Historia

KGHM Polska Miedź S.A. – dziś światowy lider w wydobyciu i przetwórstwie cennych metali. Kiedyś – państwowy polski Kombinat Górniczo-Hutniczy.

1949
1953
1957
1960
1961
1968
1969
1991
1993
1996
1997
1998
2000
2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Obraz

Rejon tzw. Starego Zagłębia pomimo niewielkiej produkcji staje się regionem gdzie doświadczenie zdobywa znaczna część kadry górniczej, biorąca udział w budowie Polskiej Miedzi. Tu także, uwieńczona powodzeniem, odbudowa kopalń stworzyła korzystne warunki do podjęcia na szeroką skalę poszukiwań geologicznych złóż rud miedzi w rejonie między Lubinem a Głogowem, który był wówczas białą plamą na mapach geologicznych.

Oprócz robót górniczych prowadzono w rejonie Złotoryi wiercenia rozpoznawcze. Wyniki tych badań pozwoliły na rozbudowę kopalni „Lena” oraz budowę od podstaw nowej kopalni „Nowy Kościół” w miejscowości o tej samej nazwie. Podjęła ona wydobycie w kwietniu 1955 r., a wydobytą rudę przerabiano w Zakładzie Wzbogacania kopalni „Konrad” w Iwinach.

1949

W latach 1949 - 54 nastąpiła reaktywacja kopalń: „Lena”, „Konrad” i „Nowy Kościół” w tzw. Starym Zagłębiu Miedziowym

Obraz

W 1953 r. oddano do ekspolatacji pierwsze obiekty Zakładów Metalurgicznych, których budowę rozpoczęto w 1951 r. - były to początki hutnictwa na Dolnym Śląsku. W dniu 24 grudnia 1953 r. dokonano pierwszego spustu miedzi z pieca płomiennego, co oznaczało początek działalności huty. W roku 1954 wyprodukowano ponad 5 tys. Mg miedzi katodowej. W kolejnych latach realizowano program budowy zakładu, doprowadzając w styczniu 1959 roku do rozruchu technologicznego poszczególnych obiektów, a w lipcu tego roku przekazano hutę do eksploatacji.

1953

1953-59 - Budowa i uruchomienie huty w Legnicy, wybudowanej na potrzeby przeróbki rudy z kopalń Starego Zagłębia

Obraz

Początkowo opracowany przez Jana Wyżykowskiego program wierceń spotykał się z wieloma negatywnymi opiniami. Głównym argumentem negującym prace było twierdzenie, że prace geologów niemieckich nie potwierdziły występowania złóż w tym rejonie. W dążeniu do celu pomogła Janowi Wyżykowskiemu Uchwała Rządu, która zobowiązała Państwowy Instytut Geologiczny do odkrycia złóż miedzi dla potrzeb gospodarki krajowej. Dzięki takiej postawie rządu wiercenia były kontynuowane, a ich konsekwencją było odkrycie pierwszego złoża Lubin-Sieroszowice w dniu 23 marca 1957 roku.

1957

23 marca 1957 r. - odkrycie przez Jana Wyżykowskiego głównych pokładów rudy o zawartości 1,40% miedzi na głębokości 655-658 m

Obraz

Podstawowy problem jaki stanął przed budowmiczymi Zagłębia Miedziowego, związany był z głębieniem szybów. Do roku 1960 nie prowadzono w Polsce robót szybowych w tak trudnych warunkach silnie zawodnionego górotworu. Udostępnienie złoża rud miedzi wymagało użycia metody mrożenia górotworu, co w tamtych czasach było niezwykle trudne. Budowa szybów z perspektywy działalności budownictwa górniczego LGOM obejmuje szereg okresów rozwojowcyh. Pierwszy z nich przypada na lata 1960-70 i obejmuje budowę szybów kopalń "Lubin" i "Polkowice". Doświadczenia zdobyte podczas głębienia tych dwóch szybów pozwoliły na skonstruowanie aparatury do monitorowania procesu mrożenia oraz rozmrażania płaszcza mrożeniowego, co było przydatne przy budowie pozostałych szybów.

1960

1960-70 - Powstanie Zakładów Górniczych "Lubin" i "Polkowice"

Zagospodarowanie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziwego wiąże się z utworzeniem w roku 1960 w Lubinie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Górnicze "Lubin w budowie". Zakłady te przekształcono z dniem 1 maja 1961 roku w Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie, którego zadaniem była budowa kopalń, zakładów wzbogacania rudy, hut miedzi oraz budowa zakładów pomocniczych i zaplecza socjalnego.

