Niezbędnik inwestora

Jak kupić akcje KGHM?

Aby kupić akcje KGHM, należy założyć rachunek inwestycyjny w licencjonowanym biurze maklerskim. Za pośrednictwem biura, poprzez zlecenie bezpośrednio maklerowi bądź samodzielnie przez serwis internetowy biura, można dokonywać zakupu oraz sprzedaży jednostek akcyjnych.

Więcej informacji na temat inwestowania w papiery wartościowe można znaleźć między innymi na stronie warszawskiej giełdy pod adresem "Jak zacząć inwestować?". Inną przydatną stroną internetową zawierającą bieżące informacje z rynku kapitałowego jest infostrefa.com.

**OSTRZEŻENIE**
KGHM Polska Miedź S.A. ostrzega przed fałszywymi stronami internetowymi oraz przed zawieraniem fikcyjnych umów inwestycyjnych

Może to być próba wyłudzenia oszczędności lub danych osobowych. Spółka nie prowadzi aktualnie żadnego programu inwestycji w złoto, srebro czy miedź, skierowanego do klientów detalicznych i inwestorów indywidualnych. Nie rozsyłamy również informacji z załącznikami i z umowami inwestycyjnymi do klientów indywidualnych. Apelujemy o ostrożność i nieotwieranie maili oraz linków z podejrzanymi treściami i adresami internetowymi.

Wszelkie informacje na temat działalności KGHM można znaleźć na naszej oficjalnej witrynie firmowej. W związku z próbami podszywania się pod KGHM wszczęliśmy już odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz zgłosiliśmy sprawę do instytucji, które zajmują się ściganiem tego typu przestępstw.

Edukacja IR

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem informacją odnośnie do naszego doświadczenia oraz know-how budowanego i doskonałego przez wiele lat w obszarze Relacji Inwestorskich.

Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa wartościowe i użyteczne źródło do budowania własnych zasobów IR, a także szansa na promowanie najlepszych praktyk IR w spółkach.

2023 - Kongres Relacji Inwestorskich SEG, warsztat pod tytułem Relacje inwestorskie w praktyce

Kongres

2022 - Kongres Relacji Inwestorskich SEG, warsztat pod tytułem Organizacja procesów ESG w KGHM Polska Miedź S.A

Kongres

FAQ

Poniżej przedstawiamy listę odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania z obszarów strategii, inwestycji, produkcji czy wyników finansowych. Jeśli nie znajdujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem relacji inwestorskich.

 

GRUPA KGHM

1. Gdzie znajdę informacje o aktywach górniczych Grupy KGHM?

Grupa Kapitałowa KGHM posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie. Szczegółowe dane dotyczące aktywów górniczych Grupy KGHM można znaleźć w sprawozdaniach Spółki publikowanych na stronie internetowej w sekcji Inwestorzy, w zakładce Centrum wyników. Dodatkowo, zachęcamy do zapoznania się z informacją zaprezentowaną w sekcji Biznes, w zakładce Wydobycie i wzbogacanie.

2. Jakie są główne założenia Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040?

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040 („Strategia”).

Strategia „5E” to teraz 5 filarów bazujących na 5 zaktualizowanych kierunkach rozwoju. Filarom przypisano zindywidualizowane cele główne oraz kluczowe mierniki sukcesu, którymi są:

I.  Filar - Działalność podstawowa

Cel główny: Umacnianie pozycji GK KGHM jako globalnego gracza w sektorze górnictwa i hutnictwa

Cele na 2030 rok:

 1. Krajowa produkcja miedzi – ok. 600 tys. ton miedzi elektrolitycznej (w tym w oparciu o zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu).
 2. Zagraniczna produkcja miedzi - Zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów KGHM poprzez przedłużenie czasu życia czynnych kopalni, rozwój aktywów w ramach posiadanego portfela projektów górniczych oraz zwiększenie bazy zasobowej dzięki realizacji Strategii Eksploracji Zagranicznej.
 3. Produkcja srebra - Utrzymanie pozycji w pierwszej trójce producentów srebra na świecie (ok. 1200 ton srebra rocznie).
 4. Rentowność - 10,2% (Średni poziom ROCE (Return On Capital Employed, wskaźnik rentowności kapitału stałego) z ostatnich 3 lat).
 5. Konkurencyjność kosztowa - 3. decyl.

