Lubin

Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.

Informacje ogólne

Kopalnia Lubin zlokalizowana jest w Polsce na północ od granic Lubina na Dolnym Śląsku.

To najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Zasoby przemysłowe złoża Lubin-Małomice (wg stanu na 31.12.2017) wynoszą ponad 336  milionów ton rudy miedzi. Średnia zawartość miedzi w urobku wynosi 0,95% a srebra 48  g/Mg.

W złożu Lubin-Małomice, obok miedzi występują wysokie zawartości srebra, którego średnia zawartość Ag w zasobach geologicznych wynosi 55 g/Mg. Dominującym typem litologicznym rudy miedzi są skały piaskowcowe, stanowiące blisko 70 % zasobów. Złoże Lubin-Małomice charakteryzuje się bardzo intensywnym zaangażowaniem tektonicznym skał złożowych, zwłaszcza w swej południowo-zachodniej części; złoże zalega tu bardzo płytko, tuż pod luźnymi osadami kenozoicznymi lecz jest pocięte gęstą siecią uskoków o dużych zrzutach. W rejonach takiej intensyfikacji zjawisk tektonicznych eksploatacja jest bardzo trudna, a niekiedy po prostu niemożliwa. Eksploatowane aktualnie przez kopalnię Lubin złoże przemysłowe charakteryzuje się zmiennością miąższości wynoszącą od 1,5 m do 5,5,m, średnio 2,8 m. Głębokość zalegania rud miedzi w złożu Lubin-Małomice wynosi od 368 do 1006m.

Historia

Na niezwykle cenne złoża rudy miedzi natrafił 23 marca 1957 roku zespół pod kierunkiem Jana Wyżykowskiego. W oparciu o to odkrycie, 1 stycznia 1960 roku ruszyła budowa Zakładów Górniczych „Lubin”. Kopalnia rozpoczęła pracę osiem lat później, a pełną zdolność produkcyjną, w wysokości 4,5 mln ton rudy na rok, osiągnęła w 1972 roku. Po przeprowadzonej rok później rozbudowie wydajność wzrosła do 7,6 mln ton rudy miedzi rocznie i na tym poziomie utrzymywała się do roku 2012,  w 2013 roku wydobycie wynosiło 7,8 mln ton a w 2014 osiągnie 8,0 mln ton. W roku 2018 kopalnia obchodziła swój złoty jubileusz istnienia.

Produkcja

Działalność wydobywcza kopalni Lubin prowadzona jest na obszarze 158 km2 .

Złoże eksploatowane jest systemem komorowo-filarowym z samoczynnym ugięciem stropu i komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną. Kopalnia dysponuje siedmioma szybami o głębokościach od 494 do 963 m, z których jeden jest szybem wydobywczym, a pozostałe pełnią funkcje zjazdowo-materiałowe i wentylacyjne. Proces obejmuje prace przygotowawcze, udostępniające i eksploatacyjne oraz transport urobku z oddziałów wydobywczych na powierzchnię.