Zakłady Zwiększonego / Dużego Ryzyka

Zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Legnica oraz Rejony Zakładów Wzbogacania Rud Rudna i Polkowice zostały zaliczone do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W myśl przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska Dz.U. 2016 poz. 672 z poźn. zm. -  Zakłady dużego ryzyka są zobowiązane do sporządzenia, przedłożenia stosownym organom państwowym następujących dokumentów:

  • Zgłoszenia zakładu
  • Programu zapobiegania awariom
  • Raportu o bezpieczeństwie
  • Wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Dokumenty powyższe w sytuacjach tego wymagających winne być na bieżąco aktualizowane.

Ponadto zakłady dużego ryzyka zobowiązane są do podania do publicznej informacji danych wymaganych art. 261 i 261a ww. ustawy. Informacje te zamieszczone są pod wskazanymi poniżej adresami: