Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna jest tym, co łączy dwa strategiczne kierunki rozwoju KGHM Polska Miedź. S.A.: „Efektywność” i „Energię”. 

Działania ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej wspierają osiąganie celów strategicznych dotyczących zwiększenia konkurencyjności - poprzez obniżenie kosztów produkcji - oraz kwestii klimatycznych, związanych ze zrównoważonym rozwojem i troską o środowisko naturalne – poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zamiar poprawy efektywności energetycznej oraz zobowiązania i wytyczne dotyczące odpowiedniego postępowania wyrażony jest w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź. S.A., której realizacji służy System Zarządzania Energią. 

System ten, którego prekursorem był Program Oszczędności Energii Ciągu Technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., został wdrożony siłami własnymi w roku 2016, co potwierdzone zostało certyfikatem zgodności systemu z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2012. W roku 2020 KGHM dzięki pracy własnych ekspertów, skutecznie zaktualizował swój System zgodnie z wytycznymi drugiego wydania normy PN-EN ISO 50001:2018-09, co zostało potwierdzone ponownie uzyskanym certyfikatem.

KGHM Polska Miedź S.A. posiada zespół najwyższej klasy specjalistów, zapewniających wsparcie kadry zarządczej i operacyjnej w ich wysiłkach na rzecz poprawy efektywności energetycznej. W rezultacie wspólnych działań podejmowanych w ramach Systemu Zarządzania Energią, w ciągu sześciu lat, KGHM Polska Miedź S.A. zmniejszyło zużycie wykorzystywanej energii o 3,5% (w roku 2022 w stosunku do roku 2017), osiągając w tym czasie sumaryczną oszczędność energii co najmniej 294 GWh (suma za lata 2017-2022). 

Zaoszczędzona energia stanowi równowartość ok. 97,8 mln zł i przekłada się na co najmniej 243 tys. ton niewyemitowanego do atmosfery CO2.

Na najbliższe lata przewidziane jest dalsze doskonalenie Systemu i intensyfikacja działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej i postępującą dekarbonizację Ciągu Technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. a także osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest zaspokojenie w 2030 roku minimum 50% potrzeb dotyczących energii elektrycznej (1,5 TWh) z własnych źródeł energii.

Realizowane w KGHM działania proefektywnościowe służą nie tylko zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa i ochronie klimatu, ale także spełnieniu wymagań prawnych określonych w Ustawie o efektywności energetycznej; są też zgodne z zatwierdzonym przez rząd RP "Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030".