Niezbędnik inwestora

Jak kupić akcje KGHM?

Aby kupić akcje KGHM, należy założyć rachunek inwestycyjny w licencjonowanym biurze maklerskim. Za pośrednictwem biura, poprzez zlecenie bezpośrednio maklerowi bądź samodzielnie przez serwis internetowy biura, można dokonywać zakupu oraz sprzedaży jednostek akcyjnych.

Więcej informacji na temat inwestowania w papiery wartościowe można znaleźć między innymi na stronie warszawskiej giełdy pod adresem "Jak zacząć inwestować?". Inną przydatną stroną internetową zawierającą bieżące informacje z rynku kapitałowego jest infostrefa.com.

**OSTRZEŻENIE**
KGHM Polska Miedź S.A. ostrzega przed fałszywymi stronami internetowymi oraz przed zawieraniem fikcyjnych umów inwestycyjnych

Może to być próba wyłudzenia oszczędności lub danych osobowych. Spółka nie prowadzi aktualnie żadnego programu inwestycji w złoto, srebro czy miedź, skierowanego do klientów detalicznych i inwestorów indywidualnych. Nie rozsyłamy również informacji z załącznikami i z umowami inwestycyjnymi do klientów indywidualnych. Apelujemy o ostrożność i nieotwieranie maili oraz linków z podejrzanymi treściami i adresami internetowymi.

Wszelkie informacje na temat działalności KGHM można znaleźć na naszej oficjalnej witrynie firmowej. W związku z próbami podszywania się pod KGHM wszczęliśmy już odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz zgłosiliśmy sprawę do instytucji, które zajmują się ściganiem tego typu przestępstw.

FAQ

Poniżej przedstawiamy listę odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania z obszarów strategii, inwestycji, produkcji czy wyników finansowych. Jeśli nie znajdujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem relacji inwestorskich.

GRUPA KGHM

1. Gdzie znajdę informacje o aktywach górniczych Grupy KGHM?

Grupa Kapitałowa KGHM posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie. Szczegółowe dane dotyczące aktywów górniczych Grupy KGHM można znaleźć w sprawozdaniach Spółki publikowanych na stronie internetowej w sekcji Inwestorzy, w zakładce Centrum wyników. Dodatkowo, zachęcamy do zapoznania się z informacją zaprezentowaną w sekcji Biznes, w zakładce Wydobycie i wzbogacanie.

2. Jakie są główne założenia strategii Spółki na lata 2019-2023?

Spółka realizuje zatwierdzoną w dniu 19 grudnia 2018 roku „Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023”. Strategia opiera się na czterech kierunkach rozwoju (elastyczność, efektywność, ekologia oraz e-przemysł) wynikających z trendów rynkowych. Wskazane kierunki znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych sześciu obszarach strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane i zwymiarowane cele główne: 

 • produkcja (utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej i zagranicznej)
 • rozwój (zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych)
 • innowacje (zwiększenie efektywności Grupy KGHM poprzez działalność innowacyjną)
 • stabilność finansowa (zapewnienie długookresowej stabilności finansowej oraz wypracowanie mechanizmów wspierających dalszy rozwój)
 • efektywna organizacja (wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości Grupy KGHM)
 • człowiek i środowisko (wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy KGHM odpowiedzialnej społecznie).

Szczegółową informację dotyczącą strategii można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji O nas, w zakładce Strategia biznesowa. Zachęcamy do pobrania prezentacji oraz infografiki.

3. Jak wygląda Budżet Grupy KGHM na bieżący rok 2021?

Spółka opublikowała podstawowe założenia Budżetu w raporcie bieżącym 3/2021 w dniu 28 stycznia 2021 r. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie korporacyjnej Spółki w sekcji Inwestorzy, w zakładce Raporty bieżące

4. Gdzie znajdę informacje o wolumenach produkcji Grupy KGHM?

Dane dotyczące wolumenów produkcji Grupy KGHM można znaleźć w sprawozdaniach Spółki publikowanych na stronie internetowej w sekcji Inwestorzy, w zakładce Centrum wyników. Spółka publikuje również wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM w ujęciu miesięcznym. Raporty można znaleźć na stronie korporacyjnej Spółki w sekcji Inwestorzy, na podstronie Raporty produkcyjno-sprzedażowe oraz podstronie z Raportami bieżącymi.

5. Czy Spółka będzie w dalszym ciągu inwestować w złoża poza granicami Polski?

W chwili obecnej KGHM skupia swoje działania na zwiększaniu wartości i optymalizacji bieżących projektów. W związku z tym, na ten moment nie ma takiej decyzji.

6. Podatek od niektórych kopalin: czy jest szansa na jego likwidację lub obniżenie?

Poziom podatku od wydobycia niektórych kopalin został w 2019 roku obniżony o ok. 15% i z tego jesteśmy zadowoleni. Była to przełomowa decyzja, na którą KGHM Polska Miedź S.A. czekał wiele lat.

