Sponsoring

KGHM Polska Miedź S.A. jest mecenasem kultury, nauki i sportu. Regularnie angażuje się inicjatywy zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim, skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

Jako firma społecznie odpowiedzialna KGHM chce pozytywnie oddziaływać na otoczenie oraz wspierać rozwój cennych inicjatyw w wielu obszarach życia społecznego, szczególnie kultury, sportu i nauki. Takie działania przynoszą korzyści nie tylko spółce KGHM, ale również ważnym interesariuszom.

KGHM kładzie nacisk na obecność marki KGHM na prestiżowych wydarzeniach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Adresowane są one do środowisk kluczowych z punktu widzenia kreowania wizerunku KGHM.

Dla firmy KGHM, która w swojej strategii rozwoju traktuje społeczną odpowiedzialności i zrównoważony rozwój jako ważne priorytety, wsparcie wartościowych projektów to wyraz dbałości o rozwój środowiska interesariuszy oraz troska o dobrze pojęty interes społeczny otoczenia, w którym działa.

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o wspieraniu danego projektu, oferty analizowane są przez Komisję Sponsoringową. Decyzje Komisji każdorazowo dokumentowane są w formie protokołu, który zatwierdza Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Aktywność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie działań sponsoringowych podlega regulacjom zapisanym w Polityce Sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. i procedurze opiniowania przez Komisję Sponsoringową.

Sponsoring - wypełnij Formularz dla Wnioskodawcy >>

Sponsoring KGHM - Bieg Piastów