1961

1 maja 1961 r. - Oficjalny początek KGHM (skrócona nazwa od Kombinatu Górniczo - Hutniczego Miedzi)

Obraz

1968-78 - Budowa huty w Głogowie - Głogów I i Głogów II z piecem zawiesinowym

Prace pod pierwszy budynek produkcyjny rozpoczęto 4 marca 1968 roku, a już w 1969 roku podjęto decyzję o rozbudowie Huty Miedzi "Głogów" do zdolności produkcyjnej 160 tys. Mg miedzi elektorlitycznej rocznie. W dniu 4 czerwca 1971 roku dokonano próbnego spustu z pieca anodowego, natomiast 17 lipca 1971 roku HM "Głogów" została przekazana do eksploatacji. W dniu 11 kwietnia 1974 roku rozpoczęto budowę drugiej części HM "Głogów II" opartej na technologii jednostadialnego wytopu miedzi "blister" w piecu zawiesinowym. Huta Miedzi "Głogów II" uruchomiona została w styczniu 1978 roku.

Obraz

15.02.1968 r. - Wyprodukowanie pierwszego koncentratu przez Zakład Mechanicznej Przeróbki Rudy ZG "Lubin"

15 lutego 1968 roku należący do kopalni Lubin ZMP (dziś ZWR) wyprodukował pierwszy koncentrat, 8 maja tego roku przerobił 100- tysięczną tonę rud miedzi, a 11 maja wyprodukował 1000 ton metalu w koncentracie.

1968

Budowa huty w Głogowie i wyprodukowanie pierwszego koncentratu 

Obraz

Projekt budowy kopalni "Rudna" początkowo zakładał docelową zdolność wydobywczą kopalni 7,5 mln Mg rudy rocznie. Przy budowie ZG "Rudna" wykorzystano wiedzę i doświadczenie zdobyte przy budowie poprzednich szybów co zaowocowało najkrótszym okresem dochodzenia do zdolności produkcyjnych. "Rudna" to największa kopalnia LGOM o najlepiej zaprojektowanej strukturze górniczej, dostosowanej do warunków złożowych i odpowiednio wyposażona technicznie, co pozwala uzyskać wysokie wydajności z przodków górniczych. W lipcu 1974 roku Zakłady Górnicze "Rudna" uzyskały 25% projektowej zdolności wydobywczej, co stanowiło podstawę do przekształcenia ich w jednostkę eksploatacyjną. W tym samym roku opracowano założenia techniczno-ekonomiczne rozbudowy kopalni, przewidując docelowe wydobycie w wielkości 12 mln Mg rudy rocznie.

1969

1969-74 - Budowa kopalni "Rudna" - największej kopalni KGHM

Przemysł miedziowy zdecydowanie i korzystnie przeprowadził gruntowną restrukturyzację i dostosował się do warunków gospodarki rynkowej. W miejsce dotychczasowego Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi powołana została z dniem 12 września 1991r. jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa - KGHM Polska Miedź S.A. oraz władze Spółki - Zarząd i Rada Nadzorcza. Oznaczało to wejście na drogę prywatyzacji, a także przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania transakcji handlowych. Uruchomienie biura w Londynie.

1991

Restrukturyzacja KGHM

Uruchomienie Wydziału Metali Szlachetnych i przerób szlamów anodowych według szwedzkiej technologii było jednym z najważniejszych osiągnięć technologicznych HM "Głogów". Decyzję o budowie Wydziału podjęto w 1990 roku, a w 1993 rozpoczęto rozruch technologiczny. Pełna eksploatacja rozpoczęła się w lutym 1994 roku. Wydział produkuje srebro rafinowane, złoto, szlam palladowo-platynowy oraz selen.

1993

Budowa i uruchomienie Wydziału Metali Szlachetnych

Obraz

Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" są oddziałem obejmującym dwie byłe kopalnie: "Polkowice" i "Sieroszowice". Do 1995 roku kopalnie te stanowiły wydzielone Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. 1 stycznia 1996 roku w ramach działań restrukturyzacyjnych nastąpiło ich połączenie. Transformacja ta przyczyniła się do usprawnienia zarządzania, racjonalizacji gospodarki zasobami, wykorzystania mocy produkcyjnych Zakładów Wzbogacania Rud jak również pozwoliła efektywnie wdrożyć technologię eksploatacji cienkiego złoża oraz racjonalnie prowadzić roboty inwestycyjne.

