Walne Zgromadzenie

KGHM zachęca akcjonariuszy, do aktywnego uczestnictwa w systemie ładu korporacyjnego Spółki. I tak w systemie tym, zgoda akcjonariuszy jest wymagana przy podejmowaniu kluczowych decyzji, włączając rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, wprowadzanie zmian do Statutu, podwyższanie kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych oraz wykupie akcji. 

Jedna akcja KGHM uprawnia jej właściciela do oddania jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenia dają możliwość zaprezentowania działalności Spółki i poinformowania akcjonariuszy o ostatnich osiągnięciach.

Jednocześnie stwarzają możliwość do zadawania pytań przez akcjonariuszy. Członkowie Zarządu są dostępni, by odpowiadać na pytania ze strony akcjonariuszy. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy zewnętrzny audytor KGHM, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. i jest również gotowy do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące przeprowadzania zewnętrznego audytu, jego przygotowania oraz sporządzania niezależnej opinii i raportu audytora.

Wszystkie dokumenty, które wymagają upublicznienia są dostępne dla uczestników Walnego Zgromadzenia w sekcji Walne Zgromadzenie.

Zapis wideo z przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. dostępny jest w Multimediach.

      

ZWZ

2018
26 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 436 KB application/pdf
Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 87 KB application/pdf
Informacja o wyborze Członków Rady Nadzorczej KGHM wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej
pdf 31 KB application/pdf
klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników zwyczajnego walnego zgromadzenia
pdf 64 KB application/pdf
klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
pdf 79 KB application/pdf
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
pdf 91 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-27/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
pdf 238 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
msword 240 KB application/msword
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r.
pdf 111 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 47 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-25/
pdf 219 KB application/pdf
Informacje uzupełniające
pdf 50 KB application/pdf
Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.2 MB application/pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.3 MB application/pdf
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
pdf 5.2 MB application/pdf
Sprawozdanie dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku
pdf 522 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 181 KB application/pdf
Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
pdf 306 KB application/pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017
pdf 297 KB application/pdf
Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
pdf 332 KB application/pdf
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
pdf 177 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
msword 39 KB application/msword
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
msword 42 KB application/msword
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
msword 227 KB application/msword
2017
21 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 518 KB application/pdf
Proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 155 KB application/pdf
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od akcjonariusza – Skarb Państwa
pdf 516 KB application/pdf
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza (31.05.2017)
pdf 64 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-37/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (31.05.2017)
pdf 202 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (31.05.2017)
msword 299 KB application/msword
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza (18.05.2017)
pdf 78 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-37/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (18.05.2017)
pdf 202 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (18.05.2017)
msword 298 KB application/msword
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017 r.
pdf 109 KB application/pdf
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 47 KB application/pdf
3. Projekty uchwał /1-37/
pdf 197 KB application/pdf
4. Informacje uzupełniające
pdf 48 KB application/pdf
5. Raport roczny R 2016
pdf 9.4 MB application/pdf
6. Skonsolidowany raport roczny RS 2016
pdf 12.2 MB application/pdf
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016
pdf 153 KB application/pdf
8. Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016,uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
pdf 283 KB application/pdf
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016
pdf 349 KB application/pdf
10. Wnioski Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowane do ZWZ
pdf 85 KB application/pdf
11. Opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
pdf 67 KB application/pdf
12. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
msword 39 KB application/msword
13. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
msword 41 KB application/msword
14. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
msword 294 KB application/msword
2016
28 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.
pdf 107 KB application/pdf
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 47 KB application/pdf
3. Projekty uchwał /1-24/
pdf 573 KB application/pdf
4. Informacje uzupełniające
pdf 48 KB application/pdf
5. Sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A., w tym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015
pdf 8.3 MB application/pdf
6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2015
pdf 10.6 MB application/pdf
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz pokrycia straty za 2015r. i wypłaty dywidendy
pdf 123 KB application/pdf
8. Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
pdf 266 KB application/pdf
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2015
pdf 104 KB application/pdf
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015
pdf 253 KB application/pdf
11. Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
pdf 68 KB application/pdf
12. Opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
pdf 66 KB application/pdf
13. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
msword 39 KB application/msword
14. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
msword 41 KB application/msword
15. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
msword 213 KB application/msword
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 535 KB application/pdf
2015
29 Kwiecień
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
pdf 68 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-26/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
pdf 281 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
msword 222 KB application/msword
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 181 KB application/pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2015 r.
pdf 96 KB application/pdf
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 47 KB application/pdf
3. Projekty uchwał /1-25/
pdf 275 KB application/pdf
4. Informacje uzupełniające
pdf 45 KB application/pdf
5. Raport roczny za 2014 rok.
pdf 8.1 MB application/pdf
6. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok.
pdf 11.1 MB application/pdf
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, uwzględniające pracę komitetów.
pdf 322 KB application/pdf
8. Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
pdf 253 KB application/pdf
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
pdf 119 KB application/pdf
