Dokumenty i informacje dla wykonawców

Zasady dotyczące wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów czy obowiązującego trybu zawierania umów – oto dokumenty, z którymi powinien zapoznać się każdy zainteresowany wzięciem udziału w aktualnie prowadzonych przez KGHM postępowaniach przetargowych.

Informujemy, że w KGHM Polska Miedź S.A. został wdrożony i funkcjonuje system zarządzania energią (SZE) zgodny z normą PN-EN ISO 50001. Więcej informacji na temat SZE pod adresem: http://kghm.com/pl/biznes/system-zarzadzania

Dokumenty do pobrania:

Informujemy, że oprocentowanie środków pieniężnych zdeponowanych na mikrorachunkach kaucyjnych, wpłaconych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów, od kwietnia 2023 r. wynosi odpowiednio:

  • dla PLN 1,50% w skali roku,
  • dla EUR 0,00% w skali roku,
  • dla USD 0,00% w skali roku.