Walne zgromadzenie

KGHM zachęca akcjonariuszy do aktywnego uczestnictwa w systemie ładu korporacyjnego Spółki. I tak w systemie tym, zgoda akcjonariuszy jest wymagana przy podejmowaniu kluczowych decyzji, włączając rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, wprowadzanie zmian do Statutu, podwyższanie kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych oraz wykupie akcji. 

Jedna akcja KGHM uprawnia jej właściciela do oddania jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia dają możliwość zaprezentowania działalności Spółki i poinformowania akcjonariuszy o jej ostatnich osiągnięciach i jednocześnie stwarzają możliwość bezpośredniego zadawania pytań Członkom Zarządu. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy także zewnętrzny audytor KGHM, którym obecnie jest PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. i jest on również gotowy do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące przeprowadzania badania, przygotowania oraz sporządzania niezależnej opinii i raportu audytora.

Wszystkie dokumenty, które wymagają upublicznienia są dostępne dla uczestników Walnego Zgromadzenia w sekcji Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 21 czerwca 2023 roku.

Nagrania z obrad poprzednich walnych zgromadzeń dostępne są w Biurze Prasowym KGHM.

      

ZWZ

2023
21 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2023 r.
pdf 170 KB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2023 r.
pdf 118 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2023 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
pdf 46 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Projekty uchwał /1-33/
pdf 405 KB Projekty uchwał /1-33/
Informacje uzupełniające
pdf 57 KB Informacje uzupełniające
Sprawozdanie Finansowe za 2022 r.
zip 2.9 MB 05_sprawozdanie_finansowe_kghm_rr_2022.zip
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 r.
zip 199 KB 06_kghm_jsf_sprawozdanie_z_badania_31.12.2022.zip
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 r.
zip 6.8 MB 07_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_kghm_srr_2022.zip
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 r.
zip 215 KB 08_kghm_ssf_sprawozdanie_z_badania_31.12.2022.zip
Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku
zip 7.5 MB 09_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_kghm_i_gk_kghm_2022.zip
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022
xhtml 808 KB 11_sprawozdanie_z_wynikow_oceny_sprawozdan_wraz_zuzasadnieniem_rn_za_rok_2022.xhtml
Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022 - wraz z opinią Rady Nadzorczej
pdf 241 KB Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022
pdf 74 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podzi
Oceny sytuacji z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego
pdf 251 KB Oceny sytuacji z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022
pdf 607 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 rok
pdf 493 KB Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 rok
Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 rok
pdf 246 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Po
Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
pdf 173 KB Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
Wnioski i opinie Rady Nadzorczej kierowane do ZWZ
pdf 210 KB Wnioski i opinie Rady Nadzorczej kierowane do ZWZ
Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych z Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
pdf 96 KB Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych z Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 95 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
pdf 97 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 250 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych – uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 86 KB Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych – uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 83 KB Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A.
2022
21 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 czerwca 2022 r.
pdf 214 KB uchwaly_zwz_2022.pdf
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki
pdf 465 KB 00_kandydat_do_rn_kghm_a_kisielewicz.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2022 r.
pdf 119 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2022 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
pdf 23 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Projekty uchwał /1-30/
pdf 405 KB Projekty uchwał /1-30/
Informacje uzupełniające
pdf 60 KB Informacje uzupełniające
Sprawozdanie Finansowe za rok 2021
xhtml 8.5 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2021
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021
xhtml 468 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021
xhtml 11 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2021
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021
xhtml 544 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021
Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku
xhtml 18.4 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021
xhtml 6.7 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 20
Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021 - wraz z opinią Rady Nadzorczej
pdf 224 KB Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021
pdf 55 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2021
pdf 48 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podzi
Ocena sytuacji Spółki za rok 2021, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
pdf 288 KB Ocena sytuacji Spółki za rok 2021
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021
pdf 454 KB Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok
pdf 224 KB Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok
Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2021rok
pdf 244 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Po
Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
pdf 240 KB Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
pdf 210 KB Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
Informacja o wyborze Członków Rady Nadzorczej KGHM XI kadencji wybranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej
pdf 288 KB Informacja o wyborze Członków Rady Nadzorczej KGHM XI kadencji wybranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej
Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 130 KB Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji przez Pracowników Grupy Kapitałowej KG
Oświadczenie dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 64 KB Oświadczenie dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych z Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
pdf 96 KB Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych z Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 40 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
pdf 42 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 238 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych – uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 82 KB Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych – uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 79 KB Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A.
Fundusze_głosowania w aspektach ESG
pdf 42 KB 30_Fundusze_głosowania w aspektach ESG
Prezentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
pdf 1.1 MB Prezentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2021
07 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 171 KB Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2021 r.
pdf 339 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2021 r.
2 Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 124 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
3 Projekty uchwał /1-26/
pdf 321 KB Projekty uchwał /1-26/
4 Informacje uzupełniające
pdf 132 KB Informacje uzupełniające
5 Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok
xhtml 8.7 MB Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok
6 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok
xhtml 10.5 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok
7 Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku
xhtml 10.3 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku
8 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020
xhtml 6.5 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020
9 Sprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2020 roku- wraz z opinią Rady Nadzorczej
pdf 626 KB Sprawozdanie z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji
10 Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
xhtml 89 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej
11 Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2020
pdf 261 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020
12 Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
pdf 531 KB Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
13 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020
pdf 738 KB Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020
14 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2019- 2020
pdf 1.9 MB Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2019- 2020
15 Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
pdf 243 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
16 Informacja o wyborze Członków Rady Nadzorczej KGHM XI kadencji wybranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej.
pdf 284 KB Informacja o wyborze Członków Rady Nadzorczej KGHM XI kadencji wybranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej.
17 Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 114 KB Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji przez Pracowników Grupy Kapitałowej KG
18 Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 40 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
19 Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 42 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
20 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 246 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
21 Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 82 KB Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22 Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
pdf 79 KB Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
2020
19 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 524 KB Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Projekty uchwał uwzględniające zmiany przekazane przez Akcjonariusza
pdf 321 KB Projekty uchwał uwzględniające zmiany przekazane przez Akcjonariusza
Pismo Akcjonariusza w sprawie propozycji zmiany do opublikowanych projektów uchwał
pdf 296 KB Pismo Akcjonariusza w sprawie propozycji zmiany do opublikowanych projeków uchwał
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 524 KB Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
pdf 79 KB 1.1_ogloszenie_zwz_2020_zadanie_zmian.pdf
Projekty uchwał /1-25/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
pdf 461 KB 3.1_projekty_uchwal_1-25_uwzgledniajace_zmiane_porzadku_obrad.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
doc 244 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariu
1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2020 r.
pdf 117 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2020 r.
2 Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 46 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
3 Projekty uchwał /1-23/
pdf 362 KB Projekty uchwał /1-23/
5 Sprawozdanie Finansowe za rok 2019
pdf 1.4 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2019
4 Informacje uzupełniające
pdf 76 KB Informacje uzupełniające
6 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2019
pdf 1.5 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2019
7 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
pdf 12.5 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 201
8 Sprawozdanie dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2019 roku
pdf 532 KB Sprawozdanie dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations
9 Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 158 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej
10 Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
pdf 96 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podzi
11 Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
pdf 320 KB Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrzne
12 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
pdf 315 KB 12_sprawozdanie_z_dzialalnosci_rn_2019.pdf
13 Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 54 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
14 Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 60 KB 14_wzor_pelnom_os_prawn.doc
15 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 231 KB 15_formularz_glosowania.doc
16 Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 64 KB 16_klauzula_informacyjna_dla_uczestnikow_zwz.pdf
17 Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
pdf 79 KB 17_kaluzula_informacyjna_akcjonariusze_iod.pdf
2019
07 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 261 KB Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Projekty uchwał przekazane przez Akcjonariusza
pdf 193 KB projekty_uchwal_przekazane_przez_akcjonariusza.pdf
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
pdf 84 KB Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
Projekty uchwał /1-31/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
pdf 259 KB Projekty uchwał /1-31/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
doc 277 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2019 r.
pdf 109 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2019 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 47 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał /1-31/
pdf 255 KB Projekty uchwał /1-31/
Informacje uzupełniające
pdf 50 KB Informacje uzupełniające
Sprawozdanie Finansowe za rok 2018
pdf 1.1 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2018
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2018
pdf 1.2 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2018
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 6.3 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A.