II.  Filar - Nowa działalność
Cel główny: Dywersyfikacja oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł

Cele na 2030 rok:

 1. Wyprodukowana energia – min. 50% konsumpcji
 2. Redukcja szacowanej emisji CO2 wynikającej ze zużycia energii elektrycznej - 1,0 mln ton CO2
 3. Dywersyfikacja oferty handlowej w zakresie metali (Wzrost udziału nowych półproduktów z miedzi i wysokoprzetworzonych produktów z miedzi (drutu OFE-Cu, granulatu OFE-Cu) i innych metali w ogólnej sprzedaży Grupy KGHM) – 10%.

III.  Filar - Działalność wspierająca
Cel główny: Zredefiniowanie sposobu wykorzystania posiadanych aktywów wspierających działalność podstawową

Cele na 2030 rok:

 1. Recykling złomów - Ok. 350 tys. ton złomów miedzi
 2. Przychody ze sprzedaży z rynków zewnętrznych wybranych Spółek GK - zakładając 2020 r. jako rok bazowy  = 100%: wzrost do 2030 r. o 147% do roku bazowego dla spółek KGHM Zanam S.A., Nitroerg S.A., PeBeKa S.A. oraz 163% do roku bazowego dla spółki DMC Mining Services Ltd.

IV.  Filar - Zdrowie
Cel główny: Rozwój posiadanych aktywów uzdrowiskowych jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia całego społeczeństwa

Cele na 2030 rok:

 1. LTIFR – Dążenie do 0 wypadków
 2. TRIR – Dążenie do 0 wypadków
 3. Poziom wsparcia na Obszar Zdrowie realizowany przez Fundację KGHM Polska Miedź – ok. 7 mln PLN

V.  Filar – Prospołeczność
Cel główny: Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa

Cele na 2030 rok:

 1. Wspieranie  sprawiedliwej transformacji górnictwa
 2. Liczba zrealizowanych projektów wolontariackich - 30
 3. Poziom wsparcia udzielonego na kulturę, sport i zdrowie ok. 48 mln PLN

W Strategii GK KGHM do 2030 r. wskazano także cele klimatyczne związane z redukcją emisji przez KGHM, spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A., dokumentem komplementarnym wobec Strategii.

Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM Polska Miedź S.A. podtrzymuje swoją odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa.

Szczegółową informację dotyczącą strategii można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji O nas, w zakładce Strategia biznesowa. Zachęcamy do pobrania prezentacji oraz infografiki.

3. Jak wygląda Budżet Grupy KGHM na bieżący rok 2023?

Spółka opublikowała podstawowe założenia Budżetu w raporcie bieżącym 50/2022 w dniu 21 grudnia 2022 r. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie korporacyjnej Spółki w sekcji Inwestorzy, w zakładce Raporty bieżące

4. Gdzie znajdę informacje o wolumenach produkcji Grupy KGHM?

Dane dotyczące wolumenów produkcji Grupy KGHM można znaleźć w sprawozdaniach Spółki publikowanych na stronie internetowej w sekcji Inwestorzy, w zakładce Centrum wyników. Spółka publikuje również wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM w ujęciu miesięcznym. Raporty można znaleźć na stronie korporacyjnej Spółki w sekcji Inwestorzy, na podstronie Raporty produkcyjno-sprzedażowe oraz podstronie z Raportami bieżącymi.

5. Czy Spółka będzie w dalszym ciągu inwestować w złoża poza granicami Polski?

W chwili obecnej KGHM skupia swoje działania na zwiększaniu wartości i optymalizacji bieżących projektów.

6. Podatek od niektórych kopalin: czy jest szansa na jego likwidację lub obniżenie?

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. stawka podatku od wydobycia niektórych kopalin została obniżona o ok. 30% i była to druga, a zarazem najwyższa obniżka tego podatku. Formuła obliczeniowa wyglądała następująco:

stawka podatku za tonę wydobytej miedzi = [0,033 × średnia cena miedzi + (0,001 × średnia cena miedzi)2,5] × 0,6

stawka podatku za kilogram wydobytego srebra = [0,125 × średnia cena srebra + (0,001 × średnia cena srebra)4] × 0,6

Od dnia 01 grudnia 2022 roku stawka podatku wróciła do poprzedniej formuły i obecnie (po zmianie z dnia 3 lutego 2023r.) wygląda następująco:

Jeżeli średnia cena miedzi przekracza 20 689 zł za tonę, stawkę podatku za tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru:

stawka podatku = [0,033 × średnia cena miedzi + (0,001 × średnia cena miedzi)2,5] × 0,85

Jeżeli średnia cena srebra przekracza 1 658 zł za kilogram, stawkę podatku za kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru:

stawka podatku = [0,125 × średnia cena srebra + (0,001 × średnia cena srebra)4] × 0,85

DYWIDENDA I AKCJE

1. Gdzie znajdę Politykę dywidendową Spółki oraz historyczne informacje o dywidendzie?

Polityka dywidendowa KGHM znajduje się na stronie internetowej w sekcji Inwestorzy, w zakładce Dywidenda. Również w tej zakładce zaprezentowane są historyczne dane z pełną informacją dotyczącą wypłaty dywidendy, które można pobrać przygotowanym pliku Excel.

2. Kiedy muszę nabyć akcje KGHM, aby uzyskać prawo do dywidendy?

Dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom, którzy posiadają akcje KGHM w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy, określonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Aby uzyskać prawo do dywidendy za poprzedni rok obrotowy, należy posiadać zarejestrowane akcje na swoim rachunku w biurze maklerskim w dniu dywidendy, natomiast zakupu akcji należy dokonać dwa dni przed dniem dywidendy, co wynika z księgowania transakcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, tzw. system T+2.

3. Gdzie znajdę aktualne rekomendacje analityków dla akcji KGHM?

Na stronie internetowej KGHM prezentujemy zbiorcze zestawienie rekomendacji analityków dla akcji KGHM na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Można je znaleźć w sekcji Inwestorzy, w zakładce Rekomendacje. Jeżeli chodzi o pełne raporty analityków, ich rekomendacje są udostępnione z reguły w płatnych serwisach i publikowane z opóźnieniem.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Gdzie znajdę informacje o Walnych Zgromadzeniach?

Informacje o ładzie korporacyjnym, w tym o Walnych Zgromadzeniach znajdują się na stronie internetowej Spółki w sekcji Inwestorzy, w zakładce Ład korporacyjny, Walne zgromadzenie. Ponadto, informacje o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na stronie z Raportami bieżącymi w sekcji Centrum wyników.

2. Co zrobić, aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu? 

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji. Są to osoby, które na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz osoby, które wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ Spółki. Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki w sekcji Inwestorzy, w zakładce Ład korporacyjny, Walne zgromadzenie.

3. Ile akcji trzeba posiadać, aby można było umieścić określoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia?

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, rozdział IV, paragraf 23 punkt 3, akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Statut można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji Inwestorzy, w zakładce Ład korporacyjny.

WYNIKI FINANSOWE

1. Gdzie znajdę najnowszy Raport Roczny Grupy KGHM? 

Raport roczny Grupy KGHM Polska Miedź S.A. zawierający m.in. Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Centrum wyników - Raporty finansowe, natomiast Raport zintegrowany za 2021 rok dostępny jest pod tym odnośnikiem bądź w wersji online tutaj.

2. Gdzie na stronie KGHM znajdę najbardziej aktualne informacje finansowe i biznesowe dla Grupy KGHM?

Najbardziej aktualne informacje finansowe o Grupie KGHM dostępne są na stronie internetowej w zakładce Inwestorzy – Centrum wyników, gdzie znajduje się krótki komentarz w formie Podsumowania ostatnich wyników produkcyjnych i finansowych oraz Investor kit – podręczne zestawienie najważniejszych plików takich jak: raport okresowy, zestawienie wyników w Excelu, prezentacja, IR Release, transmisja, transkrypcja, zestawienie pytań zadanych podczas konferencji wynikowej oraz relacja z czatu inwestorskiego.

3. Gdzie znajdę informacje o czynnikach makroekonomicznych wpływających na wyniki Grupy KGHM?

Informacje o czynnikach makroekonomicznych wpływających na wyniki Grupy KGHM zawarte są w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 rok w rozdziale 1.9 uwarunkowania makroekonomiczne. Sprawozdanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A oraz Grupy Kapitałowej KGHM za 2022 rok dostępne jest na stronie internetowej w zakładce z Raportami finansowymi. Syntetyczne informacje o czynnikach makroekonomicznych mających wpływ na wyniki KGHM można również znaleźć w kwartalnych prezentacjach wynikowych, w zakładce Prezentacje.

4. Ile wynosił koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie Kapitałowej oraz sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych w KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku?

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie Kapitałowej za 2022 rok wyniósł 2,20 USD/funt, a w KGHM Polska Miedź S.A. sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) wyniósł 38 717 PLN/tonę.

Informacja o koszcie produkcji miedzi C1 znajduje się w odpowiednich kwartalnych sprawozdaniach (w sekcji Raporty finansowe) czy prezentacjach (w sekcji Prezentacje).

