Kodeksy i polityki

Kodeksy i polityki Grupy KGHM

W KGHM jesteśmy świadomi naszych zobowiązań i odpowiedzialności w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Od lat opracowujemy i wdrażamy odpowiednie regulacje w postaci Kodeksów i Polityk, które odzwierciedlają nasze zaangażowanie i podejście wobec otoczenia.

Poniżej prezentujemy Kodeksy i Polityki implementowane w Grupie KGHM

Środowisko naturalne

Polityka środowiskowa

Zapobieganie i minimalizacja oddziaływania na środowisko i klimat oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi mają dla KGHM Polska Miedź S.A. fundamentalne znaczenie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, spełnienia oczekiwań interesariuszy oraz odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń.

Działalności KGHM Polska Miedź S.A., w tym poszukiwawczo-wydobywczej, przeróbczej i hutniczej, towarzyszą działania techniczno-organizacyjne oparte na najlepszych dostępnych technikach, które ograniczają nasz wpływ na środowisko i klimat.

Spełnianie wysokich standardów środowiskowych jest kluczem do utrzymania pozycji Spółki na konkurencyjnym rynku producentów miedzi na świecie.

W naszej strategii kładziemy szczególny nacisk na ekologiczność produkcji, ochronę środowiska i klimatu, a także wdrożenie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zwiększenie udziału materiałów pochodzących z rynku wtórnego.

Doskonaląc oparty na normie PN-EN ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się do:

 • ciągłego zapobiegania i ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko i klimat poprzez usprawnianie i rozwój technologiczny procesów, modernizację i wymianę urządzeń oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom,
 • racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, takich jak ziemia, woda, lasy,
 • racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi,
 • ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ciągłego rozwoju technik gospodarowania odpadami,
 • ograniczania emisji do powietrza, wody i gleby,
 • ograniczania emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem niezbędnych aspektów ekonomicznych,
 • przywracania wartości użytkowej terenów, niekorzystnie przekształconych naszą działalnością,
 • rozważnego stosowania nowych rozwiązań i innowacji, oceniając przy ich projektowaniu i wdrażaniu wpływ na środowisko naturalne i klimat,
 • spełnienia przyjętych i uzasadnionych wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych,
 • spełnienia wymogów obowiązującego prawa z poszanowaniem zasad etyki,
 • aktywnego działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, a tam, gdzie nie jest to możliwe podejmowania stosownych działań rekompensujących,
 • odpowiedzialnego zarządzania gruntami i terenami zielonymi,
 • otwartego i pełnego szacunku dialogu ze społecznością lokalną i odpowiednimi władzami na rzecz środowiska i klimatu,
 • odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska i klimatu,
 • kształtowania proekologicznych postaw załogi, kontrahentów i społeczności lokalnej.

Polityka Środowiskowa (PDF), przyjęta jesienią 2021 roku przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., obowiązuje w Centrali i wszystkich Oddziałach Spółki, jest ogólnie dostępna i znana pracownikom oraz innym osobom pracującym na rzecz Spółki.


Polityka klimatyczna

KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: „KGHM”, „Spółka”), jako jeden z największych światowych producentów miedzi, będzie miał istotny wpływ na powodzenie transformacji do gospodarki niskoemisyjnej, co wynika z konieczności zabezpieczenia przewidywanego rosnącego zapotrzebowania na miedź, stanowiącą kluczowy komponent przyszłej, zielonej gospodarki. Oprócz bezpośredniego wsparcia transformacji poprzez zapewnienie kluczowego surowca, KGHM pośrednio przyczyni się także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo, w tak ukształtowanej rzeczywistości, KGHM dostrzega potencjał zwiększenia swojej roli w globalnej gospodarce – generując nowe, dotychczas nieosiągalne dla Spółki możliwości z korzyścią dla konkurencyjności Spółki.

Wyrazem powyższej wizji jest Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A., której celami są:

 • określenie ambicji KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie ograniczania wpływu na klimat, a także dostosowania zasad działania Spółki do ich realizacji,
 • wskazanie sposobu zarządzania Spółką w zakresie adaptacji do istniejących oraz prognozowanych zmian klimatycznych.

