Polityka klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A.

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, KGHM Polska Miedź S.A. należy do najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw w Polsce. Jednocześnie spółka od lat z powodzeniem dąży do ograniczenia swojego wpływu na środowisko, czego wyrazem jest m.in. dokonana w ciągu nieco ponad trzydziestu lat ponad 99% redukcja emisji związków siarki i pyłów.

Obecnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zawartymi m.in. w Raporcie niefinansowym z 2019 r., KGHM Polska Miedź S.A. przygotowuje swoją Politykę Klimatyczną, która wyznaczy główne kierunki działań dekarbonizacyjnych spółki i całej Grupy Kapitałowej. Finalna wersja dokumentu zostanie przyjęta do końca 2021 roku.

Polityka klimatyczna KGHM

Czym jest Polityka Klimatyczna KGHM?

Polityka klimatyczna będzie dokumentem kierunkowym, mającym na celu wskazanie działań KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz klimatu oraz dostosowanie spółki do ich realizacji. Określi ona m.in.:

 • dotychczasowy poziom emisji gazów cieplarnianych i ambicje w zakresie ich redukcji w perspektywie lat 2030 i 2050;
 • kluczowe obszary i dźwignie redukcji emisji;
 • towarzyszące redukcji emisji inne działania pro-klimatyczne;
 • rekomendacje w zakresie wdrożenia deklaracji i zaleceń Polityki Klimatycznej.

Co da spółce opracowanie i wdrożenie Polityki Klimatycznej?

Dzięki przygotowaniu i wdrożeniu Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.:

 • kolejny raz potwierdzi swoje daleko idące ambicje w zakresie ograniczania śladu środowiskowego spółki;
 • wpisze się w najnowsze standardy określane przez Dobre praktyki spółek notowanych na GPW;
 • umocni swoją pozycję rynkową, uzyskując możliwość lepszego pozycjonowania swoich produktów;
 • lepiej dostosuje się do zmian otoczenia wynikających ze wzrostu cen energii i uprawnień do emisji CO2;
 • istotnie przyczyni się do dekarbonizacji całej polskiej gospodarki (jako jedno z najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw w kraju);
 • wyjdzie naprzeciw coraz częściej pojawiających się oczekiwaniom rynków finansowych, akcjonariuszy i inwestorów;
 • zapewni dalsze polepszenie warunków życia i pracy w Zagłębiu Miedziowym oraz na całym Dolnym Śląsku.

Jak realizowane są prace nad Polityką Klimatyczną?

Prace nad projektem realizowane są w ramach Komitetu Sterującego oraz Zespołu Operacyjnego ds. opracowania i wdrożenia Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. powołanych poleceniem służbowym prezesa zarządu, a także zajmujących się konkretnymi zagadnieniami podzespołów. Każdy z nich tworzy grupa licząca od kilku do nawet kilkudziesięciu osób, reprezentujących zarówno personel zarządzający, jak i ekspertów z poszczególnych obszarów funkcjonowania spółki i Grupy Kapitałowej.

Ich prace realizowane są równolegle w ramach ośmiu strumieni, dedykowanych zagadnieniom związanym z różnymi aspektami projektu – od kwestii dotyczących bezpośrednio emisji, aż po tematykę z obszarów zarządzania i komunikacji.

Obecną fazę przygotowań poprzedziły prowadzone od roku 2019 długotrwałe i wieloaspektowe analizy regulacyjne i strategiczne. Wykazały one, że w kontekście ambicji politycznych wspólnoty europejskiej wyrażonych m.in. w postaci Europejskiego Zielonego Ładu, kwestie klimatyczne będą miały kluczowy wpływ nie tylko na środowisko, ale również na konkurencyjność spółki na rynkach międzynarodowych i ekonomikę produkcji. Równocześnie gromadzone, agregowane oraz przetwarzane były wszelkie informacje i dane dotyczące zagadnień związanych z emisją gazów cieplarnianych. Wszystkie te prace pozwoliły oszacować skalę projektu oraz stworzyć wstępny plan prac w jego ramach. Harmonogram ten zakładał m.in. zapoznanie kluczowej kadry spółki z wyzwaniami i możliwościami tego typu przedsięwzięcia oraz  podejściem do tematyki ochrony klimatu, stosowanym przez naszych konkurentów z branży metali nieżelaznych.

Zasadniczy etap prac nad polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A. zainaugurowały zatem specjalne warsztaty, w trakcie których wyższa kadra menedżerska mogła zapoznać się z uwarunkowaniami realizacji projektu, harmonogramem prowadzonych w jego trakcie prac oraz rolą poszczególnych komórek organizacyjnych w całym procesie.

W tej fazie prac wspierani jesteśmy przez doradcę projektowego – firmę Ernst & Young sp. z o.o. Consulting sp. k. Spółka jest polskim przedstawicielem EY, jednej z największych na świecie firm świadczących usługi z zakresu doradztwa, audytu i zarządzania ryzykiem.