Polityka środowiskowa

KGHM działa ze szczególną dbałością o ochronę środowiska.

Polityka środowiskowa KGHM potwierdza troskę firmy o obszar, na którym prowadzi działalność. KGHM podejmuje szereg działań w zakresie ograniczania stopnia oddziaływania na środowisko.

Główne założenia polityki środowiskowej zakładają:

  • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących ochronie środowiska,
  • śledzenie nowości technicznych służących ograniczeniu wpływu przemysłu na środowisko i wprowadzanie ich stosownie do potrzeb i możliwości,
  • rozwój technik zagospodarowania odpadów i stały wzrost udziału odpadów zagospodarowanych w ogólnym ich bilansie,
  • bieżącą współpracę ze społecznością i władzami lokalnymi na rzecz środowiska,
  • współpracę na szczeblu Ministerstwa właściwego ds. Środowiska we wdrażaniu polityki ekologicznej kraju,
  • współpracę przy tworzeniu dokumentów referencyjnych BAT (ang. Best Available Techniques) dotyczących naszej działalności,
  • współpracę z europejskim przemysłem wydobywczym i przemysłem metali nieżelaznych w ramach organizacji branżowych przy opracowaniu dokumentów unijnych dotyczących ochrony środowiska.

Ochrona środowiska naturalnego i minimalizowanie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem jest priorytetem firmy. Dzięki stosowanej polityce środowiskowej KGHM wyznacza najwyższe standardy ekologiczne.