzędziem zapewnienia konkurencyjności. Posiadanie certyfikatu ISO świadczy o tym, że dana firma spełnia określone wymagania i standardy, a ponieważ są to standardy międzynarodowe to organizacja zyskuje uznanie na całym świecie. Aktualny stan wdrażania i certyfikowania znormalizowanych systemów zarządzania w Centrali i Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiony został w zakładce System Zarządzania.

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Bezpieczeństwo informacji jest kluczowe dla ciągłości działania oraz osiągania założonych celów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa KGHM). Przekłada się to na nasze zobowiązanie do ochrony informacji oraz aktywów wspierających. Dążymy do tego, by nasze podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji odpowiadało na aktualne zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, było w pełni zintegrowane z działalnością i realizowanymi procesami biznesowymi, umożliwiając ich prowadzenie w sposób pewny i odpowiedzialny. W tym celu, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, został ustanowiony, wdrożony i jest utrzymywany oraz ciągle doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001.

Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KORPORACYJNYM

Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. to dokument opisujący sposób podejścia, określający podstawowe zasady i ustanawiający proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne ze strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zostało ono zaprojektowane tak, aby wspierać Spółkę w budowie odpornej struktury korporacyjnej.

POLITYKA ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ

Polityka Zarządzania Zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. to dokument opisujący sposób podejścia, określający podstawowe zasady i ustanawiający proces zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Uznajemy zgodność za ważny element naszego efektywnego działania i posiadamy proces zarządzania zgodnością, który jest powiązany z procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie KGHM. System compliance jest ważnym narzędziem biznesowym służącym przeciwdziałaniu wystąpienia zdarzeń mogących skutkować nałożeniem sankcji.

POLITYKA ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

Polityka Zarządzania Ciągłością Działania w KGHM Polska Miedź S.A. to dokument opisujący sposób podejścia, określający podstawowe zasady i ustanawiający proces zarządzania ciągłością działania w KGHM Polska Miedź S.A. Uznajemy utrzymanie ciągłości działania za istotny element efektywnego działania i posiadamy proces zarządzania ciągłością działania, powiązany z procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w KGHM. System Zarządzania Ciągłością Działania jest ważnym narzędziem biznesowym służącym zwiększeniu odporności na sytuacje kryzysowe poprzez minimalizację skutków zdarzeń o katastrofalnym wpływie, ochronę reputacji KGHM oraz jej wartości dla akcjonariuszy.

POLITYKA ENERGETYCZNA

Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ma dla KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) fundamentalne znaczenie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, spełnienia oczekiwań interesariuszy oraz odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Naszym podstawowym celem w zakresie zarządzania energią jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu najwyższej jakości oferowanych wyrobów i usług, bezpiecznych warunków pracy oraz wysokich standardów ochrony środowiska oraz klimatu, dbając o bezpieczeństwo energetyczne zasilania obiektów i instalacji. Naszą ambicją jest stałe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię.

Podstawowe zasady zarządzania energią w Spółce, dążenia oraz zobowiązania kadry kierowniczej zostały zawarte w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka wynagrodzeń

Polityka Wynagrodzeń ma na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej KGHM, jak też długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Polityka Prawa Konkurencji

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Polityka Prawa Konkurencji. Celem Polityki Prawa Konkurencji jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli Grupie KGHM Polska Miedź S.A. na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, które ma zastosowanie we wszystkich krajach, w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Zakupowa

W procesie zakupowym KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Głównym przesłaniem jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. Dokument odnosi się także do takich aspektów, jak przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji.

Procedury zakupowe obowiązujące w KGHM są ściśle określone w przyjętej Polityce Zakupów, a wybór kontrahentów realizowany jest zgodnie z zasadą równego traktowania podmiotów gospodarczych.

W dokumentacji przetargowej Spółka zastrzega sobie możliwość przeprowadzania audytu dostawców i weryfikacji ich działania pod kątem przestrzegania praw człowieka i zatrudniania nieletnich. Weryfikuje także podmioty zewnętrzne w celu zabezpieczenia interesów KGHM, w tym w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, łamaniu zasad uczciwej konkurencji, przeciwdziałaniu konfliktowi interesów itp.

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom…

...w transakcjach handlowych dotyczących sprzedaży produktów oraz zakupu kruszców i materiałów miedzionośnych w KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM stosuje różnorodne środki weryfikacji kontrahentów zewnętrznych w odniesieniu do procesów zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, które regulowane są szeregiem spójnych i jednolitych polityk oraz procedur wewnętrznych. Niniejsza procedura odnosi się do środków weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji handlowych. W związku z troską o swój wizerunek oraz dbałość o bezpieczeństwo Spółki, KGHM dba o to, aby nie zostać wykorzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalności mającej na celu działania niezgodne z prawem, taki jak np. pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, wyłudzenia podatku VAT.

