Nasze wartości

Bezpieczeństwo 
dla wspólnego
dobra

W KGHM bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych wartości firmy. Trudne warunki pracy w przemyśle wydobywczym i przetwórczym zobowiązują nas do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz podwykonawców. Dlatego podstawą naszych działań jest ciągłe doskonalenie obszaru BHP. To założenie realizowane jest w oparciu o zasady zdefiniowane w Polityce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W ujęciu strategicznym zakładamy osiągnięcie celu ”zero wypadków” poprzez rozwój technologii i systemów zarządzania, a także intensywne promowanie kultury bezpieczeństwa oraz właściwych zachowań wśród pracowników.

W obszarze działań związanych z BHP kluczową rolę odgrywa system szkoleń dla pracowników. Każdego roku na okresowe szkolenia BHP kierowanych jest kilkanaście tysięcy osób. Dodatkowo kilka tysięcy pracowników bierze udział w kursach technicznych, podnoszących ich kwalifikacje w zakresie wykonywanych obowiązków. Częstotliwość szkoleń zależy od stanowiska pracy oraz stopnia narażenia na zagrożenia. W celu podniesienia atrakcyjności, a zarazem efektywności szkoleń BHP w latach 2012-2014 wprowadzone zostały nowoczesne kursy z wykorzystaniem materiałów multimedialnych oraz nowe formy kształcenia z wykorzystaniem wysokich kompetencji pracowników Spółki. Prezentują one cały ciąg technologiczny oraz specyfikę poszczególnych stanowisk pracy. Dzięki takiemu podejściu uświadamiamy pracownikom, że od ich indywidualnej postawy zależy bezpieczeństwo w całym przedsiębiorstwie. Doskonaląc kulturę bezpieczeństwa w firmie dbamy również o podnoszenie sprawności komunikacyjnej na wszystkich szczeblach organizacji. Jestem przekonany, że skuteczna komunikacja oraz chęć współdziałania jest kluczem do bezpiecznej pracy.

Jestem zadowolony z faktu, iż nasze działania przynoszą realne efekty. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znacząco zmniejszyła się całkowita liczba wypadków, poprawiły się wskaźniki wypadkowości (wskaźnik ciężkości i częstości wypadków), a także obniżył się poziom zachorowań na choroby zawodowe. Istotne jest, że trend ten utrzymuje się potwierdzając zasadność realizowanych działań. Jednak w górnictwie ciągle należy pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W najbliższym czasie, w ramach wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KGHM powstanie jednolity system zgodny z normą PN‍-N 18001/OHSAS 18001, którym zostanie objęte także zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Dariusz Teodorski
Główny Inżynier ds. BHP pod ziemią

Współdziałanie 
potęguje
wiedzę

Współpraca Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej z KGHM ma długą tradycję. W ostatnich latach wspólnie organizowaliśmy program zagranicznych staży studenckich Go Global Internships. Doceniam pełny profesjonalizm przygotowania całego programu, począwszy od procesu rekrutacji, poprzez organizację wyjazdów, ich realizację, aż po końcowe rozliczenie. Pracownicy KGHM zajmujący się stażami, w każdej chwili służą uczestnikom pomocą. Chętnie wspierają ich zarówno w sprawach formalnych, jak i organizacyjnych. Co więcej, uważam, że realizacja takiego programu przez KGHM świadczy o kierowaniu się przez pracowników wartościami firmy, takimi jak odpowiedzialność i współdziałanie, w ich codziennej pracy. Go Global Internship miał na celu przyjmowanie najlepszych studentów kierunków górniczych na staże zagraniczne oraz umożliwianie im zdobycia unikalnej wiedzy i bezcennych doświadczeń. Młodzi ludzie rozwiązywali rzeczywiste zadania korzystając z kapitału wiedzy i kompetencji pracowników zakładów górniczych KGHM.

Program Go Global Internships był doskonałą okazją do zacieśniania współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a KGHM. W przyszłości ta współpraca może zaowocować innowacyjnymi rozwiązaniami powstałymi na bazie zdobytych przez studentów doświadczeń.

dr hab. inż. Edyta Brzychczy
Prodziekan ds. Kształcenia Stacjonarnego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

ODpowiedzialność 
to świadome
zobowiązania

Odpowiedzialność to w KGHM pojęcie bardzo szerokie. Dotyczy nie tylko postawy wszystkich pracowników podczas wykonywania swoich obowiązków, to również wartość kształtująca długofalowe etyczne działania firmy skierowane na zewnątrz - wobec środowiska i społeczeństwa.