1996

Połączenie ZG "Polkowice" i "Sieroszowice" w jeden oddział górniczy

Obraz

W czerwcu 1997 roku przeprowadzona została oferta publiczna akcji KGHM Polska Miedź S.A., w ramach której Skarb Państwa zbył 32,8 % (65 732 200) akcji Spółki.

Inwestorzy indywidualni nabywali akcje w cenie 19 zł, a w ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych akcje sprzedawano po 21 zł.

30 000 000 akcji (15%) udostępniono nieodpłatnie pracownikom Spółki, z 2-letnim okresem blokady ich sprzedaży.

1997

10.07.1997 r. - Prywatyzacja i wejście KGHM na giełdy papierów wartościowych w Warszawie i Londynie

Obraz

ZWR jako wyodrębiony Oddział KGHM został utworzony 1 listopada 1998r. w wyniku połączenia ZWR-ów stanowiących dotychczas integralną część Zakładów Górniczych "Lubin", "Polkowice-Sieroszowice" i "Rudna". W ramach Odziału wydzielono Rejony: Lubin, Polkowice i Rudna z zadaniem prowadzenia wzbogacania rud oraz kompleksowych prac budowlano-montażowych i konstrukcyjnych związanych z rozbudową, modernizacją i ruchem Oddziału. Początki Oddziału sięgają lat 1967/1968 kiedy to rozpoczęto budowę pierwszych Zakładów Wzbogacania Rud przy kopalniach "Lubin" i "Polkowice". W lutym 1968 roku uzyskano pierwszy koncentrat miedzi z ZWR Lubin. ZWR Polkowice produkcję koncentratu rozpoczął w grudniu 1969 r.

Obraz

Lata 90. i pierwsza dekada XXI wieku to okres inwestycji proekologicznych. Uruchomienie instalacji odsiarczania spalin w HM Głogów, instalacji do odsiarczania gazów SOLINOX w HM Legnica oraz  zainstalowane nowe piece anodowe obrotowe wraz z urządzeniami ochrony atmosfery pozwoliły znacznie obniżyć emisję dwutlenku siarki . 

1998

1.11.1998 r. - Wydzielenie ze struktury i powołanie Oddziału Zakład Wzbogacania Rudy.

Uruchomienie instalacji odsiarczania w „Głogowie I”.

Obraz

Ze względu na złożone warunki geologiczno-górnicze oraz zakres i różnorodność prac, to jedno z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć. Koszt tej inwestycji oszacowano na ponad 80 mln dol.

2000

07.04.2000 r.- rozpoczęcie głębienia szybu R-XI, najgłębszego w Polskiej Miedzi o docelowej głębokości 1250 m. 

Obraz

foto. PeBeKa 

Szyb SW-4 jest niezbędny do uruchomienia wydobycia złoża rud miedzi w obszarze określanym jako Głogów Głęboki Przemysłowy. Zaplanowany został jako szyb klimatyzacyjny o głębokości 1260 m, który pozwoli maksymalnie wykorzystać stację wentylatorów głównych w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice.

2005

Rozpoczęcie budowy szybu SW 4

Obraz

W ramach rozszerzania portfolio produktów oraz wychodzenia naprzeciw potrzeb klientów pod koniec 2006 r. w HM Cedynia w Orsku uruchomiono nową linię do produkcji drutu z miedzi beztlenowej o średnicy 8 mm w technologii Upcast. Dzięki jej uruchomieniu moce produkcyjne wzrosły o 15 tys. ton rocznie. W procesie Upcast produkuje się wysokiej jakości drut odznaczający się bardzo równomierną strukturą na przekroju.

2006

17.10.2006 r.-  otwarcie nowej linii technologicznej UPCAST do produkcji drutów z miedzi beztlenowej- HM „Cedynia”

Globalne kwity depozytowe (GDR) notowane były na London Stock Exchange (LSE) od lipca 1997 roku. Z dniem 22 grudnia 2009 roku, na wniosek spółki GDR-y zostały wycofane z listy papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na LSE, a program GDR-ów KGHM Polska Miedź S.A. został zakończony.

2009

22.12.2009 r. - zakończenie notowań Globalnych Kwitów Depozytowych w Londynie 

Spółka pod nazwą KGHM Ajax Mining Incorporated ma za zadanie realizację projektu górniczego eksploatacji rud miedzi i złota ze złoża Afton - Ajax w Kanadzie.