Środki bezpieczeństwa stosowane aby temu zapobiec polegają na:

 • identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie danych pozyskanych od klienta, informacji publicznie dostępnych i/lub raportów z wywiadowni gospodarczych
 • podejmowaniu, z zachowaniem należytej staranności, czynności zmierzających do ustalenia struktury własnościowej, organizacyjnej lub powiązań klienta w celu zidentyfikowania Beneficjenta Rzeczywistego transakcji i weryfikacji jego tożsamości, przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych i/lub raportów wywiadowni gospodarczych
 • uzyskaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych
 • monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym badaniu przeprowadzonych transakcji w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z wiedzą Spółki o kliencie i profilu jego działalności oraz, jeśli istnieje taka możliwość, na badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych.

Polityka Antykorupcyjna

Z uwagi na wdrożenie w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi (SZDA) zgodnego z normą PN-ISO37001, w grudniu 2021  została przyjęta a w lipcu 2023 r. zaktualizowana uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Antykorupcyjna.

Zgodnie z Polityką, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie poprzez przyjęcie i bezwzględne przestrzeganie zasady „zero tolerancji dla korupcji” przy równoległym zachowaniu zgodności z regulacjami prawnymi oraz dobrowolnymi zobowiązaniami dotyczącymi zwalczania korupcji.

Przyjęta Polityka odnosi się do wszystkich pracowników i współpracowników podmiotów z Grupy KGHM, jak również partnerów biznesowych, w tym dostawców i klientów. Zgodnie z treścią Polityki, zabronione jest branie udziału w jakichkolwiek działaniach mających znamiona korupcji, polegających na oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, akceptowaniu, żądaniu lub ubieganiu się o nienależne korzyści, finansowe lub niefinansowe, w szczególności w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Polityka zabrania również jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób, które odmówiły wręczenia bądź przyjęcia nienależnych korzyści.

W myśl przyjętej Polityki każda osoba biorąca udział w zdarzeniu noszącym znamiona korupcji lub będąca jego świadkiem lub posiadająca informacje na temat takiego zdarzenia, zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania jego zgłoszenia, przy czym najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia osobom zgłaszającym dedykowanych, poufnych kanałów komunikacji oraz ochrony przed działaniami odwetowymi.

Zgodnie z Polityką, w odniesieniu do winnych naruszenia regulacji antykorupcyjnych uruchamiane są postępowania dyscyplinarne.

W każdym podmiocie z Grupy KGHM powołane zostały osoby pełniące funkcję zapewniania zgodności antykorupcyjnej, którym nadano odpowiednie uprawnienia przy jednoczesnym zachowaniu ich niezależności i bezstronności.

Polityka została zakomunikowana i jest ogólnie dostępna dla pracowników, kontrahentów, osób pracujących na rzecz lub w imieniu naszej organizacji.

W myśl zasady „przede wszystkim zapobiegać” w Grupie Kapitałowej KGHM zarządzamy ryzykiem korupcji, identyfikując i eliminując czynniki je zwiększające poprzez wdrażanie adekwatnych środków nadzoru. W ramach wdrożonego SZDA wprowadzono uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. nowe procedury z obszaru zarządzania ryzykiem korupcji, zapewniające zgodność realizowanych przez podmioty z Grupy KGHM działań z przyjętą Polityką Antykorupcyjną. Procedury regulują m.in. zasady postępowania z upominkami biznesowymi, sytuacjami noszącymi znamiona korupcji czy konfliktem interesów.

Zabrania się pracownikom oferowania lub przyjmowania korzyści majątkowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Wyjątek stanowi jedynie wręczanie lub przyjmowanie zwyczajowych upominków biznesowych, zgodne z lokalnymi normami i zwyczajami kulturowymi, z zastrzeżeniem, iż wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których takie zachowanie mogłoby zostać uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręczania zwyczajowych upominków biznesowych zostały ustalone w Procedura postępowania z działaniami o charakterze korupcji.

Programy szkoleniowe dla pracowników w etycznym postępowaniu i regularnych audytów, standardów etycznych i praktyk antykorupcyjnych

Od roku 2017 organizowane są cykliczne szkolenia z obszaru bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, dla pracowników wszystkich podmiotów KGHM. Szkoleniami objęci są wszyscy nowo zatrudniani pracownicy w podmiotach KGHM. Poza tym prowadzone są szkolenia tematyczne. W 2018 roku zostało przeprowadzone specjalne szkolenie dedykowane kadrze zarządzającej, a następnie pełnomocnikom (40 osób). Wszystkie materiały i instrukcje udostępniane są na bieżąco dla pracowników na wewnętrznym portalu korporacyjnym, w specjalnie utworzonej zakładce, poświęconej tematycznie zagadnieniom etyki i przeciwdziałania korupcji.

W roku 2019 przeprowadzono szkolenia stacjonarne z zakresu przeciwdziałania korupcji, prowadzone przez eksperta z CBA, dla osób na stanowiskach zarządczych, kierowniczych oraz osób odpowiedzialnych za procesy zakupowe w Podmiotach Grupy KGHM. W sumie odbyło się 5 szkoleń, w których udział wzięły 143 osoby.

Prowadzone są także cykliczne spotkania i szkolenia dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji (40 osób). W roku 2020 zrealizowano 5 takich szkoleń. Miały one na celu podnoszenie kompetencji Pełnomocników oraz wymianę doświadczeń. Pełnomocnicy są odpowiedzialni za organizację i realizację szkoleń z zakresu etyki i antykorupcji w podmiotach KGHM.

W roku 2020 uruchomione zostały w KGHM Polska Miedź S.A. (Centrala i Oddziały) dwa moduły szkolenia e-learningowego z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów:

1. dla kadry kierowniczej, Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Członków Komisji ds. Etyki - szkolenie ukończyło 636 osób, 98 osób jest w trakcie realizacji szkolenia (stan na dzień 31.12.2020 roku).
2. dla pozostałych pracowników z dostępem do platformy e-learningowej - szkolenie ukończyły 4452 osoby, 1207 osób jest w trakcie realizacji (stan na dzień 31.12.2020 roku).

Z uwagi na decyzję Zarządu dotyczącą wdrożenia w Oddziałach i Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Zależnych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, zgodnie ze standardem PN-ISO 37001:2017, przeprowadzono w ostatnim kwartale roku 2020 szkolenia online z zakresu wymagań normy dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A.:

1. Praktyczna interpretacja wymagań normy System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg ISO 37001 – 3 szkolenia jednodniowe, liczba uczestników: 71.
2. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Etyką i Działaniami Antykorupcyjnymi w oparciu o międzynarodową normę ISO 37001, Kodeks Etyki KGHM Polska Miedź S.A. i projekt normy ISO/DIS 37002:2020 – 2 szkolenia dwudniowe, liczba uczestników: 34.
3. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg ISO 37001 – 1 szkolenie dwudniowe, liczba uczestników: 17.

W latach 2019-2020 zrealizowano również szereg działań komunikacyjnych, skierowanych do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM, promujących wartości etyczne i kształtujących kulturę organizacji:

• wyemitowano 6 filmów edukacyjnych, dotyczących Kodeksu Etyki, przeciwdziałania mobbingowi, Platformy dla Sygnalistów i ochrony Sygnalistów, zasad przyjmowania i wręczania upominków biznesowych, przeciwdziałania korupcji oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów,
• opublikowano szereg artykułów tematycznych na łamach wewnętrznego czasopisma Curier oraz w Intranecie Grupy,
• opublikowano dodatek specjalny do Curiera, poświęconego problematyce Sygnalistów,
• wydano zaktualizowany Poradnik Antykorupcyjny w wersji elektronicznej,
• opracowano, opublikowano i rozdystrybuowano „ABC konfliktu interesów. Vademecum etyczne KGHM”, która w zwięzłej formie opisuje zagadnienie konfliktu interesów oraz regulacje firmy w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku,
• opracowano kwestionariusz umożliwiający pracownikom przeprowadzenie dobrowolnej i samodzielne oceny ryzyka wystąpienia konfliktu interesów,
• przeprowadzono kampanie informacyjną dotyczącą wręczania upominków biznesowych.

 

Polityka prywatności i Polityka Przetwarzania Danych

Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników serwisu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zabezpieczenia danych o użytkownikach serwisu, natomiast Polityka przetwarzania danych zawiera informacje o przetwarzaniu przez KGHM Polska Miedź S.A. danych osobowych.

 

INFORMACJA PODATKOWA

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Zamieszczona poniżej „Informacja o realizowanej strategii podatkowej PGK KGHM II” jest dokumentem sporządzonym i publikowanym w związku z wymogami wynikającymi z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej (w której KGHM jest spółką dominującą) zawiera ona określone przepisami prawa informacje dotyczące m.in.: rodzaju realizowanych obowiązków podatkowych, procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz form współpracy z administracją skarbową. Uzupełnieniem powyższych danych są informacje o wysokości zapłaconych przez Grupę KGHM podatków oraz inne ważne oszacowania, założenia i osądy, znajdujące się w rocznych i półrocznych sprawozdaniach Spółki, przygotowywanych zgodnie z MSR oraz MSSF.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. [PDF]
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. [PDF]
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r. [PDF]

Polityka podatkowa

Polityka podatkowa KGHM Polska Miedź S.A. jest skodyfikowanym zbiorem dobrych praktyk, stosowanych w KGHM w procesie obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych. Stanowi ona odpowiedź na rosnące wymagania związane z większą transparentnością podmiotów gospodarczych, artykułowane m.in. w postaci wytycznych GRI. Jest także istotnym elementem w procesie umacniania wizerunku Spółki, potwierdzającym wzrost znaczenia zagadnień związanych z kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym, a także monitorujących powyższe kwestie ratingów ESG.