Walne zgromadzenie

KGHM zachęca akcjonariuszy do aktywnego uczestnictwa w systemie ładu korporacyjnego Spółki. I tak w systemie tym, zgoda akcjonariuszy jest wymagana przy podejmowaniu kluczowych decyzji, włączając rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, wprowadzanie zmian do Statutu, podwyższanie kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych oraz wykupie akcji. 

Jedna akcja KGHM uprawnia jej właściciela do oddania jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia dają możliwość zaprezentowania działalności Spółki i poinformowania akcjonariuszy o jej ostatnich osiągnięciach i jednocześnie stwarzają możliwość bezpośredniego zadawania pytań Członkom Zarządu. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy także zewnętrzny audytor KGHM, którym obecnie jest PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. i jest on również gotowy do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące przeprowadzania badania, przygotowania oraz sporządzania niezależnej opinii i raportu audytora.

Wszystkie dokumenty, które wymagają upublicznienia są dostępne dla uczestników Walnego Zgromadzenia w sekcji Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 13 lutego 2024 roku.

Nagrania z obrad poprzednich walnych zgromadzeń dostępne są w Biurze Prasowym KGHM.

 

      

ZWZ

Dokumenty i Formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2024 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Projekty uchwał /1-27/ oraz informacje uzupełniające
Sprawozdanie Finansowe za rok 2023
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2023
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023
Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku
Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2023

WZ REGULAMIN

Data Nazwa
WZA - regulamin

NWZ

Nazwa Plik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lutego 2024 r
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 lutego 2024 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał /1-5/
Wniosek uprawnionego Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Oświadczenie dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Walnego Zgromadzenia