Współpraca ze społecznościami lokalnymi

Partnerstwo z lokalnymi społecznościami to efekt wrażliwości KGHM na potrzeby otoczenia, w którym funkcjonuje. Kontekst społeczny jest dla firmy równie ważny, jak uwarunkowania ekonomiczne.

Polityka społecznej odpowiedzialności KGHM pozytywnie wpływa na lokalną przedsiębiorczość i sytuację gospodarczą.  KGHM buduje dobre relacje z mieszkańcami, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. 

KGHM słucha głosu wszystkich kluczowych interesariuszy na poziomie lokalnym.

Władze lokalne 

Dobre wzorce współpracy z samorządami stosowane są wszędzie tam, gdzie firma prowadzi działania biznesowe. KGHM podejmuje działania ukierunkowane na wypracowanie wspólnej z samorządami strategii rozwoju regionu. Podejmowane inicjatywy odnoszą się do doskonalenia infrastruktury komunikacyjnej i rekreacyjnej, edukacji młodych ludzi oraz ochrony zdrowia, lecznictwa i rehabilitacji. 

Sukcesem był dialog także z gminami zagłębia miedziowego Sierra Gorda w Chile związany z przedłużaniem koncesji wydobywczych dla firmy i minimalizowaniem wpływu inwestycji na życie i zdrowie okolicznych mieszkańców. 

Mieszkańcy 

Firma jest z nimi w stałym dialogu, by działać na rzecz poprawy warunków ich życia. Wykorzystuje do tego badania oceny potrzeb społecznych (Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe), spotkania z mieszkańcami, wspólne komitety doradcze, dni otwarte oraz bezpośrednie kontakty z liderami lokalnych społeczności. Partycypując w rozwoju regionów firma wspiera inwestycje infrastrukturalne (wodociągi, oczyszczalnie ścieków, monitoring miejski, poprawę komunikacji, ochronę zdrowia) i społeczne, m.in. włączając się w organizację imprez dla pracowników i mieszkańców oraz wydarzeń charytatywnych.

Organizacje pozarządowe 

Firma współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i wspiera ich działalność. W ten sposób pomaga w rozwiązywaniu ważnych społecznie problemów lokalnych. Jest donatorem wielu fundacji i organizacji, zajmujących się kwestiami zdrowotnymi, promowaniem aktywności i sportu, działaniami kulturalnymi, a także organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

Lokalny biznes 

KGHM konsekwentnie rozwija współpracę z lokalnym biznesem. Jesteśmy stabilnym partnerem, dbającym o najwyższe standardy w relacjach z naszymi kooperantami. Mamy pełną świadomość znaczącego wpływu  naszej działalności na lokalną gospodarkę i życie zwykłych ludzi. Dlatego prowadzimy stałą analizę regionalnego rynku, której efektem są na bieżąco aktualizowane listy kwalifikowanych dostawców i wytwórców spełniających nasze wymagania. Regularnie monitorujemy też poziom zadowolenia klientów. To pozwala nam doskonalić obowiązujące procedury oraz zwiększać transparentność w zakresie współpracy z przedsiębiorcami, także w obszarze wartości etycznych istotnych dla naszej firmy. Podejmując szereg działań na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju zawodowego naszych pracowników i współpracowników, wykraczamy daleko poza narzucone nam ramy prawne. Dzięki transparentności wszystkich procesów jesteśmy nie tylko przyjaznym sąsiadem społeczności, która udziela nam „licencji na działanie”, ale też godnym zaufania parterem dla inwestorów.