Zarządzanie odpadami

Celem realizowanej przez KGHM gospodarki odpadami jest dalsze wykorzystywanie odpadów pochodzących z ciągów technologicznych na każdym etapie produkcji w celu maksymalizacji odzysku Cu i metali towarzyszących bez wpływu na środowisko naturalne.

Celem KGHM jest ciągłe podnoszenie i doskonalenie technologii przetwarzania materiałów powstałych w wyniku procesów technologicznych. Firma odzyskuje szereg cennych produktów, które mają zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. 

Takie podejście umożliwia maksymalizację uzysków metali głównych i towarzyszących w ramach własnego potencjału techniczno-technologicznego. 

Przykład skutecznego przerobu odpadów stanowi ołów surowy wytapiany w piecach Döerschla czy instalacja odmiedziowania elektrolitu, które są zainstalowane w Hucie Miedzi Głogów. Żużel granulowany z pieca elektrycznego Huty Miedzi Głogów II służy jako materiał ścierny przy remontach statków w polskich stoczniach, a odpady z instalacji odsiarczania spalin są ponownie wykorzystywane w procesach metalurgicznych jako dodatek wsadowy.

KGHM w sposób ciągły monitoruje wyrobiska po odkrywkowym wydobyciu rud miedzi. Ponadto nieustannie prowadzi badania nad szerszym wykorzystaniem materiałów powstałych w wyniku prowadzonej działalności. Zgromadzona przez zespół ekspertów wiedza wspiera aktywność innych firm górniczych na świecie. KGHM jest także partnerem merytorycznym Unijnego Biura IPPC przy opracowywaniu dobrych praktyk w gospodarce odpadami. 

Firma posiada certyfikaty i wdrożone systemy zarządzania zintegrowanego, które świadczą o jakości prowadzonej polityki gospodarowania materiałami odpadowymi oraz potwierdzają spełnienie najwyższych wymogów środowiskowych.

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do przekazywania istotnych informacji nie tylko inwestorom, lecz wszystkim interesariuszom poniżej link, w którym znajdują się dane dotyczące obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zarządzanych przez Grupę KGHM.

Information on tailings storage facilities operated by the KGHM Group [XLS, 17 KB]