Przejrzyste zarządzanie

Przejrzystość zarządzania to podstawa budowania wiarygodności KGHM w oczach interesariuszy.

KGHM opiera swoją komunikację z interesariuszami na otwartości i wzajemnym zrozumieniu. Dotyczy to zarówno inwestorów, jak i pracowników, klientów i kontrahentów oraz społeczności lokalnych. Angażując ich w dialog, firma buduje trwałą platformę komunikacji, pozwalającą przekazywać wszystkim zainteresowanym stronom przejrzyste informacje o podejmowanych działaniach, a jednocześnie analizować ich oczekiwania i opinie na temat KGHM.

Wobec interesariuszy podejmowane są inicjatywy dostosowane do ich specyficznych potrzeb:

  • Akcjonariusze – rozwijane są metody komunikacji wykorzystujące media elektroniczne (responsywna strona internetowa, newsletter dla inwestorów, transmisje internetowe spotkań z Zarządem oraz Walnych Zgromadzeń, telekonferencje, multimedialny raport roczny). Organizowane są także spotkania z analitykami i zarządzającymi funduszami oraz wizyty studyjne w oddziałach KGHM, m.in. inwestorów indywidualnych. Za jakość i przejrzystość zarządzania oraz sposób komunikacji z rynkiem i inwestorami firma była wielokrotnie wyróżniana prestiżowymi nagrodami rynku kapitałowego.
  • Pracownicy i związki zawodowe – organizowane są cykliczne spotkania z przedstawicielami związków zawodowych w celu omówienia aktualnej sytuacji oraz wyjaśnienia ewentualnych problemów.
  • Społeczności lokalne – prowadzony jest aktywny dialog ze społecznościami lokalnymi, którego celem jest informowanie ich przedstawicieli o planach inwestycyjnych KGHM oraz zbieranie opinii na temat postrzegania KGHM jako dobrego sąsiada.
  • Władze samorządowe – wspierany jest zrównoważony rozwój regionów, w których firma prowadzi działalność. Plany rozwojowe i inwestycyjne są konsultowane z uwzględnieniem interesów lokalnych społeczności.
  • Klienci i kontrahenci – monitorowane są potrzeby i poziom zadowolenia z obsługi w relacjach handlowych m.in. poprzez bezpośrednie, indywidualne spotkania z klientami, a także zaproszenia na wydarzenia organizowane przez KGHM. Bliskim kontaktom z tą grupą interesariuszy służy także aktywne uczestnictwo KGHM w konferencjach i targach branżowych.