2010

04.05.2010 r. - Polska Miedź wspólnie z partnerem kanadyjskim Abacus Mining & Exploration Corporation utworzyła spółkę joint venture z większościowym udziałem KGHM

Ten rok obfitował w jubileuszowe wydarzenia. Podczas jubileuszowej sesji podsumowano zarówno ostatnie pięćdziesiąt lat spółki, jak i rozmawano o perspektywach. Wręczono także odznaczenia państwowe i odznaki honorowe. Z okazji jubieluszu KGHM wydał specjalną płytę z polskimi przebojami ostatniego pięćdziesięciolecia.

2011

13.05.2011 r. - Rok jubileuszowy. Z okazji 50-lecia KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odbyła się Sesja Jubileuszowa pod hasłem "Polska Miedź cenniejsza niż złoto"

05.03.2012 r. - Przejęcie kanadyjskiej spółki górniczej Quadra FNX

Jednym z kluczowych wydarzeń w historii KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze rozwoju bazy zasobowej było przyjazne przejęcie kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining Ltd. (dziś KGHM INTERNATIONAL LTD.), z siedzibą w Vancouver. KGHM nabył 100% akcji notowanej na giełdzie w Toronto firmy. Transakcja ta była zarazem największą inwestycją zagraniczną w historii Polski.

Zawarcie umowy przez PGNiG, ENEA, KGHM Polska Miedź S.A., PGE i TAURON Polska Energia w sprawie poszukiwania gazu z łupków

2012

Przejęcie kanadyjskiej spółki oraz zawarcie umowy w sprawie poszukiwania gazu z łupków

Obraz

19 marca 2013 roku w  Zakładach Górniczych Rudna, na oddziale G-3 kopalni Rudna Główna na głębokości 960 metrów doszło do  wstrząsu górotworu. Wstrząs miał siłę 1,6 x 108J. Był to jeden z silniejszych wstrząsów w Polskiej Miedzi. Uwięzionych pod ziemią zostało 19 pracowników, nie było z nimi kontaktu . Przez ponad siedem godzin pięć zastępów Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego próbowało dostać się do odciętych. Do górników udało się dotrzeć od strony kopalni Polkowice – Sieroszowice.  Żaden z pracowników nie odniósł wtedy poważnych obrażeń.

Zobacz film o Jednostce Ratownictwa Górniczo Hutniczego.

2013

Akcja ratownicza w Zakładach Górniczych Rudna, w czasie której uratowano 19 górników.

Kopalnia Sierra Gorda, jeden z największych i najszybciej rozwijających się projektów kopalnianych na świecie, została oficjalnie otwarta. W ceremonii otwarcia wzięło udział wiele osobistości, w tym prezydent Chile Michelle Bachelet.

Kopalni podczas otwarcia nadano imię Ignacego Domeyki, polskiego geologa, który większość życia spędził w Chile, przyczyniając się do rozwoju tego kraju pod względem przemysłowym i społeczno-kulturowym.

Przerób rudy miedzi w zakładzie przeróbczym Sierra Gorda ruszył w lipcu 2014 r., pierwszy transport z ok. 6 tys. ton koncentratu opuścił kopalnię w listopadzie tego samego roku.

2014

01.10.2014 r. - Uroczyste otwarcie kopalni Sierra Gorda im. Ignacego Domeyki

Obraz
Kopalnia Sierra Gorda w Chile

Poniesione zostały wszystkie główne koszty niezbędne do uruchomienia komercyjnej produkcji koncentratu miedzi, a sam zakład został w pełni przekazany personelowi operacyjnemu.

Równolegle zakład przeróbki molibdenu wyprodukował koncentrat z minimum 40-proc. zawartością tego metalu.

2015

KGHM rozpoczyna w Chile komercyjną produkcję koncentratów miedzi i molibdenu.

Obraz

29 listopada 2016 r. w Zakładach Górniczych „Rudna” na skutek samoistnego tąpnięcia górotworu śmierć poniosło 8 górników, a 21 zostało rannych. Była to największa katastrofa górnicza w historii KGHM.

Rok później przed Centralą Spółki w Lubinie stanęła tablica upamiętniającą wszystkie ofiary wypadków w pracy w KGHM. Została umieszczona w głazie, pochodzącym bezpośrednio z miejsca wypadku. Osiem kamieni, ustawionych wokół głazu, symbolizuje 8 ofiar.

Co roku 29 listopada w tym miejscu Zarząd Spółki, pracownicy Grupy KGHM oraz mieszkańcy Zagłębia Miedziowego oddają hołd ofiarom wypadków w Polskiej Miedzi i wspominają tych, którzy odeszli.