DYWIDENDA I AKCJE

1. Gdzie znajdę Politykę dywidendową Spółki oraz historyczne informacje o dywidendzie?

Polityka dywidendowa KGHM znajduje się na stronie internetowej w sekcji Inwestorzy, w zakładce Dywidenda. Również w tej zakładce zaprezentowane są historyczne dane z pełną informacją dotyczącą wypłaty dywidendy, które można pobrać przygotowanym pliku Excel.

2. Kiedy muszę nabyć akcje KGHM, aby uzyskać prawo do dywidendy?

Dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom, którzy posiadają akcje KGHM w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy, określonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Aby uzyskać prawo do dywidendy za poprzedni rok obrotowy, należy posiadać zarejestrowane akcje na swoim rachunku w biurze maklerskim w dniu dywidendy, natomiast zakupu akcji należy dokonać dwa dni przed dniem dywidendy, co wynika z księgowania transakcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, tzw. system T+2.

3. Gdzie znajdę aktualne rekomendacje analityków dla akcji KGHM?

Na stronie internetowej KGHM prezentujemy zbiorcze zestawienie rekomendacji analityków dla akcji KGHM na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Można je znaleźć w sekcji Inwestorzy, w zakładce Rekomendacje. Jeżeli chodzi o pełne raporty analityków, ich rekomendacje są udostępnione z reguły w płatnych serwisach i publikowane z opóźnieniem.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Gdzie znajdę informacje o Walnych Zgromadzeniach?

Informacje o ładzie korporacyjnym, w tym o Walnych Zgromadzeniach znajdują się na stronie internetowej Spółki w sekcji Inwestorzy, w zakładce Ład korporacyjny, Walne zgromadzenie. Ponadto, informacje o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na stronie z Raportami bieżącymi w sekcji Centrum wyników.

2. Co zrobić, aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu? 

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji. Są to osoby, które na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz osoby, które wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ Spółki. Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki w sekcji Inwestorzy, w zakładce Ład korporacyjny, Walne zgromadzenie.

3. Ile akcji trzeba posiadać, aby można było umieścić określoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia?

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, rozdział IV, paragraf 23 punkt 3, akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Statut można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji Inwestorzy, w zakładce Ład korporacyjny.

WYNIKI FINANSOWE

1. Gdzie znajdę najnowszy Raport Roczny Grupy KGHM? 

Raport roczny Grupy KGHM Polska Miedź S.A. zawierający m.in. Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Centrum wyników - Raporty finansowe, natomiast Raport zintegrowany za 2019 rok dostępny jest pod tym odnośnikiem bądź w wersji online tutaj.

2. Gdzie na stronie KGHM znajdę najbardziej aktualne informacje finansowe i biznesowe dla Grupy KGHM?

Najbardziej aktualne informacje finansowe o Grupie KGHM dostępne są na stronie internetowej w zakładce Inwestorzy – Centrum wyników, gdzie znajduje się krótki komentarz w formie Podsumowania ostatnich wyników produkcyjnych i finansowych oraz Investor kit – podręczne zestawienie najważniejszych plików takich jak: raport okresowy, zestawienie wyników w Excelu, prezentacja, IR Release, transmisja, transkrypcja, zestawienie pytań zadanych podczas konferencji wynikowej oraz relacja z czatu inwestorskiego.

3. Gdzie znajdę informacje o czynnikach makroekonomicznych wpływających na wyniki Grupy KGHM?

Informacje o czynnikach makroekonomicznych wpływających na wyniki Grupy KGHM zawarte są w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok w rozdziale 4.1 uwarunkowania makroekonomiczne. Sprawozdanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A oraz Grupy Kapitałowej KGHM za 2019 rok dostępne jest na stronie internetowej w zakładce z Raportami finansowymi. Syntetyczne informacje o czynnikach makroekonomicznych mających wpływ na wyniki KGHM można również znaleźć w kwartalnych prezentacjach wynikowych, w zakładce.

4. Ile wynosił koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie Kapitałowej oraz sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych w KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku?

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie Kapitałowej za 2020 rok wyniósł 1,59 USD/funt, a w KGHM Polska Miedź S.A. sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) wyniósł 26.209 PLN/tonę.

5. Gdzie znajdę kalendarz publikacji wyników finansowych Grupy KGHM Polska Miedź S.A.?

Kalendarz publikacji wyników finansowych Grupy KGHM znajduje się na stronie internetowej w zakładce Inwestorzy - Kalendarz inwestora. Informacja o datach publikacji minionych raportów okresowych znajduje się w raporcie bieżącym publikowanym do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Czy KGHM posiada Strategię Zrównoważonego Rozwoju?

Tak, Spółka KGHM działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zachowując równowagę pomiędzy rozwojem firmy a oczekiwaniami interesariuszy. Dialog z otoczeniem jest podstawą współdziałania i dobrego sąsiedztwa, a także dalszej ekspansji KGHM. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Spółki w zakładce Zrównoważony rozwój.

