Akcje KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w lipcu 1997 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 000 000 000 PLN i dzieli się na 200 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 PLN każda. Jedna akcja odpowiada jednemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIG-GÓRNICTWO, WIG-Poland, WIG.MS-BAS, RESPECT1, WIG-ESG, CEEplus.

Informacje o pierwszej emisji oraz krótką historię notowań KGHM można znaleźć w załączniku (187 KB).

Od 2018 roku KGHM jest również uczestnikiem indeksu FTSE4Good publikowanego przez London Stock Exchange. Status uczestnika FTSE4Good to dla Spółki dowód uznania dla prowadzonej przez nią działalności ukierunkowanej na wartości ESG, tj. ochronę środowiska (E – ang. environmental), społeczną odpowiedzialność (S – ang. social responsibility) i ład korporacyjny (G – ang. corporate governance).

Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Symbol WGPW: KGH

Symbol Bloomberg: KGH PW

Symbol Reuters: KGH.WA

1 Indeks obliczany i publikowany do końca 2019 roku