Praktyki uczniowskie

Praktyczna nauka zawodu w KGHM organizowana jest dla uczniów są w celu opanowania i rozwijania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania przyszłej pracy. Jest realizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

KGHM Kariera Praktyki uczniowskie

Korzyści dla uczniów uczęszczających na praktyczną naukę zawodu w KGHM:

 • jednoczesne zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zawodzie,
 • możliwość kształcenia pod kierunkiem doświadczonych pracowników,
 • poznanie procesu technologicznego KGHM,
 • poznanie nowoczesnych technologii w rzeczywistych warunkach pracy,
 • poznanie środowiska i atmosfery pracy w naszej firmie.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE GRUPOWE

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe grupowe dla uczniów realizowane są na podstawie porozumień ze szkołami, z którymi współpracujemy w ramach programu KGHM „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. 

PRAKTYKI ZAWODOWE INDYWIDUALNE

Praktyki zawodowe indywidualne realizowane są na podstawie wniosków elektronicznych, które należy przesyłać na adres praktyki@kghm.com. Termin składania kompletnych wniosków o praktyki w danym roku szkolnym upływa 30 kwietnia.

Warunkiem rozpoczęcia procedury organizowania praktyk jest dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. Wniosek o realizację praktyki.
 2. CV (z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych).
 3. Zatwierdzony przez Szkołę plan praktyk, zawierający zakres wiedzy teoretycznej do opanowania oraz opis umiejętności praktycznych, jakie uczeń ma wykształcić podczas trwania praktyki.
 4. Zaświadczenie ze Szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

Po ewentualnym zakwalifikowaniu się na praktykę, uczeń musi dostarczyć dodatkowo:

 1. Kopię potwierdzenia ubezpieczenia NW,
 2. Zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy.

Wkrótce uruchomimy odpowiednią procedurę, dzięki której na wybrany temat będzie można aplikować poprzez dedykowaną platformę.