WIG-ESG

Potwierdzeniem najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności stosowanych na co dzień w KGHM jest udział w grupie wybranych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które tworzą Indeks WIG-ESG (poprzednio RESPECT Index).

Od 2020 roku RESPECT Index został zastąpiony przez nowy Indeks WIG-ESG. Jest on publikowany od 3 września 2019 roku. Zgodnie z opisem Indeksu na stronie GPW Benchmark, Indeks WIG-ESG jest odzwierciedleniem wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie, tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2018 roku i wynosiła 10 000,00 pkt. WIG-ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%.

Poprzednik WIG-ESG, Index RESPECT, publikowany do końca 2019 roku, także wyróżniał spółki zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, a przy okazji podkreślał ich atrakcyjność inwestycyjną. Składały się na nią jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego. KGHM rzetelnie stosując zasady etyczne, dobre praktyki i obowiązujące prawo został włączony w skład tego indeksu już w momencie jego powstania w 2009 roku.

Według badania zrealizowanego w 2012 roku przez GPW, 58 proc. inwestorów uważa, że spółki, które uwzględniają aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym uzyskują dzięki temu wymierne korzyści przekładające się na wyniki finansowe.

Dla KGHM niezmiennie ważne pozostają idee przyświecające twórcom RESPECT Index. Obejmują one siedem obszarów:

  • Responsibility – zwracanie szczególnej uwagi na odpowiedzialne komunikowanie się z akcjonariuszami i rynkiem kapitałowym
  • Ecology – szczególna troska o środowisko naturalne podczas całego łańcucha produkcyjnego
  • Sustainability – nacisk na przewidywalność i realizację działań uwzględniających długoterminowe inwestycje w core-business na całym świecie, podnoszące wartość firmy, w tym tworzenie nowych miejsc pracy
  • Participation – włączanie się w pracę organizacji społecznych, instytucji naukowych i kulturalnych
  • Environment - odgrywanie kluczowej roli w środowiskach, w których działa firma, bycie partnerem dla lokalnych samorządów, przedsiębiorców i pracowników.
  • Community – wspieranie lokalnych społeczności na terenach, na których KGHM prowadzi swoją działalność.
  • Transparency – prowadzenie polityki przejrzystości we wszystkich aspektach działania firmy.