5. Gdzie znajdę kalendarz publikacji wyników finansowych Grupy KGHM Polska Miedź S.A.?

Kalendarz publikacji wyników finansowych Grupy KGHM znajduje się na stronie internetowej w zakładce Inwestorzy - Kalendarz inwestora. Informacja o datach publikacji minionych raportów okresowych znajduje się w raporcie bieżącym publikowanym do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Czy KGHM posiada Strategię Zrównoważonego Rozwoju?

Tak, Spółka KGHM działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zachowując równowagę pomiędzy rozwojem firmy a oczekiwaniami interesariuszy. Dialog z otoczeniem jest podstawą współdziałania i dobrego sąsiedztwa, a także dalszej ekspansji KGHM. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Spółki w zakładce Zrównoważony rozwój.

2. Gdzie można znaleźć informacje o wskaźnikach ESG, które obrazują działania Grupy KGHM?

KGHM raportuje dane ESG w oparciu o wskaźniki Global Reporting Initiative (GRI) oraz zgodnie z wytycznymi standardu the Copper Mark i Carbon Disclosure Project (CDP) a także mając na uwadze wymogi agencji ratingowych, m.in. MSCI, Sustainalytics oraz zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych GPW 2021.

Wskaźniki GRI, które obrazują działania Spółki w zakresie kwestii środowiskowych, ekonomicznych i społecznych można znaleźć w Raporcie Zintegrowanym Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., obejmującym wyniki zarówno finansowe jak i niefinansowe. Raport zintegrowany za 2021 rok został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania GRI w wersji Standards. Raporty zintegrowane dostępne są na stronie internetowej KGHM w zakładce inwestorskiej Centrum wyników – Raporty zintegrowane oraz Raporty i zasoby w zakładce Zrównoważony rozwój.

Standard The Copper Mark dostarcza wiarygodnych informacji na temat procedur i zasad produkcji w firmach z branży wydobywczej. Ten Znak to sygnał m.in. dla inwestorów czy firm wykorzystujących miedź w swoich produktach, że zakłady z taką marką są wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem biznesowym.

Więcej informacji dotyczących stosowanych wskaźników oraz działań w obszarze ESG można znaleźć w zakładce inwestorskiej w sekcji ESG | KGHM Strona korporacyjna.

3. Czy KGHM Polska Miedź S.A. spełnia wymogi co do ochrony środowiska? 

KGHM Polska Miedź S.A. jako jeden ze światowych liderów produkcji miedzi i srebra, zamierza nieustannie, w sposób świadomy rozwijać swoją działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, prowadząc działania w sposób uwzględniający zarówno wpływ organizacji na klimat, jak i wpływ zmian klimatycznych na Spółkę.

Ochrona środowiska naturalnego i minimalizowanie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem jest priorytetem firmy. Dzięki stosowanej polityce środowiskowej KGHM wyznacza najwyższe standardy ekologiczne w kraju. KGHM prowadzi większość swojej działalności na Dolnym Śląsku. Czujemy się odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego i dobrostan ludzi oraz ich otoczenia. Od lat prowadzimy znaczące inwestycje i inicjatywy ukierunkowane na wdrażanie eko-efektywnych i niskoemisyjnych technologii. Do tego utrzymujemy w pełnej sprawności technicznej urządzenia służące ochronie środowiska, nieustannie rozwijamy techniki zagospodarowania odpadów i współpracujemy z lokalnymi władzami na rzecz ochrony środowiska.

Wyrazem naszego zaangażowania jest m.in. przyznanie certyfikatu dla dwóch naszych zakładów metalurgicznych w ramach prestiżowego programu Copper Mark. Huty Miedzi Głogów i Legnica dołączyły do programu Copper Mark w 2020 roku. Przez wiele miesięcy międzynarodowi eksperci sprawdzali zgodność procesów biznesowych oddziałów KGHM z 32 kryteriami przyznawania znaku. Pod uwagę wzięto działania związane m.in. z ochroną środowiska, łańcuchem dostaw dla metali, warunkami pracy, praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem czy współpracą z lokalnymi społecznościami.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej Spółka KGHM prowadzi działalność zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami (to m.in. pozwolenie wodno-prawne), która jest na bieżąco monitorowana przez wyspecjalizowane służby, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Badania prowadzone przez urzędy, ale też służby środowiskowe KGHM, są prowadzone w trybie ciągłym. Pozwolenie wodno-prawne bardzo precyzyjnie określa w jakiej ilości, czasie i jakiej zawartości zrzut wody może być przeprowadzony.

Więcej o naszych działaniach w zakresie ochrony środowiska można znaleźć w rozdziale 6. Działania w sferze środowiska naturalnego, w tym klimatu oraz wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, Sprawozdania z informacji niefinansowych za rok 2021 oraz w Raporcie Zintegrowanym za rok 2021.

4. Jakie kroki podejmuje KGHM w celu zrealizowania Transformacji Energetycznej?

Będąc ambitnym uczestnikiem zielonej transformacji, KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje zobowiązania nie tylko co do dalszego rozwoju działalności podstawowej, ale również do przeprowadzenia szeregu zmian w funkcjonowaniu Spółki, których celem jest wykazanie świadomości zmian klimatycznych oraz pogłębienie komunikacji w tym zakresie ze wszystkimi interesariuszami.

Ambicją KGHM Polska Miedź S.A. jest zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię.

KGHM wpisuje się w globalny trend odchodzenia od paliw kopalnych i postawiła ambitny cel, aby do 2030 r. połowę zapotrzebowania na energię pokrywać z własnych źródeł. M.in. wykorzystywać w jak najwyższym stopniu OZE, w tym fotowoltaikę, energię wiatrową, rozwiązania wodorowe oraz energię jądrową (SMR).

KGHM wspólnie z firmą NuScale zamierza wdrożyć technologię SMR w Polsce w tej dekadzie. Pierwsza elektrownia zapewni czystą energię zakładom produkcyjnym miedziowej Spółki. W tym zakresie KGHM złożył już wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii i przygotowania studium lokalizacyjnego. W tym celu trwają prace nad utworzeniem w Polsce Symulatora Sterowni SMR (Centrum Edukacji - Centrum E2) do szkolenia operatorów i specjalistów jądrowych.

Prowadzone są także projekty elektrowni fotowoltaicznych na terenach należących do KGHM, tj. przy Hucie Miedzi Głogów, przy Hucie Miedzi Cedynia i w obszarze Piaskowni Obora. Przygotowywane są również inne projekty na terenach własnych KGHM. Ponadto, Spółka jest aktywna na rynku fuzji i przejęć w zakresie odnawialnych źródeł energii i prowadzi szereg procesów due diligence i wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży. KGHM prowadzi również działania zmierzające do wybudowania morskich farm wiatrowych.

INNE

1. Czy istnieje w Spółce jakiś kanał informacyjny przekazujący wiadomości z Grupy KGHM? Czy Spółka prowadzi jakąś listę mailingową, do której można się zapisać?

Tak, najnowsze wiadomości dotyczące Grupy KGHM można otrzymywać poprzez subskrypcję Newslettera Spółki dostępnego na stronie internetowej https://kghm.com/pl/newsletter

Zainteresowani subskrypcją mogą dokonać wyboru rodzaju newslettera spośród: Biuletynu rynkowego, Sprawozdań finansowych, Raportów bieżących, Newslettera dla inwestorów, Otwartych przetargów czy Raportów z notowań. Dostępny jest także osobny mailing dla mediów.

2. Gdzie znajdę informacje o instrumentach dłużnych KGHM?

Informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Inwestorzy – Obligacje. Umieszczone są tam noty informacyjne Serii A i B oraz aktualne tabele odsetkowe.

W dniu 27 maja 2019 r. została podpisana umowa emisyjna, w ramach której Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ustanowił program emisji obligacji do kwoty 4 mld PLN. Stronami Umowy emisyjnej zostali KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz banki PKO BP, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao i Santander Bank Polska jako Organizatorzy i Dealerzy. Emisja została przeprowadzona w czerwcu 2019 r., maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 2 mld PLN. 

W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A oraz Obligacje Serii B. Oferta obligacji odbyła się na drodze oferty prywatnej i była skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów, dotyczyła wyłącznie terytorium Polski. 20 września 2019 r. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacje na okaziciela serii A i B KGHM Polska Miedź S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Na dzień pierwszego notowania obligacji w ASO wyznaczono 3 października 2019 r.

3. Kto jest audytorem dla Grupy KGHM?

Umowa o przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2019–2021 z firmą PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k. została zawarta 27 lutego 2019 roku. Po dokonaniu pozytywnej oceny usług świadczonych przez dotychczasowego audytora oraz złożonej przez audytora oferty na świadczenie usług badania i przeglądu sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podjęła uchwałę o przedłużeniu ważności powyższej umowy na przegląd i badanie sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2022–2024.
Szczegółowa informacja o politykach i procedurach dotyczących wyboru i świadczenia usług audytorskich znajduje się w podrozdziale 2.15 Oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego.