Władze spółki

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, a z kolei Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i nadzoruje ich pracę. Rada Nadzorcza może liczyć do dziesięciu członków.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Praca Rady Nadzorczej koordynowana jest przez Przewodniczącego Rady, którego wspiera Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres kompetencji Rady Nadzorczej oraz tryb jej postępowania określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są regularnie przynajmniej raz na kwartał. Podczas tych posiedzeń Rada Nadzorcza omawia z Zarządem KGHM sprawy związane ze strategią Spółki i efektywnością operacyjną i finansową Spółki.

Pomimo, że Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, część obowiązków jest delegowana do prac powołanych Komitetów Rady Nadzorczej. Komitety, którym delegowane są te zadania przedstawiono poniżej:

Zakres zadań Komitetów określa aktualnie obowiązujący Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. Polityką Wynagrodzeń.

Skład Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza KGHM jest zróżnicowana. W jej skład wchodzą osoby z wielu środowisk zawodowych.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej znajdują się w sekcji O nas, Władze, Rada Nadzorcza.

Członkowie niezależni

Obecnie pięciu Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełnia kryteria niezależności: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Bartosz Piechota, Marek Pietrzak, Agnieszka Winnik-Kalemba.

Kryteria niezależności, o których mowa powyżej, są określone w zasadzie II.Z.4. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zarząd

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.  

Skład Zarządu

Obecny Zarząd liczy czterech członków.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu znajdują się w sekcji Władze Spółki.

Poniżej przedstawiono wstępny podział kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

 1. działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną Grupy Kapitałowej;
 2. przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce;
 3. działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej;
 4. standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego;
 5. wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej;
 6. wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa;
 7. działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji;
 8. obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki;
 9. obsługę prawną Spółki;
 10. działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej;
 11. sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym;
 12. nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej;
 13. kontrolę wewnętrzną;
 14. działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani Informacji (COPI) w zakresie:
    a) dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Centrali;
    b) racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakontraktowanych dostaw przez kadrę zarządzającą;
 15. działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

 1. kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej;
 2. weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym;
 3. finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej;
 4. kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej;
 5. obsługę księgową Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

 1. przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych;
 2. działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą;
 3. analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych;
 4. przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych;
 5. koordynacja zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne;
 6. nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych;
 7. kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

 1. realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki;
 2. realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki;
 3. koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki;
 4. opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej;
 5. kształtowanie portfeli produktów Spółki;
 6. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami;
 7. pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych;
 8. zarządzanie nieruchomościami;
 9. obsługę administracyjną Spółki;
 10. pracę Centralnego Biura Zakupów;

Ład korporacyjny Zarządu

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez I Wiceprezesa Zarządu.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2020 r. Polityką Wynagrodzeń i uchwałami Walnego Zgromadzenia.