Sprawozdanie dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2018 roku
pdf 527 KB Sprawozdanie dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 159 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018
pdf 91 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podzi
Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
pdf 319 KB Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018
pdf 388 KB Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018
Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
pdf 104 KB Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
Oceny i Opnia Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
pdf 111 KB Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 40 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 43 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 274 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 64 KB Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
pdf 79 KB Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
2018
26 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 436 KB uchwaly_zwz_2018.pdf
Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 87 KB Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Informacja o wyborze Członków Rady Nadzorczej KGHM wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej
pdf 31 KB informacja_o_wyborze_crn.pdf
klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników zwyczajnego walnego zgromadzenia
pdf 64 KB klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników zwyczajnego walnego zgromadzenia
klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
pdf 79 KB kaluzula_informacyjna_akcjonariusze-iod.pdf
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
pdf 91 KB Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
Projekty uchwał /1-27/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
pdf 238 KB Projekty uchwał /1-27/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
doc 240 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r.
pdf 111 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 47 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał /1-25/
pdf 219 KB Projekty uchwał /1-25/
Informacje uzupełniające
pdf 50 KB 04_informacje_uzupelniajace.pdf
Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.2 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.3 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
pdf 5.2 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
Sprawozdanie dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku
pdf 522 KB Sprawozdanie dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdań KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 181 KB 09_ocena_sprawozdan_rn_2017.pdf
Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
pdf 306 KB Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ry
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017
pdf 297 KB Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017
Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
pdf 332 KB 12_wnioski_zarzadu.pdf
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
pdf 177 KB Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 39 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 42 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 227 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
2017
21 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 518 KB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
Proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 155 KB Proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od akcjonariusza – Skarb Państwa
pdf 516 KB Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od akcjonariusza – Skarb Państwa
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza (31.05.2017)
pdf 64 KB Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
Projekty uchwał /1-37/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (31.05.2017)
pdf 202 KB Projekty uchwał /1-37/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (31.05.2017)
doc 299 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariu
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza (18.05.2017)
pdf 78 KB 15.Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
Projekty uchwał /1-37/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (18.05.2017)
pdf 202 KB 16.Projekty uchwał /1-37/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (18.05.2017)
doc 298 KB 17. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjon
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017 r.
pdf 109 KB 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017 r.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 47 KB 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
3. Projekty uchwał /1-37/
pdf 197 KB 3. Projekty uchwał /1-37/
4. Informacje uzupełniające
pdf 48 KB 4. Informacje uzupełniające
5. Raport roczny R 2016
pdf 9.4 MB 5. Raport roczny R 2016
6. Skonsolidowany raport roczny RS 2016
pdf 12.2 MB 6. Skonsolidowany raport roczny RS 2016
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016
pdf 153 KB 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
8. Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016,uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
pdf 283 KB 8. Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016,uwzględniająca ocenę systemu
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016
pdf 349 KB 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016
10. Wnioski Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowane do ZWZ
pdf 85 KB 10. Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
11. Opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
pdf 67 KB 11. Opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
12. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 39 KB 12. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
13. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 41 KB 13. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
14. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 294 KB 14. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
2016
28 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.
pdf 107 KB 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 47 KB 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
3. Projekty uchwał /1-24/
pdf 573 KB 3. Projekty uchwał /1-24/
4. Informacje uzupełniające
pdf 48 KB 4. Informacje uzupełniające
5. Sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A., w tym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015
pdf 8.3 MB 5. Sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A., w tym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015
6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2015
pdf 10.6 MB 6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz pokrycia straty za 2015r. i wypłaty dywidendy
pdf 123 KB 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz pokrycia straty za 2015r.i wypła
8. Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
pdf 266 KB 8. Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2015
pdf 104 KB 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015
pdf 253 KB 10_sprawozdanie_z_dzialalnosci_rn_za_2015.pdf
11. Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
pdf 68 KB 11. Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ
12. Opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ
pdf 66 KB 12_opinie_rn_dot._wniosku_zarzadu_na_zwz.pdf
13. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 39 KB 13. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
14. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 41 KB 14. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
15. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 213 KB 15. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 535 KB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
2015
29 Kwiecień
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
pdf 68 KB Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
Projekty uchwał /1-26/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
pdf 281 KB Projekty uchwał /1-26/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
doc 222 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariu
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 181 KB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2015 r.
pdf 96 KB 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2015 r.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 47 KB 2.	Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
3. Projekty uchwał /1-25/
pdf 275 KB 3. Projekty uchwał /1-25/
4. Informacje uzupełniające
pdf 45 KB 4. Informacje uzupełniające
5. Raport roczny za 2014 rok.
pdf 8.1 MB 5. Raport roczny za 2014 rok.
6. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok.
pdf 11.1 MB 6. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, uwzględniające pracę komitetów.
pdf 322 KB 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, uwzględniające pracę komitetów.
8. Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
pdf 253 KB 8. Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
pdf 119 KB 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 103 KB 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
11. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 38 KB 11. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
12. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
doc 40 KB 12. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
13. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 220 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
2014
23 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 r.
pdf 213 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 r.
Projekty uchwał /1-28/
pdf 266 KB Projekty uchwał /1-28/
22 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 320 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 447 KB Formularz głosowania
Informacja o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki
pdf 737 KB Informacja o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki
Projekty uchwał /1-28/
pdf 266 KB Projekty uchwał /1-28/
Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki - Leszek Hajdacki
pdf 23 KB Leszek Hajdacki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 r.
pdf 213 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 231 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 126 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Informacje uzupełniające
pdf 163 KB Informacje uzupełniające
Raport roczny za 2013 rok
pdf 1.9 MB Raport roczny za 2013 rok
Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok
pdf 2.8 MB Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, uwzględniające pracę komitetów
pdf 485 KB Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, uwzględniające pracę komitetów
Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
pdf 382 KB Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
pdf 225 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki - Józef Czyczerski
pdf 16 KB Józef Czyczerski
Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki - Bogusław Szarek
pdf 19 KB Bogusław Szarek
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 320 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
2013
18 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
pdf 339 KB Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
pdf 290 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 288 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
Wniosek Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny
pdf 288 KB Wniosek Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny
Józef Czyczerski - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 16 KB Józef Czyczerski - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
Leszek Hajdacki - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 23 KB Leszek Hajdacki - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2013 r.
pdf 215 KB Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 321 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 126 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 322 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Projekty uchwał /1-35/
pdf 357 KB Projekty uchwał /1-35/
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 485 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Informacje uzupełniające
pdf 163 KB Informacje uzupełniające
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie Akcjonariusza.
pdf 142 KB Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie Akcjonariusza.
Raport roczny za 2012 rok
pdf 10.4 MB Raport roczny za 2012 rok
Projekty uchwał /1-37/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa.
pdf 367 KB Projekty uchwał /1-37/
Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok
pdf 15.5 MB Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa.
pdf 493 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonari
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, uwzględniające pracę komitetów
pdf 425 KB Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, uwzględniające pracę komitetów
2012
27 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
pdf 22 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
Projekty uchwał /1-25/
pdf 375 KB Projekty uchwał /1-25/
Informacje uzupełniające
pdf 42 KB Informacje uzupełniające
Informacja o dokonaniu przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
pdf 25 KB Informacja o dokonaniu przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok
Raport roczny za 2011 rok.
pdf 5.3 MB Raport roczny za 2011 rok.
Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.
pdf 7.4 MB Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.
Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
pdf 335 KB Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej...
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki.
pdf 247 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej.
pdf 163 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej.
Protokół Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki.
pdf 1.2 MB Protokół Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej ...
