Interesariusze

KGHM działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zachowując równowagę pomiędzy rozwojem firmy a oczekiwaniami interesariuszy. Dialog z otoczeniem jest podstawą współdziałania i dobrego sąsiedztwa, a także dalszej ekspansji KGHM.

Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z Interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jako organizacji wywierającej istotny wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe oraz mającej pełną świadomość i biorącej za to odpowiedzialność. Współdziałanie, które jest jedną z wartości firmy stanowi podstawę osiągania sukcesów zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Grupa partnersko, w pełni transparentnie, buduje relacje z Interesariuszami, mając świadomość ich znaczenia dla długoterminowej strategii i zrównoważonego podejścia do biznesu. Podstawę tego procesu stanowi dialog ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

Zestawienie kluczowych Interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Interesariusze KGHM - diagram

Działania podejmowane wobec wybranych interesariuszy:

Pracownicy

Priorytetem KGHM jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ich rozwój zawodowy i stała poprawa warunków pracy. W tym celu prowadzone są spotkania i konsultacje z przedstawicielami pracowników dotyczące istotnych decyzji lub wydarzeń. Prowadzona jest efektywna polityka informacyjna poprzez wewnętrzne kanały komunikacji. Jednym z efektów tej polityki jest wzrost zaangażowania pracowników w działania prospołeczne w ramach wolontariatu, co pozytywnie wpływa na otoczenie społeczne firmy.

Administracja 

Firma współpracuje z administracją wszystkich szczebli w zakresie wykorzystywania lokalnych zasobów, polityki pracowniczej i środowiskowej. Organizujemy spotkania konsultacyjno–informacyjne z udziałem przedstawicieli obszarów, na których planujemy działalność. Dobrą praktyką jest także kontynuacja dialogu na terenach, na których projekty są już realizowane.  

Społeczności lokalne 

KGHM prowadzi szeroko zakrojony dialog z lokalnymi społecznościami. Rezultatem jest prowadzenie działań w zakresie rozwoju infrastruktury: wspieranie lokalnych organizacji społecznych, nauki, kultury i sportu. W trosce o zdrowie pracowników i mieszkańców regionu organizowane są akcje promujące aktywny tryb życia.

Akcjonariusze i otoczenie giełdowe  

KGHM, jako spółka publiczna, rozwija dodatkowe formy dialogu z uczestnikami rynku kapitałowego. Prowadzi otwartą i skuteczną politykę informacyjną w oparciu o media elektroniczne. Organizuje spotkania i wizyty studyjne dla analityków i zarządzających funduszami. 

Media 

KGHM buduje dobre relacje z mediami poprzez udzielanie im precyzyjnych, wyczerpujących informacji o bieżącej sytuacji Spółki i podejmowanych działaniach. Regularnie organizuje konferencje prasowe, spotkania z przedstawicielami firmy oraz wizyty studyjne.  

Kontrahenci

KGHM utrzymuje stałe kontakty z kontrahentami w celu monitorowania ich potrzeb i poziomu zadowolenia z obsługi w relacjach handlowych. Firma aktywnie uczestniczy w konferencjach i targach branżowych, podczas których ma okazję do wymiany doświadczeń oraz budowania relacji z obecnymi i potencjalnymi kontrahentami. 

Wobec wszystkich interesariuszy KGHM prowadzi efektywną politykę informacyjną i partnerski dialog. Odpowiadanie na ich potrzeby ma wpływ na reputację KGHM jako wiarygodnego i dobrze zarządzanego podmiotu gospodarczego.