2016

Tragedia w kopalni „Rudna”

Obraz

W kopalni Polkowice-Sieroszowice oddano do użytku nowoczesną dyspozytornię, czyli One Control Room. W jednym miejscu znalazły się wszystkie służby dyspozytorów (górnicze, elektryczne i automatyki).

Głównym celem One Control Room jest skorelowanie obiegu komunikacji wewnętrznej w kopalni, aby podejmowane decyzje były optymalne z punktu widzenia produkcji i bezpieczeństwa pracowników.

Prace koncepcyjne nowej dyspozytorni rozpoczęto w 2012 roku. Jest ona elementem budowy bezpiecznej kopalni.

2017

Uruchomienie nowoczesnej dyspozytorni One Control Room w kopalni Polkowice-Sieroszowice

Obraz

Przyjęta w grudniu 2018 r. zaktualizowana Strategia KGHM Polska Miedź jest kompleksową i długoterminową analizą uwzględniającą zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i sytuację geopolityczną, które w istotny sposób wpływają na branżę wydobywczą.

W Strategii zostały określone cztery kluczowe kierunki rozwoju Grupy KGHM: elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł.

2018

Aktualizacja Strategii KGHM Polska Miedź na lata 2019-2023

Obraz

Spółka uruchamia jedyny w Polsce piec WTR (wychylno-topielno-rafinacyjny) do przetopu recyklingowego miedzi.

Dzięki zdolności przejęcia funkcji pozostałych pieców, w trakcie ich postojów remontowych, produkcja huty będzie na stabilnym wysokim poziomie. Daje to szansę na podniesienie obecnej efektywności Spółki i zwiększenie produkcji miedzi.

2019

Uruchomienie pieca WTR w Hucie Miedzi Legnica

Obraz
Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Wybudowana przez KGHM ZANAM elektrownia fotowoltaiczna to pierwsza w Polsce w pełni zinformatyzowana i zautomatyzowana elektrownia funkcjonująca w technologii 4.0.

- Zgodnie z naszą strategią, do 2030 roku połowę zapotrzebowania na energię chcemy pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE. W branży górniczo-hutniczej to wyjątkowo ambitny cel. Nie tracimy czasu i rozwijamy projekty fotowoltaiczne. Ekologiczne megawaty elektrowni KGHM ZANAM już płyną - Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

2020

Wystartowała pierwsza w Polsce elektrownia fotowoltaiczna w technologii 4.0

Obraz

„Odkrywca, Gigant, Wizjoner” oraz „Przyszłość jest z miedzi” – pod takimi hasłami w 2021 r. KGHM obchodził jubileusz 60-lecia powstania firmy. W ramach obchodów oprócz uroczystej Akademii zorganizowano wiele wydarzeń nie tylko upamiętniających bogatą historię miedziowego giganta, ale także nawiązujących do przyszłości opartej na miedzi – surowcu który będzie kluczowy dla gospodarki opartej na nowych technologiach i elektromobilności.

Z okazji 60 lat KGHM m.in. powstały okolicznościowe murale w Legnicy i w Warszawie, odbyły się programistyczne hackathony „Dolina Miedziowa” i Miedź Jam z grami o miedzi, miała miejsce premiera okolicznościowego filmu o KGHM, a w trasę po całej Polsce wyruszyła mobilna wystawa „Podróże z miedzią”. Dla pracowników zorganizowano specjalny koncert z gwiazdami.

2021

„Odkrywca, Gigant, Wizjoner” oraz „Przyszłość jest z miedzi” – pod takimi hasłami w 2021 r. KGHM obchodził jubileusz 60-lecia powstania firmy.

Obraz

KGHM podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale Power w sprawie wdrożenia małych reaktorów modułowych (SMR) w celu zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Obraz

Huta Miedzi "Legnica" i Huta Miedzi "Głogów" otrzymały pozytywny wynik audytu w ramach certyfikatu Copper Mark. Tym samym KGHM utrzymał swoją pozycje w gronie 28 przedsiębiorstw z całego świata nagrodzonych znakiem odpowiedzialnej produkcji.

2022

Rozpoczęcie prac nad atomem (SMR) w KGHM i potwierdzenie znaku Copper Mark dla dwóch hut KGHM.

Obraz
Szyb GG-1 w Kwielicach

Szyb GG-1 to strategiczna inwestycja KGHM. Pozwoli na dostarczenie powietrza, które umożliwi nam eksploatację złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy na głębokościach, które do tej pory były dla KGHM niedostępne. W czerwcu 2023 r. doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna.

2023

1348 metrów ma najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze – należący do KGHM Polska Miedź szyb GG-1 w Kwielicach to jedna z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie.