Realizacja Strategii

14 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040.

Konsekwentna realizacja przygotowanej w 2018 roku Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 pozwoliła Grupie Kapitałowej KGHM wykorzystać sprzyjające trendy makroekonomiczne, aby zwiększyć skalę działalności a także znacznie poprawić wyniki produkcyjne oraz sytuację finansową. W konsekwencji dynamicznych przemian, które miały miejsce w tym czasie w szeroko pojętym otoczeniu, dokonano przeglądu i odświeżenia przyjętych założeń strategicznych.

W celu odzwierciedlenia zmian w otoczeniu, zaktualizowane zostały dotychczasowe, cztery strategiczne kierunki rozwoju (Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł) o dodatkowy, piąty element – Energię.

Więcej szczegółów, dotyczących postępów w realizacji poszczególnych obszarów Strategii, Spółka raportuje cyklicznie - co kwartał w ramach raportów finansowych a także w ramach raportów zintegrowanych - raz do roku. Zapraszamy do Centrum Wyników.

Realizacja strategii