Władze spółki

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, a z kolei Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i nadzoruje ich pracę. Rada Nadzorcza może liczyć do dziesięciu członków.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Praca Rady Nadzorczej koordynowana jest przez Przewodniczącego Rady, którego wspiera Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres kompetencji Rady Nadzorczej oraz tryb jej postępowania określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Kompetencje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży:

 • Pan Marek Pietrzak został wskazany jako członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, wynikające z wykształcenia (m.in. tytuł radcy prawnego oraz Executive Master of Business Administration oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), doświadczenia oraz praktyki zawodowej (m.in. nadzór i zarządzanie spółkami prawa handlowego).
 • Pan Bogusław Szarek został wskazany jako członek posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. wynikające z wieloletniego zatrudnienia (od 1982r.) w KGHM Polska Miedź S.A. jak również z zasiadania w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r. jako Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są regularnie przynajmniej raz na kwartał. Podczas tych posiedzeń Rada Nadzorcza omawia z Zarządem KGHM sprawy związane ze strategią Spółki i efektywnością operacyjną i finansową Spółki.

Pomimo, że Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, część obowiązków jest delegowana do prac powołanych Komitetów Rady Nadzorczej. Komitety, którym delegowane są te zadania przedstawiono poniżej:

Zakres zadań Komitetów określa aktualnie obowiązujący Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. Polityką Wynagrodzeń.

Skład Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza KGHM jest zróżnicowana. W jej skład wchodzą osoby z wielu środowisk zawodowych.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej znajdują się w sekcji O nas, Władze, Rada Nadzorcza.

Członkowie niezależni

Obecnie czterech Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełnia kryteria niezależności: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Bartosz Piechota, Agnieszka Winnik-Kalemba.

Kryteria niezależności, o których mowa powyżej, są określone w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zarząd

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.  

Skład Zarządu

Obecny Zarząd liczy sześciu członków.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu znajdują się w sekcji Władze Spółki.

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu ds. Produkcji, XI kadencji

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, XI kadencji

Poniżej przedstawiono wstępny podział kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

 1. działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną Grupy Kapitałowej;
 2. przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce;
 3. działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej;
 4. standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego;
 5. wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej;
 6. wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa;
 7. działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji;
 8. obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki;
 9. obsługę prawną Spółki;
 10. działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej;
 11. sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym;
 12. nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej;
 13. kontrolę wewnętrzną;
 14. działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani Informacji (COPI) w zakresie:
    a) dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Centrali;
    b) racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakontraktowanych dostaw przez kadrę zarządzającą;
 15. działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

 1. kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej;
 2. weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym;
 3. finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej;
 4. kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej;
 5. obsługę księgową Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

 1. przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych;
 2. działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą;
 3. analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych;
 4. przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych;
 5. koordynacja zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne;
 6. nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych;
 7. kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

 1. realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki;
 2. realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki;
 3. koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki;
 4. opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej;
 5. kształtowanie portfeli produktów Spółki;
 6. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami;
 7. pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych;
 8. zarządzanie nieruchomościami;
 9. obsługę administracyjną Spółki;
 10. pracę Centralnego Biura Zakupów;

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

 1. zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki;
 2. bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego;
 3. działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej;
 4. działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej;
 5. nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce;
 6. zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw.

Ład korporacyjny Zarządu

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez I Wiceprezesa Zarządu.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2020 r. Polityką Wynagrodzeń i uchwałami Walnego Zgromadzenia.