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 103 KB application/pdf
11. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
msword 38 KB application/msword
12. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
msword 40 KB application/msword
13. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
msword 220 KB application/msword
2014
23 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 r.
pdf 213 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-28/
pdf 266 KB application/pdf
22 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 r.
pdf 213 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 231 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 126 KB application/pdf
Informacje uzupełniające
pdf 163 KB application/pdf
Raport roczny za 2013 rok
pdf 1.9 MB application/pdf
Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok
pdf 2.8 MB application/pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, uwzględniające pracę komitetów
pdf 485 KB application/pdf
Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
pdf 382 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
pdf 225 KB application/pdf
Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki - Józef Czyczerski
pdf 16 KB application/pdf
Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki - Bogusław Szarek
pdf 19 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 320 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 320 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 447 KB application/pdf
Informacja o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki
pdf 737 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-28/
pdf 266 KB application/pdf
Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki - Leszek Hajdacki
pdf 23 KB application/pdf
2013
18 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Józef Czyczerski - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 16 KB application/pdf
Leszek Hajdacki - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 23 KB application/pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2013 r.
pdf 215 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 321 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 126 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 322 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-35/
pdf 357 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 485 KB application/pdf
Informacje uzupełniające
pdf 163 KB application/pdf
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie Akcjonariusza.
pdf 142 KB application/pdf
Raport roczny za 2012 rok
pdf 10.4 MB application/pdf
Projekty uchwał /1-37/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa.
pdf 367 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa.
pdf 493 KB application/pdf
Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok
pdf 15.5 MB application/pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, uwzględniające pracę komitetów
pdf 425 KB application/pdf
Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
pdf 339 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
pdf 290 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 288 KB application/pdf
Wniosek Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny
pdf 288 KB application/pdf
2012
27 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.
pdf 7.4 MB application/pdf
Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
pdf 335 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki.
pdf 247 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej.
pdf 163 KB application/pdf
Protokół Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki.
pdf 1.2 MB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe.
pdf 319 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie parwa głosu przez pełnomocnika.
pdf 529 KB application/pdf
Uchwały Walnego Zgromadzenia.
pdf 123 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne.
pdf 318 KB application/pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2012 r.
pdf 253 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
pdf 22 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-25/
pdf 375 KB application/pdf
Informacje uzupełniające
pdf 42 KB application/pdf
Informacja o dokonaniu przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
pdf 25 KB application/pdf
Raport roczny za 2011 rok.
pdf 5.3 MB application/pdf
2011
14 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej, z załączonymi sprawozdaniami z pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń
pdf 129 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
pdf 55 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 51 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 529 KB application/pdf
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie Akcjonariusza
pdf 40 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-27/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
pdf 1.4 MB application/pdf
Informacje uzupełniające - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
pdf 42 KB application/pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2011 r.
pdf 72 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
pdf 536 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-27/
pdf 401 KB application/pdf
Informacje uzupełniające
pdf 39 KB application/pdf
Raport roczny za 2010 r.
pdf 3.5 MB application/pdf
Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.
pdf 4.6 MB application/pdf
Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
pdf 112 KB application/pdf
14 Styczeń
Dokumenty i formularze Plik
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 18 KB application/pdf
2010
16 Maj
Dokumenty i formularze Plik
Zwięzła ocena sytuacji spółki
pdf 81 KB application/pdf
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń
pdf 149 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki
pdf 55 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 52 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 500 KB application/pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.05.2010
pdf 72 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 196 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-22/
pdf 207 KB application/pdf
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 158 KB application/pdf
Raport roczny za 2009 r.
pdf 2.8 MB application/pdf
Skonsolidowany raport roczny za 2009 r.
pdf 3.1 MB application/pdf
2009
15 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki
pdf 52 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 48 KB application/pdf
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad wraz z odpowiedziami
pdf 1.4 MB application/pdf
Porządek obrad
pdf 65 KB application/pdf
Projekty uchwał
pdf 136 KB application/pdf
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 104 KB application/pdf
Raport roczny za 2008 r.
zip 4.1 MB application/zip
Skonsolidowany raport roczny za 2008 r.
zip 2.6 MB application/zip
Zwięzła ocena sytuacji Spółki
pdf 69 KB application/pdf
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
pdf 93 KB application/pdf
Sprawozdanie z pracy Komitetu Audytu
pdf 44 KB application/pdf
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń
pdf 43 KB application/pdf
2008
25 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Porządek obrad
pdf 270 KB application/pdf
Projekty uchwał
pdf 104 KB application/pdf
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 80 KB application/pdf
Raport roczny za 2007 r.
zip 1.6 MB application/zip
Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok
zip 1.3 MB application/zip
Zwięzła ocena sytuacji Spółki
pdf 58 KB application/pdf
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
pdf 168 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki
pdf 163 KB application/pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 137 KB application/pdf

WZ REGULAMIN

2014
Data Nazwa
12-11-2014 WZA - regulamin

NWZ

2018
15 Marzec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 15 marca 2018 roku oraz zmiany w Statucie
pdf 81 KB application/pdf
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza (15.02.2018)
pdf 54 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-3/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (15.02.2018)
pdf 125 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (15.02.2018)
msword 83 KB application/msword
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 marca 2018 r.
pdf 106 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 47 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-3/
pdf 125 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
msword 39 KB application/msword
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
msword 42 KB application/msword
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
msword 83 KB application/msword
2016
07 Grudzień
Dokumenty i formularze Plik
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 grudnia 2016 r.
pdf 92 KB application/pdf
2. Wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
pdf 212 KB application/pdf
3. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 47 KB application/pdf
4. Projekty uchwał /1-6/
pdf 130 KB application/pdf
5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
msword 39 KB application/msword
6. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
msword 41 KB application/msword
7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
msword 111 KB application/msword
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 114 KB application/pdf
18 Styczeń
Dokumenty i formularze Plik
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 stycznia 2016 r.
pdf 95 KB application/pdf
2. Wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
pdf 46 KB application/pdf
3. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 47 KB application/pdf
4. Projekty uchwał /1-4/
pdf 81 KB application/pdf
5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
msword 38 KB application/msword
6. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
msword 41 KB application/msword
7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
msword 74 KB application/msword
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 147 KB application/pdf
2012
20 Listopad
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2012 r.
pdf 226 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 22 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-3/
pdf 67 KB application/pdf
Józef Czyczerski - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 16 KB application/pdf
Leszek Hajdacki - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 23 KB application/pdf
Bogusław Szarek - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 19 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 366 KB application/pdf
02 Wrzesień
Dokumenty i formularze Plik
Projekty uchwał /1-4/
pdf 66 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 319 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 320 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 372 KB application/pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 września 2012 r.
pdf 70 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
pdf 23 KB application/pdf
Informacja o zmianie terminu NWZ zwołanego na dzień 17 sierpnia 2012 r.
pdf 26 KB application/pdf
16 Sierpień
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 sierpnia 2012 r.
pdf 70 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
pdf 69 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-4/
pdf 34 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 319 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 372 KB application/pdf
27 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011, uwzględniające pracę jej komitetów.
pdf 573 KB application/pdf
24 Kwiecień
Dokumenty i formularze Plik
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
pdf 529 KB application/pdf
Uchwały Walnego Zgromadzenia.
pdf 46 KB application/pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 kwietnia 2012 r.
pdf 225 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
pdf 22 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-5/
pdf 80 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne.
pdf 318 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe.
pdf 319 KB application/pdf
18 Styczeń
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 stycznia 2012 r.
pdf 67 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 18 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-6/
pdf 95 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 529 KB application/pdf
Informacja o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki
pdf 422 KB application/pdf
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 60 KB application/pdf
2011
19 Październik
Dokumenty i formularze Plik
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 529 KB application/pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 października 2011 r.
pdf 69 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 19 KB application/pdf
Projekty uchwał /1-5/
pdf 274 KB application/pdf
Lech Jaroń - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 26 KB application/pdf
Maciej Łaganowski - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 28 KB application/pdf
Paweł Markowski - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 26 KB application/pdf
2009
08 Grudzień
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9.12.2009
pdf 70 KB application/pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 265 KB application/pdf
Projekty uchwał
pdf 55 KB application/pdf
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 59 KB application/pdf
Opinia Rady Nadzorczej do projektowanych zmian w Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 222 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB application/pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB application/pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 500 KB application/pdf
Pismo Ministra Skarbu dotyczące zwołania NWZ
pdf 160 KB application/pdf
Pismo Ministerstwa Skarbu – uzasadnienie projektu uchwały
pdf 592 KB application/pdf
2008
13 Luty
Dokumenty i formularze Plik
Porządek obrad
pdf 267 KB application/pdf
Projekty uchwał
pdf 269 KB application/pdf
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 272 KB application/pdf
2007
17 Październik
Dokumenty i formularze Plik
Porządek obrad
pdf 269 KB application/pdf
Projekty uchwał
pdf 282 KB application/pdf
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 271 KB application/pdf
08 Lipiec
Dokumenty i formularze Plik
Porządek obrad
pdf 268 KB application/pdf
Projekty uchwał
pdf 269 KB application/pdf
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 271 KB application/pdf