Środowisko pracy

Najlepsze kopalnie to bezpieczne kopalnie. Takie przekonanie pozwala firmie tworzyć optymalne środowisko pracy we wszystkich swoich zakładach na całym świecie.

KGHM prowadzi wydobycie rud miedzi i innych cennych metali w kopalniach podziemnych, których pokłady eksploatacyjne są położone nawet poniżej 1000 metrów pod ziemią, oraz w zakładach odkrywkowych. Urobek trafia do należących do firmy hut i zakładów przetwórczych. Są to zróżnicowane, wymagające i związane z wieloma zagrożeniami środowiska pracy. Priorytetem i główną wartością KGHM w odniesieniu do pracowników, środowiska, jak i społeczności lokalnych jest bezpieczeństwo. Firma stwarza kulturę bezpiecznej pracy opartej na szkoleniu pracowników, wdrażaniu innowacyjnych technologii oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Organizację pracy w KGHM podporządkowano zasadzie „Zero szkód”. Celem jest identyfikacja zagrożeń, właściwe przygotowanie pod względem bezpieczeństwa i wyposażenie w odpowiednie środki techniczne wszystkich stanowisk pracy w kopalniach i zakładach. Firma posiada systemy wczesnego reagowania na możliwość wystąpienia awarii i stale monitoruje stan środowiska pracy. Elementem programu jest propagowanie kultury technicznej, związanej m.in. z właściwym serwisowaniem i dbałością o maszyny i urządzenia. 

Firma realizuje projekty badawcze, które podnoszą efektywność i bezpieczeństwo pracy. Obejmują one m.in. mechanizację eksploatacji górniczej przez wprowadzenie zdalnie sterowanych maszyn i systemów monitoringu. KGHM doskonali także systemy chroniące ludzi w pracy pod ziemią – maszyny są np. wyposażane w kabiny kapsułowe ochraniające operatora czy w kamery zwiększające pole widzenia podczas manewrowania. W kopalniach odkrywkowych nad bezpieczeństwem pracowników czuwają m.in. mobilne radary, monitorujące mikroruchy skał i ostrzegające przed ewentualnym obsunięciem ściany. Stosowany jest także monitoring zapylenia powietrza i zanieczyszczenia wód.

Budując bezpieczne i innowacyjne środowisko pracy KGHM stawia na zarządzanie wiedzą, która jest podstawowym zasobem organizacji. Poprzez programy edukacyjne i szkoleniowe firma wykorzystuje doświadczenie pracowników do podnoszenia bezpieczeństwa i wdrażania nowych rozwiązań związanych z organizacją pracy.