Polityka klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A.

Jako świadomy i odpowiedzialny uczestnik zielonej transformacji świadomie wychodzimy naprzeciw wyzwaniom, jakie przed KGHM Polska Miedź S.A. stawiają zmieniające się uwarunkowania regulacyjne oraz wynikające z nich obowiązki w zakresie wpływu działalności spółki na klimat, a także oddziaływania zmian klimatycznych na KGHM.

16 listopada 2021 r. podjęta została uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia do stosowania Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentu określającego ambitne cele Spółki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w horyzontach lat 2030 i 2050 oraz zakres i stopień zmian niezbędnych do ich realizacji.

Główne założenia Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.

 • Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez spółkę – jako Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM – neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 – emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki i Zakresu 2 – emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji.
 • Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do końca 2024 roku.

Cele redukcji - schemat

 

Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM

 • Następstwem i uszczegółowieniem sposobu osiągnięcia celów Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM, w którym określone zostaną całościowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych.
 • KGHM Polska Miedź S.A. emituje rocznie około 3 mln ton ekwiwalentu CO2, z czego w przybliżeniu 47% stanowią emisje Zakresu 1, zaś 53% emisje Zakresu 2.
 • Emisje Zakresu 1 to emisje bezpośrednie związane przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki – w szczególności emisje z procesów hutniczych, emisje związane z wykorzystaniem paliw silnikowych przez pojazdy i maszyny górnicze w kopalniach oraz emisje związane z wytwarzaniem energii z własnych źródeł przy wykorzystaniu gazu ziemnego.
 • Emisje Zakresu 2 to z kolei emisje pośrednie związane z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła.
 • W roku 2022 KGHM przeprowadził pełną inwentaryzację emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 w spółkach zależnych i podał do publicznej informacji całkowity poziom emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 dla całej organizacji. KGHM upubliczni dane o emisjach Zakresu 3 dla Grupy Kapitałowej najpóźniej w pierwszej połowie roku 2024.
 • Emisje Zakresu 3 to emisje pośrednie w łańcuchu dostaw sprzętu, maszyn, części, materiałów eksploatacyjnych itp., a także wynikające z realizacji usług czy podróży służbowych.

Co daje spółce opracowanie i wdrożenie Polityki Klimatycznej?

Dzięki przygotowaniu i wdrożeniu Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.:

 • kolejny raz potwierdzi swoje daleko idące ambicje w zakresie ograniczania śladu środowiskowego spółki;
 • wpisze się w najnowsze standardy określane przez Dobre praktyki spółek notowanych na GPW;
 • umocni swoją pozycję rynkową, uzyskując możliwość lepszego pozycjonowania swoich produktów;
 • lepiej dostosuje się do zmian otoczenia wynikających ze wzrostu cen energii i uprawnień do emisji CO2;
 • istotnie przyczyni się do dekarbonizacji całej polskiej gospodarki (jako jedno z najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw w kraju);
 • wyjdzie naprzeciw coraz częściej pojawiających się oczekiwaniom rynków finansowych, akcjonariuszy i inwestorów oraz zapowiedzianych zmian prawnych związanych z raportowaniem kwestii klimatycznych, np. w ramach dyrektyw CSRD i standardów ESRS;
 • zapewni dalsze polepszenie warunków życia i pracy w Zagłębiu Miedziowym oraz na całym Dolnym Śląsku.

 

Jak realizowane były prace nad Polityką Klimatyczną?

Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. była zwieńczeniem prac, które –zgodnie z zapowiedziami zawartymi m.in. w Raporcie niefinansowym z 2019 r. – prowadzone były już od ponad dwóch lat.

Zapoczątkowane wówczas wieloaspektowe analizy regulacyjne i strategiczne wykazały, że ambicje klimatyczne wspólnoty europejskiej będą miały kluczowy wpływ nie tylko na środowisko, ale również na konkurencyjność spółki na rynkach międzynarodowych i ekonomikę produkcji. Równocześnie gromadzone, agregowane oraz przetwarzane były wszelkie informacje i dane dotyczące zagadnień związanych z emisją gazów cieplarnianych. Wszystkie te działania pozwoliły oszacować skalę projektu oraz stworzyć wstępny plan prac w jego ramach.

W kolejnej fazie prac byliśmy wspierani przez doradcę projektowego – firmę Ernst & Young sp. z o.o. Consulting sp. k. Spółka jest polskim przedstawicielem EY, jednej z największych na świecie firm świadczących usługi z zakresu doradztwa, audytu i zarządzania ryzykiem.

Zainaugurowały ją specjalne warsztaty, w trakcie których wyższa kadra menedżerska mogła zapoznać się z uwarunkowaniami realizacji projektu, harmonogramem prowadzonych w jego trakcie prac oraz rolą poszczególnych komórek organizacyjnych w całym procesie.

Ten etap realizowano w formule projektowej, składającej się z Zespołu Operacyjnego oraz Komitetu Sterującego, który weryfikował pracę poszczególnych strumieni roboczych. Struktura projektowa i skład osobowy zostały określone zarządzeniem prezesa zarządu ws. opracowania i wdrożenia Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. Każdy strumień roboczy Zespołu Operacyjnego złożony był z grupy liczącej od kilku do nawet kilkudziesięciu osób, reprezentujących zarówno personel zarządzający, jak i ekspertów z poszczególnych obszarów funkcjonowania spółki i Grupy Kapitałowej.

Strumienie dedykowane były zagadnieniom związanym z różnymi aspektami projektu – od kwestii dotyczących bezpośrednio emisji, aż po tematykę z obszarów zarządzania i komunikacji.

Dokonano przeglądu dotychczasowego procesu kalkulacji emisji w spółce oraz określono docelowy, optymalny schemat raportowania danych o emisjach. Wyznaczono też cele klimatyczne KGHM oraz wytypowano inicjatywy i środki realizacji tych ambicji, a także nakreślono główne trendy regulacyjne i związane z tym wnioski dla kształtu dokumentu Polityki Klimatycznej KGHM. W dalszym etapie prac przeprowadzona została analiza scenariuszowa ryzyk klimatycznych i ocena wrażliwości modelu biznesowego na kwestie związane ze zmianami klimatu. Pochylono się również nad ocenami Spółki w ratingach ESG i zaplanowano środki mające służyć poprawie dotychczasowej pozycji KGHM Polska Miedź S.A. w tym obszarze. W celu właściwego wkomponowania kwestii klimatycznych do działalności operacyjnej spółki opracowano też propozycję zmian w procesach i procedurach (zgodnie z rekomendacjami TCFD) oraz zaprojektowano strukturę i mapę drogową wdrożenia Polityki Klimatycznej.