Bezpieczeństwo

Życie i zdrowie pracowników to najwyższy priorytet KGHM. Działania i procedury podnoszące bezpieczeństwo są wdrażane i egzekwowane we wszystkich kopalniach i zakładach.

Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych wartości KGHM. Obejmuje ochronę zdrowia pracowników, tworzenie przyjaznego środowiska pracy i minimalizowanie potencjalnych zagrożeń. Czuwają nad tym wszyscy pracownicy, przestrzegając procedur i zasad bezpieczeństwa.

Dążąc do realizacji wizji „Zero szkód” w zakresie bezpieczeństwa pracy KGHM stosuje:

  • innowacyjną organizację pracy: wszystkie stanowiska pracy powinny mieć zidentyfikowane zagrożenia, być odpowiednio przygotowane pod względem bezpieczeństwa i wyposażone we właściwe środki techniczne;
  • system wczesnego reagowania:  pozwala na stałe monitorowanie stanu środowiska pracy, m.in. dzięki okresowej ocenie stanu możliwych zagrożeń, kontrolom technicznym sprzętu, przestrzeganiu badań technicznych i homologacji;
  • programy edukacyjne i szkoleniowe: korzystanie z doświadczenia i wiedzy pracowników do podnoszenia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, rozwój nowych programów szkoleniowych, weryfikacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, propagowanie kultury technicznej, m.in. poprzez właściwe serwisowanie oraz dbałość o maszyny i urządzenia;
  • programy zdrowotne: działania podnoszące sprawność fizyczną i samodyscyplinę pracowników, pomoc psychologiczna dla osób, które uczestniczyły w niebezpiecznych zdarzeniach.

Stawiając jako priorytet politykę „Zero szkód” w pracy, KGHM nieustannie doskonali technologie i systemy zarządzania, buduje świadomość, a także motywuje pracowników do bezpiecznych zachowań. Pełnienie obowiązków w przyjaznym środowisku stanowi dla KGHM warunek osiągnięcia zadowolenia z pracy.