Akcje KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w lipcu 1997 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 000 000 000 PLN i dzieli się na 200 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 PLN każda. Jedna akcja odpowiada jednemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu.

Wstęp

Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG i WIG20, a od 23 września 2013 r. znajdują się również w publikowanym od tego dnia indeksie WIG30, który obejmuje 30 największych i najbardziej płynnych spółek z tego rynku. 

Informacje o pierwszej emisji oraz krótką historię notowań KGHM można znaleźć w załączniku (187 KB).

Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Symbol WGPW: KGH

Symbol Bloomberg: KGH PW

Symbol Reuters: KGH.WA