Funkcjonująca przy KGHM Drużyna Szpiku to jedna z inicjatyw wyrażających ideę społecznej odpowiedzialności firmy. Od 2011 r. rejestruje potencjalnych dawców, którzy w świadomy i odpowiedzialny sposób podejmują decyzję o chęci ratowania ludzkiego życia. Każdego roku lekarze diagnozują nowotwór krwi u 10 tysięcy osób. Szansą dla chorych jest tzw. kroplówka życia, czyli przeszczepienie szpiku kostnego od genetycznego bliźniaka. Jego znalezienie to ogromne wyzwanie, szanse obliczane są na 1:25000.

Drużyna Szpiku zarejestrowała już ponad 1000 osób gotowych pomóc drugiemu człowiekowi. Co więcej, kilku z nich wykorzystało już swoją szansę! To piękny dar, na który stać tylko ludzi bezinteresownych, odważnych i odpowiedzialnych. Dlatego, zanim zarejestrujemy kogoś w naszym banku, bardzo dokładnie wyjaśniamy cały proces przygotowawczy, tłumaczymy przebieg procedur i specyfikę samego zabiegu. Naszym zadaniem nie jest wpisanie na listę potencjalnych dawców jak największej liczby nazwisk. Chcemy, by rejestrujące się osoby naprawdę świadomie podejmowały swoją decyzję, a poczynioną deklarację traktowały z pełną odpowiedzialnością.

Nie każdy oczywiście ma szansę, by pomóc drugiej osobie, dzieląc się z nią swoim szpikiem. Wyjątkowość Drużyny KGHM polega na różnorodności. Jedni zajmują się informowaniem, inni promują ideę dawstwa biorąc udział w imprezach sportowych. Wszyscy jednak są potrzebni, a ich wsparcie to realny obraz odpowiedzialności, która jest ważną wartością KGHM.

Odwaga 
to mierzenie się
z własnymi słabościami

Czym jest dla mnie odwaga? To gotowość do zmierzenia się ze strachem, ze słabościami i lękiem. Z pewnością wymaga ona dużego zaangażowania, ale w połączeniu z rozwagą jest opłacalna. Odwagą nie jest brak obaw, a podjęcie wyzwania w ich obliczu. W swojej pracy codziennie podejmuję różne decyzje, zarówno te najbardziej prozaiczne, jak i te najważniejsze, od których zależy ludzkie życie. Mamy odwagę być inni, odchodzić od schematycznego sposobu myślenia i obaw przed stosowaniem innowacyjnych rozwiązań, pamiętając jednocześnie, że jesteśmy w pełni odpowiedzialni za wszelkie przeprowadzane zmiany. Odwaga to także otwartość na zmiany, zarówno moja, jak i moich kolegów. Cieszę się, że mogę pracować z ludźmi, którzy wymagają ode mnie i od siebie zarazem działań zdecydowanych i odważnych, którzy formułują konkrente oczekiwania i wspólnie angażują się w ich realizację. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc poszkodowanym, podejmujemy odważne decyzje, ale zawsze z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Angażując się bierzemy odpowiedzialność za swoje działania. Mark Twain powiedział: „odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu“.


Piotr Cukrowski
Jednostka Ratownictwa Górniczo–Hutniczego

Zorientowanie na wyniki
to dobry 
kierunek

Zarządzanie Wynikami to proces wspierający przede wszystkim realizację celów biznesowych KGHM. Jego wdrożenie pozwoliło na precyzyjniejsze wyznaczanie pracownikom KPI, celów oraz zadań, zarówno tych solidarnościowych, jak i indywidualnych. Przydzielane obowiązki zawsze uwzględniają strategię firmy oraz wartości, którymi na co dzień kierujemy się w pracy.

Obecnie w KGHM cele i zadania wyznaczamy wspólnie, zgodnie z zasadą SMART. W efekcie wzmacniamy wśród załogi orientację na wyniki, budujemy odpowiedzialność, zacieśniamy współpracę, poprawiamy efektywność działań, zwiększamy zaangażowanie i motywację pracowników.

Dzięki zintegrowanemu podejściu do zarządzania wynikami na bieżąco monitorujemy wyznaczane cele. Wprowadziliśmy spójne kryteria oceny pracowników oraz spotkania na szczeblu pracownik-przełożony. Już teraz zauważamy korzystny wpływ wprowadzanych zmian. Usprawniliśmy komunikację wewnętrzną, lepiej poznaliśmy wzajemne oczekiwania, a nasz zespół tworzą ludzie, którzy wiedzą w jakim kierunku podąża firma i chcą współuczestniczyć w podejmowanych przez nią wyzwaniach. Rozwój zawodowy pracowników widoczny jest więc nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale przekłada się na całą organizację i jej możliwości osiągania ekspansji.

Jestem przekonana, że jako firma idziemy w dobrym kierunku, a zorientowanie na wyniki jest w KGHM jedną z wartości prowadzącą firmę do osiągania strategicznych celów i sukcesu w skali globalnej.

Magdalena Lipińska
Departament Wynagrodzeń i Systemów Motywacyjnych