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe.
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe.
Formularz pozwalający na wykonywanie parwa głosu przez pełnomocnika.
pdf 529 KB Formularz pozwalający na wykonywanie parwa głosu przez pełnomocnika.
Uchwały Walnego Zgromadzenia.
pdf 123 KB Uchwały Walnego Zgromadzenia.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne.
pdf 318 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2012 r.
pdf 253 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2012 r.
2011
14 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Projekty uchwał /1-27/
pdf 401 KB Projekty uchwał /1-27/
Informacje uzupełniające
pdf 39 KB Informacje uzupełniające
Raport roczny za 2010 r.
pdf 3.5 MB Raport roczny za 2010 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.
pdf 4.6 MB Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.
Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
pdf 112 KB Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej ...
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej, z załączonymi sprawozdaniami z pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń
pdf 129 KB Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej...
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
pdf 55 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 51 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 529 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie Akcjonariusza
pdf 40 KB Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie Akcjonariusza
Projekty uchwał /1-27/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
pdf 1.4 MB Projekty uchwał /1-27/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
Informacje uzupełniające - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
pdf 42 KB Informacje uzupełniające - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2011 r.
pdf 72 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2011 r.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa
pdf 536 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonari
14 Styczeń
Dokumenty i formularze Plik
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 18 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
2010
16 Maj
Dokumenty i formularze Plik
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
pdf 196 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał /1-22/
pdf 207 KB Projekty uchwał /1-22/
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 158 KB Uchwały Walnego Zgromadzenia
Raport roczny za 2009 r.
pdf 2.8 MB Raport roczny za 2009 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2009 r.
pdf 3.1 MB Skonsolidowany raport roczny za 2009 r.
Zwięzła ocena sytuacji spółki
pdf 81 KB Zwięzła ocena sytuacji spółki
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń
pdf 149 KB Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki
pdf 55 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spó
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 52 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 500 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.05.2010
pdf 72 KB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.05.2010
2009
15 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Skonsolidowany raport roczny za 2008 r.
zip 2.6 MB Skonsolidowany raport roczny za 2008 r.
Zwięzła ocena sytuacji Spółki
pdf 69 KB Zwięzła ocena sytuacji Spółki
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
pdf 93 KB Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie z pracy Komitetu Audytu
pdf 44 KB Sprawozdanie z pracy Komitetu Audytu
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń
pdf 43 KB Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki
pdf 52 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spó
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 48 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad wraz z odpowiedziami
pdf 1.4 MB Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad wraz z odpowiedziami
Porządek obrad
pdf 65 KB Porządek obrad
Projekty uchwał
pdf 136 KB Projekty uchwał
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 104 KB Uchwały Walnego Zgromadzenia
Raport roczny za 2008 r.
zip 4.1 MB Raport roczny za 2008 r.
2008
25 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
pdf 137 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Grupy Kapitałowej
Porządek obrad
pdf 270 KB Porządek obrad
Projekty uchwał
pdf 104 KB Projekty uchwał
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 80 KB Uchwały Walnego Zgromadzenia
Raport roczny za 2007 r.
zip 1.6 MB Raport roczny za 2007 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok
zip 1.3 MB Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok
Zwięzła ocena sytuacji Spółki
pdf 58 KB Zwięzła ocena sytuacji Spółki
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
pdf 168 KB Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki
pdf 163 KB Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spó

WZ REGULAMIN

2014
Data Nazwa
12-11-2014 WZA - regulamin

NWZ

2022
24 Listopad
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 listopada 2022 r.
pdf 76 KB uchwaly_nwz_2022_11_24.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 listopada 2022 r.
pdf 111 KB 01_ogloszenie_nwz_24_11_2022.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 46 KB 02_informacja_o_ilosci_akcji.pdf
Projekty uchwał /1-4/
pdf 133 KB 03_projekty_uchwal_nwz_24_11_2022.pdf
Wniosek uprawnionego Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 217 KB 04_wniosek_uprawnionego_akcjonariusza_zwolania_nwz_kghm.pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 94 KB 05_wzor_pelnom_os.fiz_.pdf
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
pdf 96 KB 06_wzor_pelnom_os.prawn_.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 79 KB 07_formularz_glosowania.pdf
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Walnego Zgromadzenia
pdf 86 KB Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Walnego Zgromadzenia
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 83 KB Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A.
07 Październik
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 7 października 2022 r.
pdf 128 KB uchwaly_nwz_2022.pdf
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki
pdf 545 KB Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 października 2022 r.
pdf 111 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 października 2022 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 46 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał /1-4/
pdf 133 KB Projekty uchwał /1-4/
Wniosek uprawnionego Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 273 KB Wniosek uprawnionego Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 45 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
pdf 47 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 79 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Walnego Zgromadzenia
pdf 86 KB Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Walnego Zgromadzenia
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 83 KB Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A.
2021
06 Lipiec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 84 KB uchwaly_nwz_2021.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 lipca 2021 r.
pdf 106 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 lipca 2021 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 48 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał /1-4/
pdf 106 KB Projekty uchwał /1-4/
Wniosek uprawnionego Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 307 KB Wniosek uprawnionego Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 39 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 42 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 86 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Walnego Zgromadzenia
pdf 82 KB Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Walnego Zgromadzenia
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
pdf 79 KB Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
2020
26 Listopad
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2020 r.
pdf 327 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2020 r.
Projekty uchwał /1-3/
pdf 97 KB Projekty uchwał /1-3/
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 47 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 39 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 42 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 86 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Walnego Zgromadzenia
pdf 82 KB Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Walnego Zgromadzenia
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
pdf 79 KB Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
2019
19 Grudzień
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 150 KB uchwaly_nwz_2019_12.19.pdf
Projekty uchwał /1-14/ - po zmianie 11.12.2019
pdf 236 KB 11_projekty_uchwal_nwz_2019_po_zmianie.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2019 r.
pdf 214 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2019 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 51 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał /1-14/
pdf 199 KB Projekty uchwał /1-14/
Wniosek uprawnionego Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 120 KB Wniosek uprawnionego Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 39 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 43 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 200 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf 69 KB Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób fizycznych –uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
pdf 83 KB Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A
2018
15 Marzec
Dokumenty i formularze Plik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 15 marca 2018 roku oraz zmiany w Statucie
pdf 81 KB Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 15 marca 2018 roku oraz zmiany w Statucie
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza (15.02.2018)
pdf 54 KB Ogłoszenie o zmianie porządku obrad na żądanie akcjonariusza (15.02.2018)
Projekty uchwał /1-3/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (15.02.2018)
pdf 125 KB Projekty uchwał /1-3/ - uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (15.02.2018)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza (15.02.2018)
doc 83 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariu
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 marca 2018 r.
pdf 106 KB 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 marca 2018 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 47 KB 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał /1-3/
pdf 125 KB 3. Projekty uchwał /1-3/
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 39 KB 4. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 42 KB 5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 83 KB 6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
2016
07 Grudzień
Dokumenty i formularze Plik
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 grudnia 2016 r.
pdf 92 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 grudnia 2016 r.
2. Wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
pdf 212 KB 2. Wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 47 KB 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
4. Projekty uchwał /1-6/
pdf 130 KB 4. Projekty uchwał /1-6/
5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 39 KB 5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
6. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 41 KB 6. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 111 KB 7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 114 KB Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
18 Styczeń
Dokumenty i formularze Plik
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 stycznia 2016 r.
pdf 95 KB 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 stycznia 2016 r.
2. Wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
pdf 46 KB 2. Wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 47 KB 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
4. Projekty uchwał /1-4/
pdf 81 KB 4. Projekty uchwał /1-4/
5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
doc 38 KB 5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
6. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
doc 41 KB 6. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
doc 74 KB 7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 147 KB Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
2012
20 Listopad
Dokumenty i formularze Plik
Leszek Hajdacki - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 23 KB Leszek Hajdacki
Bogusław Szarek - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 19 KB Bogusław Szarek
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 366 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2012 r.
pdf 226 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2012 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 22 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał /1-3/
pdf 67 KB Projekty uchwał /1-3/
Józef Czyczerski - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 16 KB Józef Czyczerski
02 Wrzesień
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 września 2012 r.
pdf 70 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 września 2012 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
pdf 23 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
Informacja o zmianie terminu NWZ zwołanego na dzień 17 sierpnia 2012 r.
pdf 26 KB Informacja o zmianie terminu NWZ zwołanego na dzień 17 sierpnia 2012 r.
Projekty uchwał /1-4/
pdf 66 KB Projekty uchwał /1-4/
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 320 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 372 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
16 Sierpień
Dokumenty i formularze Plik
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 372 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 sierpnia 2012 r.
pdf 70 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 sierpnia 2012 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
pdf 69 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
Projekty uchwał /1-4/
pdf 34 KB Projekty uchwał /1-4/
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
27 Czerwiec
Dokumenty i formularze Plik
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011, uwzględniające pracę jej komitetów.
pdf 573 KB Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011, uwzględniające pracę jej komitetów.
24 Kwiecień
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 kwietnia 2012 r.
pdf 225 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 kwietnia 2012 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
pdf 22 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
Projekty uchwał /1-5/
pdf 80 KB Projekty uchwał /1-5/
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne.
pdf 318 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe.
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
pdf 529 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Uchwały Walnego Zgromadzenia.
pdf 46 KB Uchwały Walnego Zgromadzenia.
18 Styczeń
Dokumenty i formularze Plik
Informacja o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki
pdf 422 KB Informacja o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 60 KB Uchwały Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 stycznia 2012 r.
pdf 67 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 stycznia 2012 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 18 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał /1-6/
pdf 95 KB Projekty uchwał /1-6/
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 529 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
2011
19 Październik
Dokumenty i formularze Plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 października 2011 r.
pdf 69 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 października 2011 r.
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 19 KB Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał /1-5/
pdf 274 KB Projekty uchwał /1-5/
Lech Jaroń - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 26 KB Lech Jaroń
Maciej Łaganowski - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 28 KB Maciej Łaganowski
Paweł Markowski - Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
pdf 26 KB Paweł Markowski
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 529 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
2009
08 Grudzień
Dokumenty i formularze Plik
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
pdf 318 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
pdf 319 KB Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
pdf 500 KB Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pismo Ministra Skarbu dotyczące zwołania NWZ
pdf 160 KB Pismo Ministra Skarbu dotyczące zwołania NWZ
Pismo Ministerstwa Skarbu – uzasadnienie projektu uchwały
pdf 592 KB Pismo Ministerstwa Skarbu – uzasadnienie projektu uchwały
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9.12.2009
pdf 70 KB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9.12.2009
Informacja o ogólnej liczbie akcji KGHM Polska Miedź S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
pdf 265 KB Informacja o ilości akcji
Projekty uchwał
pdf 55 KB Projekty uchwał
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 59 KB Uchwały Walnego Zgromadzenia
Opinia Rady Nadzorczej do projektowanych zmian w Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 222 KB Opinia Rady Nadzorczej do projektowanych zmian w Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna KGHM Polska Miedź S.A.
2008
13 Luty
Dokumenty i formularze Plik
Porządek obrad
pdf 267 KB Porządek obrad
Projekty uchwał
pdf 269 KB Projekty uchwał
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 272 KB Uchwały Walnego Zgromadzenia
2007
17 Październik
Dokumenty i formularze Plik
Porządek obrad
pdf 269 KB Porządek obrad
Projekty uchwał
pdf 282 KB Projekty uchwał
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 271 KB Uchwały Walnego Zgromadzenia
08 Lipiec
Dokumenty i formularze Plik
Porządek obrad
pdf 268 KB Porządek obrad
Projekty uchwał
pdf 269 KB Projekty uchwał
Uchwały Walnego Zgromadzenia
pdf 271 KB Uchwały Walnego Zgromadzenia