2. Gdzie można znaleźć informacje o wskaźnikach Global Reporting Initiative (GRI), które obrazują działania Grupy KGHM?

Informacje o wskaźnikach Global Reporting Initiative (GRI), które obrazują działania Spółki w zakresie kwestii środowiskowych, ekonomicznych i społecznych można znaleźć w Raporcie zintegrowanym Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., obejmującym wyniki zarówno finansowe jak i niefinansowe. Raport zintegrowany za 2019 rok został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania GRI w wersji Standards. Raporty zintegrowane dostępne są na stronie internetowej KGHM w zakładce inwestorskiej Centrum wyników – Raporty zintegrowane oraz Raporty i zasoby w zakładce Zrównoważony rozwój.

3. Czy KGHM Polska Miedź S.A. spełnia wymogi co do ochrony środowiska? 

KGHM Polska Miedź S.A. jako jedno z największych przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku odpowiedzialne społecznie, nie może i nie chce uchylać się od odpowiedzialności za stan środowiska. Idea zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszanowania środowiska naturalnego jest jedną z najważniejszych wartości Spółki. Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji jest nierozłącznie związany z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego.

Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych wynikających z prawa, możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska, zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie. W 2019 roku prowadzono intensywne prace zmierzające do realizacji decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych. Dostosowywanie instalacji hutniczych do wymogów konkluzji BAT, związane jest także z dalszym ograniczaniem emisji pyłowo-gazowych. W roku 2020 Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych ponad 186 mln zł, w tym największe wydatki w wysokości ponad 43 mln zł poniesiono na budowę instalacji do usuwania arsenu i rtęci z gazów, przed instalacją odsiarczania w Hucie Miedzi Legnica. Szczegółowe informacje można znaleźć na  w Sprawozdaniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A oraz Grupy Kapitałowej KGHM za 2020 rok w rozdziale 16 Ochrona środowiska.

INNE

1. Czy istnieje w Spółce jakiś kanał informacyjny przekazujący wiadomości z Grupy KGHM? Czy Spółka prowadzi jakąś listę mailingową, do której można się zapisać?

Tak, najnowsze wiadomości dotyczące Grupy KGHM można otrzymywać poprzez subskrypcję Newslettera Spółki dostępnego na stronie internetowej https://kghm.com/pl/newsletter

Zainteresowani subskrypcją mogą dokonać wyboru rodzaju newslettera spośród: Biuletynu rynkowego, Sprawozdań finansowych, Raportów bieżących, Newslettera dla inwestorów, Otwartych przetargów czy Raportów z notowań. Dostępny jest także osobny mailing dla mediów.

2. Gdzie znajdę informacje o instrumentach dłużnych KGHM?

Informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Inwestorzy – Obligacje. Umieszczone są tam noty informacyjne Serii A i B oraz aktualne tabele odsetkowe.

W dniu 27 maja 2019 r. została podpisana umowa emisyjna, w ramach której Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ustanowił program emisji obligacji do kwoty 4 mld PLN. Stronami Umowy emisyjnej zostali KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz banki PKO BP, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao i Santander Bank Polska jako Organizatorzy i Dealerzy. Emisja została przeprowadzona w czerwcu 2019 r., maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 2 mld PLN. 

W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A oraz Obligacje Serii B. Oferta obligacji odbyła się na drodze oferty prywatnej i była skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów, dotyczyła wyłącznie terytorium Polski. 20 września 2019 r. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacje na okaziciela serii A i B KGHM Polska Miedź S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Na dzień pierwszego notowania obligacji w ASO wyznaczono 3 października 2019 r.

3. Kto jest audytorem dla Grupy KGHM?

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11. 

Umowa z PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k. (PwC) zawarta została w dniu 27 lutego 2019 r. na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. i dotyczy badania i przeglądu sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Wyboru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

Factsheet
Najważniejsze informacje o Grupie KGHM w pigułce
 • pozycja rynkowa
 • aktywa na świecie
 • rynki i produkty
 • kluczowe dane 5-letnie
 • akcjonariat
Prezentacja
Najnowsza prezentacja inwestorska
 • informacje o grupie
 • otoczenie makro
 • zrównoważony rozwój
 • komentarze do wyników produkcyjnych i finansowych
 • 5-letnie KPI
 • pobierz najnowszą
Newsletter
Kwartalny newsletter dla inwestorów indywidualnych
 • aktualności
 • podsumowanie wyników
 • kalendarium
 • komentarz rynkowy
 • notowania
 • pobierz najnowszy
Dni Inwestora
Wydarzenia dla inwestorów i analityków
 • zapowiedzi i relacje
 • materiały
 • galeria zdjęć
Czaty inwestorskie
Cykliczne rozmowy online z inwestorami