Czytaj więcej:

Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. (dokument)

Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. (ulotka)

 

Społeczeństwo

Kodeks etyki

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest głównym narzędziem w naszej kulturze korporacyjnej, które pomaga określić priorytety i ustala zbiór zasad obowiązujących dla wszystkich pracowników w ich codziennej pracy. 

Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności naszego zachowania z najwyższymi standardami opartymi na wartościach, jakimi kierujemy się w KGHM: bezpieczeństwie, współdziałaniu, zorientowaniu na wyniki, odpowiedzialności i odwadze. Kodeks Etyki jest wyznacznikiem właściwego postępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji. Wzmacnia nas jako zespół. Buduje również nasz wizerunek jako firmy stabilnej, odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej.

Kodeks postępowania

W czerwcu 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Kodeks Postępowania w KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Spółka zadeklarowała nastawienie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki, transparentności oraz uwzględnieniem dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, opierając się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej KGHM.

Oba te dokumenty regulują standardy zachowań, zgodnie z którymi postępuje Spółka. Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i wartościach, którymi kierujemy się na co dzień.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KGHM Polska Miedź S.A.

W KGHM Polska Miedź S.A. obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka od kilku lat realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków” z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów.

W związku z przyjęciem w grudniu 2018 r. nowej strategii do roku 2023, w 2019 r. przygotowano konceptualizację strategii dla obszaru bezpieczeństwa pracy poprzez sformułowanie Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About the Consequences” oraz programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii. 

W Spółce obowiązują wysokie standardy w obszarze BHP, które dotyczą zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i podmiotów wykonujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Każdy z Oddziałów Spółki ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy, zgodny z dotychczas obowiązującymi normami, a w 2019 r. rozpoczęto przygotowania do wdrożenia w KGHM Polska Miedź S.A. nowego standardu BHP, zgodnego z normą ISO 45001:2018.

Wszystkie stanowiska pracy mają zidentyfikowane zagrożenia. Spółka dokonała oceny ryzyka zawodowego i aktualizuje je na bieżąco. Prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw

Grupa KGHM ma pełną świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu) jest kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój. W związku z tym, w grudniu 2015 r. KGHM wprowadził wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw formalnie przyjmując Politykę Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Procedurę Badania Łańcucha Dostaw dla Złota w KGHM Polska Miedź S.A.

Celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance V8 i LBMA Responsible Silver Guidance V1 w 2019 r. w Spółce dokonano aktualizacji Procedury badania łańcucha dostaw dla złota i srebra w KGHM Polska Miedź S.A. System ten jest audytowany regularnie przez niezależny podmiot zewnętrzny.

Ważnym podkreślenia jest fakt, iż w Grupie KGHM nie toleruje się, nie wspiera, nie przyczynia się do ani nie czerpie korzyści z:

 • naruszania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zatrudniania dzieci ani żadnej formy pracy przymusowej
 • naruszania prawa do zrzeszania się
 • naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego
 • zbrodni wojennych, ludobójstwa ani jakichkolwiek zbrodni przeciwko ludzkości, w tym przeciwko ludności rdzennej
 • prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

Deklaracja różnorodności

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma spisanej wspólnej Polityki Różnorodności. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze spółek prowadzi natomiast szereg strukturyzowanych działań dotyczących poszanowania różnorodności. Z powyższego powodu samodzielna "Deklaracja Różnorodności" została zdefiniowana w KGHM Polska Miedź S.A.

W swojej działalności Spółka przestrzega zakazów dyskryminacji oraz prowadzi działania na rzecz poszanowania różnorodności w miejscu pracy. Tworzy kulturę organizacji opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników bez względu na m.in.: pochodzenie etniczne, wiek, płeć, orientację seksualną, narodowość, obywatelstwo, wyznawaną religię, przekonania polityczne czy przynależność związkową. Dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników w ramach prowadzonej działalności (w tym procesów rekrutacji), przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych.

Jednostka Dominująca jest gwarantem wdrożenia zasad różnorodności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz promowania i upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy oraz partnerów biznesowych.

Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu. Więcej informacji o podejściu do różnorodności w organach nadzorczych znajduje się w Oświadczeniu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 r.

Wskaźnik równości wynagrodzeń (GPGR)

Wskaźnik równości wynagrodzeń (GPGR) wypłacanych pracownikom KGHM Polska Miedź S.A., obliczony jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn za 2020 rok wyniósł (-)12,3%.

Wskaźnik obliczony został wg wzoru: GPGR=|(PWK/PWM)-1|*100%

gdzie:

PWK = przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiet w spółce,
PWM = przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn w spółce.

Ww. wartość wskaźnika w Spółce różniąca się od jego wartości oznaczającej równość wynagrodzeń (0%) wynika z charakteru prowadzonej działalności i powiązanej z nią struktury zatrudnienia. Warunki i charakter pracy w górnictwie i hutnictwie powodują, że udział kobiet w zatrudnieniu ogółem kształtuje się na poziomie 7%. Z uwagi na powyższe uwarunkowania zmiana struktury zatrudnienia, która wpłynęłaby na zmianę wskaźnika równości wynagrodzeń nie jest możliwa. 

Struktura różnorodności wśród kadry zarządzającej i nadzorującej Spółki (na 31 grudnia 2020 r.)

Struktura różnorodności płciLiczba kobietLiczba mężczyzn
Rada Nadzorcza27
Zarząd14
Struktura różnorodności wieku<40 lat40-50 lat51-60 lat>60 lat
Rada Nadzorcza1332
Zarząd-41-
Staż pracy w KGHM Polska Miedź S.A.<5 lat5-10 lat11-20 lat>20 lat
Rada Nadzorcza7--2
Zarząd4--1

Deklaracja Ochrony Praw Człowieka

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zdefiniowanej wspólnej Polityki Ochrony Praw Człowieka. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze spółek prowadzi szereg działań dotyczących ochrony praw człowieka. Z powyższego powodu samodzielna Deklaracja Ochrony Praw Człowieka została zdefiniowana w KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. deklaruje uznanie, szacunek i promowanie praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność. Nie toleruje naruszeń praw człowieka. Zobowiązuje się prowadzić działania w sposób zgodny z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innymi normami i standardami, w tym przepisami ustawowymi i wykonawczymi krajów docelowych dla naszej aktywności biznesowej.

KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie pełni kwestia przestrzegania praw człowieka. Przyjmuje odpowiedzialność za ochronę, poszanowanie fundamentalnych zasad praw człowieka oraz implementuje te standardy w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Przyjmuje, że przestrzeganie praw człowieka przez inne podmioty jest determinantem nawiązania wzajemnych relacji.

W ramach przyjętych zasad każdy pracownik oraz współpracownik Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest odpowiedzialny za zapewnienie, że w jego najbliższym otoczeniu przestrzegane są prawa człowieka, a ich łamanie jest zgłaszane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Deklaracja stanowi podstawę podejścia do praw człowieka. Uzupełnia oraz konsoliduje kwestie praw człowieka ujęte w innych politykach i wytycznych Spółki, takich jak: Kodeks Etyki, Deklaracja różnorodności, HR oraz Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw.

Wdrożenie Deklaracji odbywa się następująco:

 • każdy pracownik mający dostęp do komputera otrzymuje drogą elektroniczną za pomocą funkcjonującego w Spółce Systemu Obiegu Dokumentów przyjętą deklarację, pracownicy niemający dostępu w pracy do komputerów informowani są o wdrożeniu deklaracji poprzez serwis extranetu (każdy pracownik posiada możliwość korzystania z niego) oraz od bezpośredniego przełożonego

Zgłaszanie naruszeń odbywa się następująco:

 • pracownik ma prawo i obowiązek zgłosić naruszenie Deklaracji Ochrony Praw Człowieka bezpośredniemu przełożonemu
 • pracownik może zgłosić naruszenie do funkcjonujących w Spółce Związków Zawodowych (w KGHM Polska Miedź S.A. działa 15 związków zawodowych, które tworzą 48 zakładowych organizacji związkowych, a uzwiązkowienie w Spółce wynosi 88,6 proc. załogi); w KGHM Polska Miedź S.A. przestrzegane są zapisy układu zbiorowego pracy
 • zgłaszanie naruszeń może być kierowane do powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • w Spółce funkcjonują instytucje Rady Pracowniczej oraz Sygnalisty (Linia Etyki)
 • zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
Statement on Respect for the Rights of First Nations and Indigenous Peoples

Ład korporacyjny

SYSTEM ZARZĄDZANIA - NORMY ISO

Systemy zarządzania wg norm ISO są uznanymi w świecie standardami wskazującymi przedsiębiorstwom optymalny sposób działania. Wdrożenie i doskonalenie systemów nie jest modą, lecz istotnym narzędziem zapewnienia konkurencyjności. Posiadanie certyfikatu ISO świadczy o tym, że dana firma spełnia określone wymagania i standardy, a ponieważ są to standardy międzynarodowe to organizacja zyskuje uznanie na całym świecie. Aktualny stan wdrażania i certyfikowania znormalizowanych systemów zarządzania w Centrali i Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiony został w zakładce System Zarządzania.

POLITYKA ENERGETYCZNA

Efektywne zarządzanie energią ma fundamentalne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, wartości spółki oraz bezpieczeństwa pracy. Podstawowym celem KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zarządzania energią jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu najwyższej jakości oferowanych wyrobów i usług, bezpiecznych warunków pracy oraz wysokich standardów ochrony środowiska, dbając o bezpieczeństwo energetyczne zasilania obiektów i instalacji. Naszą ambicją jest stałe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię - do 2030 roku chcemy, aby udział źródeł własnych, w tym OZE, wynosił 50%.

Podstawowe zasady zarządzania energią w Spółce, dążenia oraz zobowiązania kadry kierowniczej zostały zawarte w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka wynagrodzeń

Polityka Wynagrodzeń ma na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej KGHM, jak też długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Polityka Prawa Konkurencji

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Polityka Prawa Konkurencji. Celem Polityki Prawa Konkurencji jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli Grupie KGHM Polska Miedź S.A. na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, które ma zastosowanie we wszystkich krajach, w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Zakupowa

W procesie zakupowym KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Głównym przesłaniem jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. Dokument odnosi się także do takich aspektów, jak przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji.

Procedury zakupowe obowiązujące w KGHM są ściśle określone w przyjętej Polityce Zakupów, a wybór kontrahentów realizowany jest zgodnie z zasadą równego traktowania podmiotów gospodarczych.

W dokumentacji przetargowej Spółka zastrzega sobie możliwość przeprowadzania audytu dostawców i weryfikacji ich działania pod kątem przestrzegania praw człowieka i zatrudniania nieletnich. Weryfikuje także podmioty zewnętrzne w celu zabezpieczenia interesów KGHM, w tym w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, łamaniu zasad uczciwej konkurencji, przeciwdziałaniu konfliktowi interesów itp.

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom…

...w transakcjach handlowych dotyczących sprzedaży produktów oraz zakupu kruszców i materiałów miedzionośnych w KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM stosuje różnorodne środki weryfikacji kontrahentów zewnętrznych w odniesieniu do procesów zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, które regulowane są szeregiem spójnych i jednolitych polityk oraz procedur wewnętrznych. Niniejsza procedura odnosi się do środków weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji handlowych. W związku z troską o swój wizerunek oraz dbałość o bezpieczeństwo Spółki, KGHM dba o to, aby nie zostać wykorzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalności mającej na celu działania niezgodne z prawem, taki jak np. pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, wyłudzenia podatku VAT.

Środki bezpieczeństwa stosowane aby temu zapobiec polegają na:

 • identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie danych pozyskanych od klienta, informacji publicznie dostępnych i/lub raportów z wywiadowni gospodarczych
 • podejmowaniu, z zachowaniem należytej staranności, czynności zmierzających do ustalenia struktury własnościowej, organizacyjnej lub powiązań klienta w celu zidentyfikowania Beneficjenta Rzeczywistego transakcji i weryfikacji jego tożsamości, przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych i/lub raportów wywiadowni gospodarczych
 • uzyskaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych
 • monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym badaniu przeprowadzonych transakcji w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z wiedzą Spółki o kliencie i profilu jego działalności oraz, jeśli istnieje taka możliwość, na badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych.

Polityka Antykorupcyjna

Obowiązująca w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Antykorupcyjna została przyjęta w lipcu 2018 r. uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Określa szczegółowo standardy zachowania w sytuacjach korupcjogennych oraz wskazuje na odpowiedzialność za nadużycia.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie poprzez przyjęcie i bezwzględne przestrzeganie zasady „zero tolerancji dla korupcji i przekupstwa”. Zabrania się pracownikom oferowania lub przyjmowania korzyści majątkowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Wyjątek stanowi jedynie wręczanie lub przyjmowanie zwyczajowych upominków biznesowych, zgodne z lokalnymi normami i zwyczajami kulturowymi, z zastrzeżeniem, iż wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których takie zachowanie mogłoby zostać uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręczania zwyczajowych upominków biznesowych zostały ustalone w Procedurze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w formie instrukcji.

Od pracowników wymagane jest unikanie podejmowania jakichkolwiek działań czy decyzji w sytuacjach konfliktu interesu. Szczególnej kontroli wskazanej przez Politykę podlegają transakcje biznesowe w procesie zakupowym, z możliwością dokonywania badania stron trzecich, w celu zapewnienia, że spełniają one najwyższe standardy etycznego i transparentnego prowadzenia biznesu. Podmioty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ich Pracownicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działania osób bądź podmiotów, działających w ich imieniu lub na ich rzecz.

Polityka wskazuje także, że podmioty Grupy Kapitałowej i ich reprezentanci obowiązani są do przestrzegania wszystkich regulacji ustawowych, wytycznych organów administracji i innych organów państwa oraz aktów prawnych krajowych i międzynarodowych dotyczących zwalczania korupcji. W Polityce wskazano również, że KGHM Polska Miedź S.A. wraz z podmiotami Grupy Kapitałowej oraz podmioty współpracujące, zobowiązane są do przestrzegania międzynarodowych aktów prawnych, których celem jest walka z korupcją, m.in. brytyjski Bribery Act 2010, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act of 1999 oraz wytycznych zawartych w porozumieniach międzynarodowych, np. Konwencji OECD lub wytycznych UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego biznesu oraz walki z korupcją.

Dokument reguluje, że Pracownicy podmiotów Grupy Kapitałowej oraz partnerzy zewnętrzni zobowiązani są zgłaszać podejrzenia naruszenia tejże Polityki oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym bezpośrednio do Departamentu Bezpieczeństwa w KGHM Polska Miedź S.A. lub poprzez dedykowane kanały zgłaszania nieprawidłowości. Każde zgłoszenie traktowane jest w sposób poufny i zostaje zbadane z należytą starannością. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. stosuje szereg narzędzi urzeczywistniających realizację celów Polityki, w skład których wchodzą przede wszystkim procedury, instrukcje, środki zaradcze i mechanizmy kontrolne, w sposób szczegółowy określające standardy zachowania w sytuacjach korupcjogennych oraz wskazujący na odpowiedzialność za nadużycia.

Pracownicy Grupy oraz jej reprezentanci zobowiązani są do przestrzegania i stosowania zarówno Polityki Antykorupcyjnej, jak i towarzyszących jej wyżej wspomnianych dokumentów, w szczególności Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Programy szkoleniowe dla pracowników w etycznym postępowaniu i regularnych audytów, standardów etycznych i praktyk antykorupcyjnych

Od roku 2017 organizowane są cykliczne szkolenia z obszaru bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, dla pracowników wszystkich podmiotów KGHM. Szkoleniami objęci są wszyscy nowo zatrudniani pracownicy w podmiotach KGHM. Poza tym prowadzone są szkolenia tematyczne. W 2018 roku zostało przeprowadzone specjalne szkolenie dedykowane kadrze zarządzającej, a następnie pełnomocnikom (40 osób). Wszystkie materiały i instrukcje udostępniane są na bieżąco dla pracowników na wewnętrznym portalu korporacyjnym, w specjalnie utworzonej zakładce, poświęconej tematycznie zagadnieniom etyki i przeciwdziałania korupcji.

W roku 2019 przeprowadzono szkolenia stacjonarne z zakresu przeciwdziałania korupcji, prowadzone przez eksperta z CBA, dla osób na stanowiskach zarządczych, kierowniczych oraz osób odpowiedzialnych za procesy zakupowe w Podmiotach Grupy KGHM. W sumie odbyło się 5 szkoleń, w których udział wzięły 143 osoby.

Prowadzone są także cykliczne spotkania i szkolenia dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji (40 osób). W roku 2020 zrealizowano 5 takich szkoleń. Miały one na celu podnoszenie kompetencji Pełnomocników oraz wymianę doświadczeń. Pełnomocnicy są odpowiedzialni za organizację i realizację szkoleń z zakresu etyki i antykorupcji w podmiotach KGHM.

W roku 2020 uruchomione zostały w KGHM Polska Miedź S.A. (Centrala i Oddziały) dwa moduły szkolenia e-learningowego z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów:

1. dla kadry kierowniczej, Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Członków Komisji ds. Etyki - szkolenie ukończyło 636 osób, 98 osób jest w trakcie realizacji szkolenia (stan na dzień 31.12.2020 roku).
2. dla pozostałych pracowników z dostępem do platformy e-learningowej - szkolenie ukończyły 4452 osoby, 1207 osób jest w trakcie realizacji (stan na dzień 31.12.2020 roku).

Z uwagi na decyzję Zarządu dotyczącą wdrożenia w Oddziałach i Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Zależnych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, zgodnie ze standardem PN-ISO 37001:2017, przeprowadzono w ostatnim kwartale roku 2020 szkolenia online z zakresu wymagań normy dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A.:

1. Praktyczna interpretacja wymagań normy System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg ISO 37001 – 3 szkolenia jednodniowe, liczba uczestników: 71.
2. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Etyką i Działaniami Antykorupcyjnymi w oparciu o międzynarodową normę ISO 37001, Kodeks Etyki KGHM Polska Miedź S.A. i projekt normy ISO/DIS 37002:2020 – 2 szkolenia dwudniowe, liczba uczestników: 34.
3. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg ISO 37001 – 1 szkolenie dwudniowe, liczba uczestników: 17.

W latach 2019-2020 zrealizowano również szereg działań komunikacyjnych, skierowanych do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM, promujących wartości etyczne i kształtujących kulturę organizacji:

• wyemitowano 6 filmów edukacyjnych, dotyczących Kodeksu Etyki, przeciwdziałania mobbingowi, Platformy dla Sygnalistów i ochrony Sygnalistów, zasad przyjmowania i wręczania upominków biznesowych, przeciwdziałania korupcji oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów,
• opublikowano szereg artykułów tematycznych na łamach wewnętrznego czasopisma Curier oraz w Intranecie Grupy,
• opublikowano dodatek specjalny do Curiera, poświęconego problematyce Sygnalistów,
• wydano zaktualizowany Poradnik Antykorupcyjny w wersji elektronicznej,
• opracowano, opublikowano i rozdystrybuowano „ABC konfliktu interesów. Vademecum etyczne KGHM”, która w zwięzłej formie opisuje zagadnienie konfliktu interesów oraz regulacje firmy w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku,
• opracowano kwestionariusz umożliwiający pracownikom przeprowadzenie dobrowolnej i samodzielne oceny ryzyka wystąpienia konfliktu interesów,
• przeprowadzono kampanie informacyjną dotyczącą wręczania upominków biznesowych.

Polityka prywatności i Polityka Przetwarzania Danych

Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników serwisu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zabezpieczenia danych o użytkownikach serwisu, natomiast Polityka przetwarzania danych zawiera informacje o przetwarzaniu przez KGHM Polska Miedź S.A. danych osobowych.